Opis czasopisma

Kwartalnik naukowy „Prawo i Więź” ukazuje się regularnie od 2012 roku, a od grudnia 2015 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Kwartalnik jest publikowany cztery razy do roku, w cyklu wydawniczym: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień. Tematyka czasopisma obejmuje wszystkie dziedziny prawa materialnego i procesowego, w szczególności teorię i filozofię prawa, prawo konstytucyjne, cywilne, karne, administracyjne. Kwartalnik jest miejscem publikacji: artykułów, glos i komentarzy poruszających aktualne problemy naukowe związane przede wszystkim  ze stosowaniem prawa, a także sprawozdań z konferencji naukowych, recenzji monografii, omówień propozycji legislacyjnych itp.


Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli środowiska naukowego, w tym zwłaszcza młodych naukowców i doktorantów, jak również praktyków: sędziów, prokuratorów, urzędników, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników do zgłaszania utworów do publikacji w „Prawie i Więzi”. W naszym czasopiśmie ukazują się teksty napisane w języku polskim i angielskim. Utwory składane do kwartalnika podlegają recenzjom, a po ich opublikowaniu Autor otrzymuje wynagrodzenie.


Kwartalnik „Prawo i Więź” jest adresowany do przedstawicieli nauki prawa i praktyków. Gorąco zachęcamy czytelników do zainteresowania się kolejnymi numerami czasopisma.
prof. KUL dr hab. Piotr Zakrzewski
Redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Prawo i Więź”


Wersja pierwotna jest wersją papierową


Wskaźniki oceny czasopisma:


MNiSW: 40 pkt (Poz. 27906)


DOI: 10.36128/priw.vi


ISSN: 2299-405X


E-ISSN: 2719-3594 


 Kwartalnik „Prawo i Więź" jest indeksowany w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz w miedzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).Nr 32 (2020)

Opublikowane: lip 14, 2020

Więzi konstytucyjne w polskich ustawach zasadniczych

9-22 Andrzej Bałaban
93

Związek Zawodowy Pracowników Bankowych i Kas Oszczędności Okręgu Wileńskiego – struktura prawna i działalność w okresie dwudziestolecia międzywojennego

23-31 Przemysław Dąbrowski
51

Transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzice zostały wpisane więcej niż dwie osoby

32-48 Janusz Gajda
50

Załogowe i bezzałogowe stacje kosmiczne

wybrane aspekty prawne

49-69 Elżbieta Karska, Katarzyna Myszona-Kostrzewa
55

Niepełna opinia biegłego w polskim procesie karnym

70-84 Czesław Kłak
44

Kilka uwag o formularzach uzasadnień w sprawach karnych

85-113 Artur Kotowski
41

Interes prawny a interes faktyczny prezesa zarządu instytucji finansowej w toku postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego

114-125 Mirosław Pawełczyk
42

Ochrona prawna nazw organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

126-147 Grzegorz Tylec, Wojciech Lis
37

Ochrona jednostek i grup przed dyskryminacją z powodów religijnych lub światopoglądowych w Kodeksie karnym z 1997 r.

148-159 Damian Szeleszczuk
33

Uwagi dotyczące ustalania treści prawa obcego w postępowaniu cywilnym

160-179 Paweł Banul
53

Problematyka informowania o dostępie do aborcji a pomocnictwo do przestępstwa przerwania ciąży (art. 152 § 2 k.k.)

180-193 Jan Kluza
100
Wyświetl wszystkie numery