Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1,5; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

 

Nadesłane do redakcji artykuły powinny zawierać:

 1. tytuł oraz jego tłumaczenie na język angielski (umieszczone pod tytułem w języku polskim),
 2. streszczenie w języku polskim i angielskim (abstract), umieszone pod tytułem artykułu,
 3. słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, umieszczone pod streszczeniami,
 4. bibliografię załącznikową (składającą się wyłącznie z wykorzystanej w tekście literatury, w tym glos), umieszczoną na końcu przesłanego do publikacji tekstu.

Informacje te należy również podać we właściwych formularzach podczas przysyłania tekstu przez system OJS.

Prosimy nie umieszczać jakichkolwiek danych o autorze w nazwie przesyłanych plików, ani w składanym tekście. Dane te są gromadzone przez Open Journal System podczas rejestracji i są automatycznie przypisywane do Państwa zgłoszenia.

Ogólne zasady edytorskie – tekst główny:

 1.     czcionka: Times New Roman,12 pkt.;
 2.     interlinia: 1,5 wiersza;
 3.     tekst obustronnie wyjustowany;
 4.     wcięcia akapitowe: standardowe;
 5.     tytuły i podtytuły: czcionka Times New Roman,12 pkt, pogrubiona;
 6.     marginesy: standardowe (2,5 cm z każdej strony);
 7.     numeracja stron: ciągła, po prawej, dolnej części strony.

Ogólne zasady edytorskie – przypisy:

 1.     przypisy dolne;
 2.     czcionka: Times New Roman, 10 pkt.;
 3.     interlinia: 1,0 wiersza;
 4.     tekst obustronnie wyjustowany.

Przykłady cytowań:

Bibliografia i przypisy powinny być zredagowane zgodnie ze standardami The Chicago Manual of Style (CMOS), stylem 'Notes and Bibliography', 16 edycja.

1. Monografie, podręczniki

Bibliografia (w kolejności alfabetycznej)

Drozd, Edward. Przeniesienie własności nieruchomości. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.

Wolter, Aleksander, Jerzy Ignatowicz i Krzysztof Stefaniuk. Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa: LexisNexis, 2001.

Zimmermann, Reinhard. The Law of Obligations. Roman Fundations of the Civilian Tradition. Oxford: Oxford University Press, 1996.

Przypisy

Edward Drozd, Przeniesienie własności nieruchomości (Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974), 107.

Aleksander Wolter, Jerzy Ignatowicz i Krzysztof Stefaniuk , Prawo cywilne. Zarys części ogólnej (Warszawa: LexisNexis, 2001), 270 – 271.

Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations. Roman Fundations of the Civilian Tradition (Oxford: Oxford University Press, 1996), 554.

Kolejne przypisy powinny być podawane w skróconej formie.

Drozd, Przeniesienie własności nieruchomości, 99.

Wolter, Ignatowicz i Stefaniuk, Prawo cywilne, 107.

Zimmermann, The Law of Obligations, 500.

2. Rozdziały w pracach zbiorowych

W bibliografii należy wskazać wszystkie strony przywoływanego rozdziału. W przypisie należy wskazać przywoływaną stronę.

Bibliografia (w kolejności alfabetycznej)

Gołaczyński, Jacek. “Dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpieczenie z uwzględnieniem nieruchomości.” W Zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim w 20-lecie przywrócenia zastawu rejestrowego, red. Andrzej Jakubecki, Jan Mojak i Jacek Widło, 13 – 37. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2017.

Radwański, Zbigniew. “Rodzaje czynności prawnych.” W System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne – część ogólna 2, red. Zbigniew Radwański, 173 – 222. Warszawa: C. H. Beck, 2008.

van Vliet, Lars. “Transfer of Property Inter Vivos.” W Comparative Property Law: Global Perspectives, Research Handbooks in Comparative Law series, red. Michele Graziadei i Lionel Smith, 148 – 170. Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, 2017.

Przypisy

Jacek Gołaczyński, “Dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpieczenie z uwzględnieniem nieruchomości,” w Zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim w 20-lecie przywrócenia zastawu rejestrowego, red. Andrzej Jakubecki, Jan Mojak i Jacek Widło (Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2017), 18.

Zbigniew Radwański, “Rodzaje czynności prawnych,” w System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne – część ogólna 2, red. Zbigniew Radwański (Warszawa: C. H. Beck, 2008), 192-93.

Lars van Vliet, “Transfer of Property Inter Vivos,” w Comparative Property Law: Global Perspectives, Research Handbooks in Comparative Law series, red. Michele Graziadei i Lionel Smith (Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, 2017), 150.

Kolejne przypisy powinny być podawane w skróconej formie.

Gołaczyński, “Dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpieczenie z uwzględnieniem nieruchomości,” 20.

