Opis dziennika

Kwartalnik „Prawo i Więź” ukazuje się regularnie od 2012 roku, a od grudnia 2015 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin prawa prawa materialnego i procesowego, a także z teorii, filozofii i socjologii prawa. Kwartalnik jest miejscem publikacji: artykułów, glos i komentarzy poruszających aktualne problemy związane przede wszystkim ze stosowaniem prawa, w tym także postulatów de lege ferenda i opracowań krytycznych, a także sprawozdań z konferencji naukowych, recenzji monografii, omówień propozycji legislacyjnych itp.


Kwartalnik "Prawo i Więź" jest indeksowany w SCOPUS, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) i The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).


Kwartalnik „Prawo i Więź” jest adresowany zarówno do przedstawicieli środowiska naukowego jak i do praktyków. Gorąco zachęcamy Czytelników do zapoznawania się kolejnymi numerami czasopisma, a Autorów do współpracy!


Kwartalnik ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej (OA). Wersja pierwotna jest wersją papierową.
 


 


Wskaźniki oceny czasopisma:


MEN: 100 pkt


Dyscyplina: nauki prawne


DOI: 10.36128/priw.vi


ISSN: 2299-405X


E-ISSN: 2719-3594Nr 4 (38) (2021)

Opublikowane: 31 grudzień 2021

Ograniczenia wolności religijnej podczas pandemii COVID-19 w wybrany państwach Europy. Pierwsze doświadczenia

13-35 Krzysztof Warchałowski
31

Skarga konstytucyjna a skarga nadzwyczajna: analiza porównawcza instytucji usuwania naruszeń wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP

36-58 Aleksandra Syryt
24

Zaległości orzecznicze Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz mechanizmy służące ich eliminacji

59-74 Jakub Czepek
20

Intencjonalizm, wyrafinowany tekstualizm i nowa teoretyczna koncepcja normy prawnej

75-108 Sławomir Piekarczyk
22

Zasada podwójnego skutku w sporze o aborcję

109-119 Agata Czarnecka
25

Ontologia społeczna Czesława Znamierowskiego jako próba aplikacji metody fenomenologicznej w filozofii prawa

120-131 Martyna Zimmermann-Pepol
22

Dopuszczalność operacji wojskowych w przestrzeni kosmicznej na przykładzie U.S. Space Force - analiza na podstawie Układu o przestrzeni kosmicznej z 1967 r.

132-147 Adam Buczkowski
14

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisana w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. – wybrane aspekty dotyczące jurysdykcji karnej

148-163 Piotr Zakrzewski
30

Umieszczenie w zgłoszeniu patentowym rysunku bez wskazania na jego twórcę – ocena cywilno- i prawnokarna (na tle przypadku empirycznego)

164-186 Marcin Trzebiatowski
16

Zawarcie małżeństwa pod wpływem groźby

Część 1. Pojęcie groźby w rozumieniu przepisów o wadach oświadczenia woli

187-204 Anita Lutkiewicz-Rucińska
16

Cywilne postępowanie sądowe w sprawach na tle dyskryminacji w zatrudnieniu w świetle Konstytucji

205-224 Paweł Czarnecki
21

Normatywne gwarancje trwałości zatrudnienia działaczy związkowych a klauzule generalne z art.8 Kodeksu pracy

225-238 Aleksandra Wiącek- Burmańczuk
13

Skutki prawne abuzywności klauzuli zmiennego oprocentowania w umowie kredytu

239-255 Maciej Zejda
18

Czy prezes spółki powinien być filozofem?

O zasadzie business judgment rule, która doczekała się swojej kodyfikacji w Polsce

256-271 Jakub Brejdak
19

Użytkowanie timesharingowe w prawie polskim

272-291 Mateusz Jagieła
12

O kilku węzłowych wątpliwościach co do kary kryminalnej.

292-313 Wojciech Zalewski
25

Konstytucyjnoprawne podstawy odpowiedzialności karnej za usiłowanie nieudolne

314-325 Marcin Berent, Paweł Raźny
19

Zagrożenie przestępczością zorganizowaną jako uzasadnienie kryminalizacji dopingu w sporcie

326-341 Michał Leciak
16

Czy akt samobójczy jest świadomym i dobrowolnym aktem woli suicydenta? - rozważania nad prawnokarnymi aspektami odpowiedzialności za przestępstwo stypizowane w art. 151 k.k.

342-361 Agnieszka Niedźwiedź
26

O konieczności typizacji przestępstwa buntu w polskim kodeksie karnym

362-382 Radosław Pietrzak
19

Korzystanie z ekspertyzy prywatnej w procesie karnym przez adwokatów i radców prawnych - wybrane zagadnienia w świetle wyników badań ankietowych

383-405 Adrianna Niegierewicz-Biernacka
17

Udział oskarżonego pozbawionego wolności w rozprawie przed sądem odwoławczym w świetle zmian Kodeksu postępowania karnego

406-429 Adrianna Wączek
19

Dostęp do informacji publicznej jednostek samorządu terytorialnego

Nadużycie prawa

430-443 Mateusz Badowski
12

Nowe zasady dotyczące doręczania pism i wnoszenia podań w formie dokumentu elektronicznego w ogólnym postępowaniu administracyjnym (nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 5.10.2021 r.) – Część I

444-463 Paweł Kardasz
23

Czy obywatelska społeczność energetyczna to społeczność lokalna?

Uwagi na tle nowych regulacji prawa unijnego i prawa polskiego

15

Negocjacyjno-ugodowe stosowanie prawa antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję

483-502 Beata Wieczerzyńska
25

Przesłanki skreślenia z listy studentów w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

503-533 Jakub Zemła
17

Pozorność czynności w Ordynacji podatkowej

Uwagi na tle wyroków NSA z dnia 3 lutego 2021 r. (II FSK 1274/20) oraz WSA w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. (III SA/WA 745/21)

534-545 Krzysztof Lasiński-Sulecki
16

Konstytucyjny obowiązek płacenia podatków a spójność aksjologiczna

546-570 Ewa Lotko
30

Kwestia dopuszczalności objęcia opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości we własność podatkiem od towarów i usług w sytuacji ustanowienia użytkowania wieczystego przed 1 maja 2004 roku

Rozważania w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-604/19

571-579 Dominika Łukawska-Białogłowska
80
Wyświetl wszystkie wydania