Informacje dla autorów

Czy jesteś zaintersowany(a) zgłoszeniem tekstu do tego czasopisma? Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są zasady czasopisma oraz Instrukcja dla autorów. Autor musi zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpocznie proces recenzji lub zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie. Proces zgłoszenia tekstu składa się z pięciu kroków.

Informacja o prawach autorskich

Przesyłając tekst do kwartalnika "Prawo i Więź" autor akceptuje poniższe warunki dotyczące praw autorskich i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1. Autor jest jedynym twórcą dzieła lub działa zgodnie z prawem w imieniu i za pełną zgodą wszystkich autorów.

2. Autor przenosi prawa majątkowe do dzieła w zamian za wynagrodzenie. Od autorów nie pobiera się żadnych opłat za publikację. 

3. Do publikacji będzie przyjmowane wyłącznie teksty oryginalne, nie opublikowane w innych czasopismach, które nie są chronione prawa autorskimi lub pokrewnymi osób trzecich.

4. Autorzy gwarantują, że nie udzielono żadnych zezwoleń ani licencji, które mogłyby naruszać prawa przyznane Wydawcy.

5. Jeżeli tekst powstał w ramach współautorstwa, autorzy składają oświaczenie jaki jest ich procentowy wkład w publikację. 

Finansowanie 

Jeżeli tekst jest finansowany przez osoby lub instytucje trzecie, np. powstał w ramach grantu, stypendium itp., należy podać w tekście źródło finansowania. 

Cykl wydawniczy

Kwartalnik „Prawo i Więź" publikowany jest cztery razy w roku, w cyklu wydawniczym obejmującym marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień. 

W numerze może zostać opublikowany tylko jeden artykuł autora.