Informacje dla autorów

Czy jesteś zaintersowany(a) zgłoszeniem tekstu do tego czasopisma? Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są zasady czasopisma oraz Instrukcja dla autorów. Autor musi zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpocznie proces recenzji lub zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie. Proces zgłoszenia tekstu składa się z pięciu kroków.

Informacja o prawach autorskich

Przesyłając tekst do kwartalnika "Prawo i Więź" autor akceptuje poniższe warunki  i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1. Autor jest jedynym twórcą dzieła lub działa zgodnie z prawem w imieniu i za pełną zgodą wszystkich autorów.

2. Teksty publikowane w "Prawie i Więzi" objęte są licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Kopia niniejszej licencji udostępniona jest pod adresem  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl.

3. Od autorów nie pobiera się żadnych opłat za publikację. 

4. Do publikacji będą przyjmowane wyłącznie teksty oryginalne, które nie zostały opublikowane w innym czasopiśmie.

5. Jeżeli tekst powstał w ramach współautorstwa, autorzy składają oświaczenie jaki jest ich procentowy wkład w publikację. 

Finansowanie 

Jeżeli tekst jest finansowany przez osoby lub instytucje trzecie, np. powstał w ramach grantu, stypendium itp., należy podać w tekście źródło finansowania. 

Cykl wydawniczy

Kwartalnik „Prawo i Więź" publikowany jest cztery razy w roku, w cyklu wydawniczym obejmującym marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień. 

W numerze może zostać opublikowany tylko jeden artykuł autora (nie dotyczy to tekstów we współautorstwie). Objętość nadsyłanych tekstów nie powinna przekraczać arkusza wydawniczego (40000 znaków).