Radwański, “Rodzaje czynności prawnych,” 221.

van Vliet, “Transfer of Property Inter Vivos,” 150.

3. Książki przetłumaczone

Bibliografia (w kolejności alfabetycznej)

Lahiri, Jhumpa. In Other Words. Tłumaczenie Ann Goldstein. Nowy Jork: Alfred A. Knopf, 2016.

Przypisy

Jhumpa Lahiri, In Other Words, tłum. Ann Goldstein (Nowy Jork: Alfred A. Knopf, 2016), 146.

Kolejne przypisy powinny być podawane w skróconej formie.

Lahiri, In Other Words, 184.

4. E-book

W przypadku książek udostępnionych online należy podać adres URL lub nazwę bazy danych we wpisie listy referencyjnej. W przypadku innych rodzajów e-książek należy nazwać ich format. Jeśli nie są dostępne żadne stałe numery stron, należy przytoczyć tytuł sekcji lub rozdział lub inny numer w tekście, jeśli istnieje.

Bibliografia (w kolejności alfabetycznej)

Austen, Jane. Pride and Prejudice. Nowy Jork: Penguin Classics, 2007. Kindle.

Borel, Brooke. The Chicago Guide to Fact-Checking. Chicago: University of Chicago Press, 2016. ProQuest Ebrary.

Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press, 1987. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

Melville, Herman. Moby-Dick; or, The Whale. Nowy Jork: Harper & Brothers, 1851. http://mel.hofstra.edu/moby-dick-the-whale-proofs.html.

Przypisy

Herman Melville, Moby-Dick; or, The Whale (Nowy Jork: Harper & Brothers, 1851), 627, http://mel.hofstra.edu/moby-dick-the-whale-proofs.html.

Philip B. Kurland and Ralph Lerner, red. The Founders’ Constitution (Chicago: University of Chicago Press, 1987), chap. 10, http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

Brooke Borel, The Chicago Guide to Fact-Checking (Chicago: University of Chicago Press, 2016), 92, ProQuest Ebrary.

Jane Austen, Pride and Prejudice (Nowy Jork: Penguin Classics, 2007), chap. 3, Kindle.

Kolejne przypisy powinny być podawane w skróconej formie.

Melville, Moby-Dick, 722–23.

Kurland and Lerner, Founders’ Constitution, chap. 4.

Borel, Fact-Checking, 104–5.

Austen, Pride and Prejudice, chap. 14.

5. Artykuły

W bibliografii należy przywołać wszystkie strony artykułu. W przypisie należy podać cytowaną stronę. W przypadku artykułów udostępnionych online w bibliografii należy podać adres URL lub nazwę bazy danych. Jeżeli artykuł ma przypisany numer DOI (Digital Object Identifier), który tworzy URL rozpoczynający się od https://doi.org/, należy podać URL z numerem DOI, a nie inny URL. 

Bibliografia (w kolejności alfabetycznej)

Rowan, Solene. “The new French law of contract.” International and Comparative Law Quarterly 66, nr 4 (2017): 805 – 831. https://doi.org/10.1017/S0020589317000252

Szlęzak, Andrzej. “Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy przyszłych, rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz nieruchomości.” Rejent, nr 5 (1995): 111 – 130.

Przypisy

Solene Rowan,  “The new French law of contract,” International and Comparative Law Quarterly 66, nr 4 (2017): 820.

Andrzej Szlęzak, “Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy przyszłych, rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz nieruchomości,” Rejent, nr 5 (1995): 116.

Kolejne przypisy powinny być podawane w skróconej formie.

Rowan, “The new French law of contract,” 820.

Szlęzak, "Przewłaszczenie", 116.

Jeżeli artykuł ma czterech lub więcej autorów, należy wskazać do dziesięciu autorów w bibliografii, a w przypisie należy podać jednego autora oraz skrót et. al. ("and others"). Jeżeli artykuł ma więcej niż dziesięciu autorów, należy w bibliografii podać siedmiu autorów oraz skrót et. al.  

Bibliografia (w kolejności alfabetycznej)

Bay, Rachael A., Noah Rose, Rowan Barrett, Louis Bernatchez, Cameron K. Ghalambor, Jesse R. Lasky, Rachel B. Brem, Stephen R. Palumbi, and Peter Ralph. “Predicting Responses to Contemporary Environmental Change Using Evolutionary Response Architectures.” American Naturalist 189, nr 5 (Maj 2017): 463–73. https://doi.org/10.1086/691233.

Przypisy

Rachel A. Bay et al., “Predicting Responses to Contemporary Environmental Change Using Evolutionary Response Architectures,” American Naturalist 189, nr 5 (Maj 2017): 465, https://doi.org/10.1086/691233.

Kolejne przypisy powinny być podawane w skróconej formie.

Bay et al., “Predicting Responses,” 466.