DOI: https://doi.org/10.36128/priw.vi42

Opublikowane: 31 grudnia 2022

Status Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej w porządku prawnym Unii Europejskiej

96

Nowa instytucja opinii doradczych Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – uwagi po czterech latach od wejścia w życie Protokołu 16 do EKPC

47-71 Adam Wiśniewski
116

Inicjatywa dotycząca specjalnego trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie – wyzwania i perspektywy

72-99 Łukasz Kułaga
102

Nagły koniec karaibskiej monarchii, czyli o (mało) demokratycznej transformacji Królestwa Barbadosu w republikę

100-114 Marcin Wiszowaty
147

Niezawisłość sędziego – autonomia moralna – profesjonalizm

115-134 Jadwiga Potrzeszcz
539

Własność jako funkcja społeczna w koncepcji Léona Duguit

135-145 Michał Sopiński
196

Czy sztuczna inteligencja oraz inne technologie informatyczne pomogą w dostępie do wymiaru sprawiedliwości osobom ze szczególnymi potrzebami?

146-165 Zbigniew Więckowski, Grzegorz Kubalski
103

Recognizing an Entity as an Operator of Essential Services and Providing Cybersecurity at the National Level

166-179 Mirosław Karpiuk
40

Nature of the Evidence Procedure Before the Arbitration Court

180-195 Piotr Nazaruk
45

Zastrzeżenie do zarządzenia asystenta sędziego o wezwanie do uiszczenia opłaty jako nowy środek zaskarżenia w postępowaniu cywilnym – uwagi krytyczne

196-209 Robert Frey
124

Oddalenie wniosku o wpis prawa własności w księdze wieczystej na podstawie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a postępowanie o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

210-221 Piotr Skorek
60

Instrumenty ochrony nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na wypadek niewykonania zobowiązania przez dewelopera z umowy deweloperskiej w umówionym terminie

222-251 Paweł Jurczyński
42

Piecza naprzemienna a dobro dziecka

252-281 Wojciech Lis
202

Nieudolność wychowawcza rodzica jako przesłanka pozbawienia władzy rodzicielskiej

Aleksandra Młynarkiewicz
105

Shareholder Suit as the Corporate Control Strategy of Investment

giorgi makharoblishvili
34

Spółdzielnie w sektorze rolno-spożywczym jako beneficjenci pomocy udzielnej w ramach formuły de minimis oraz de minimis w rolnictwie – aspekty prawne i ekonomiczne

314-341 Aneta Suchoń, Maria Zuba-Ciszewska
92

Jednorazowe świadczenie z pomocy społecznej jako instrument wsparcia osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej

342-354 Stanisław Nitecki
42

Kryteria prawne nadawania tytułu profesora w zakresie sztuki – analiza normatywno-empiryczna

355-391 Marcin Trzebiatowski
122

Trash-talk – zarys ujęcia karnoprawnego

392-421 Bartłomiej Nałęcz
284

O znaczeniu kodyfikacji prawa – dookoła sporu pomiędzy Friedrichem Carlem von Savigny a Antonem Friedrichem Justusem Thibaut

422-430 Przemysław Dąbrowski
133

Od Kodeksu Gregoriańskiego do Kodeksu Justyniana. Rzymskie zbiory konstytucji cesarskich

431-448 Marzena Dyjakowska
188

Powstanie austriackiego kodeksu cywilnego ABGB i jego twórca

449-474 Andrzej Dziadzio
378

Czy BGB było wielką kodyfikacją? – Zapomniane prawa kobiet.

Część I – Geneza prawa rodzinnego w niemieckiej kodyfikacji prawa cywilnego (BGB) uchwalonej w roku 1896 i ówczesne kontrowersje na temat kodyfikacji prawa rodzinnego w Niemczech

475-508 Christoph-Eric Mecke
75

Czy BGB było wielką kodyfikacją? – Zapomniane prawa kobiet.

Część II - porównanie myśli ustawodawczej i praktyki orzeczniczej prawa małżeńskiego w II RP i Republice Weimarskiej

509-528 Martyna Łaszewska-Hellriegel
104

Kodeks Napoleona i jego recepcja w Księstwie Warszawskim

529-546 Jacek Przygodzki
261

Zwód Praw Cesarstwa Rosyjskiego – jego charakter i zakres regulacji

547-565 Grzegorz Smyk
245

Naruszenia przepisów III Statutu litewskiego w działalności sądów szlacheckich II połowy XVIII wieku

566-577 Oskar Kanecki
54

Statuty Wielkiego Księstwa Litewskiego: geneza, kształt, funkcjonowanie, relikty

578-597 Andrzej Zakrzewski
238

Eugeniusz Waśkowski i jego wybrane poglądy na temat kwestii kodyfikacji prawa w Europie oraz Polsce w XIX i XX wieku (do 1939 roku)

598-617 Mikołaj Tarkowski
84

Założenia i koncepcja kodyfikacji prawa w II RP

618-661 Leonard Górnicki
248

Próby kodyfikacji prawa koronnego w Rzeczypospolitej szlacheckiej XV-XVII stulecia

662-686 Zbigniew Naworski
209

Założenia i koncepcja kodyfikacji prawa karnego procesowego w II Rzeczypospolitej

687-700 Józef Koredczuk
42

Michaił Michajłowicz Speranskij – działalność na niwie kodyfikacji prawa i ustrojowej przebudowy Rosji do 1812 roku

701-737 Dariusz Szpoper
100