Opis czasopisma

Kwartalnik naukowy „Prawo i Więź” ukazuje się regularnie od 2012 roku, a od grudnia 2015 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Kwartalnik jest publikowany cztery razy do roku, w cyklu wydawniczym: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień. Tematyka czasopisma obejmuje wszystkie dziedziny prawa materialnego i procesowego, w szczególności teorię i filozofię prawa, prawo konstytucyjne, cywilne, karne, administracyjne. Kwartalnik jest miejscem publikacji: artykułów, glos i komentarzy poruszających aktualne problemy naukowe związane przede wszystkim  ze stosowaniem prawa, a także sprawozdań z konferencji naukowych, recenzji monografii, omówień propozycji legislacyjnych itp.


Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli środowiska naukowego, jak również praktyków: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników do zgłaszania utworów do publikacji w „Prawie i Więzi”. W naszym czasopiśmie ukazują się teksty napisane w języku polskim i angielskim. 


Kwartalnik „Prawo i Więź” jest adresowany do przedstawicieli nauki prawa i praktyków. Gorąco zachęcamy czytelników do zainteresowania się kolejnymi numerami czasopisma.
prof. KUL dr hab. Piotr Zakrzewski
Redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Prawo i Więź”


Wersja pierwotna jest wersją papierową


Wskaźniki oceny czasopisma:


MNiSW: 40 pkt (Poz. 27906)


DOI: 10.36128/priw.vi


ISSN: 2299-405X


E-ISSN: 2719-3594 


 Kwartalnik „Prawo i Więź" jest indeksowany w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz w miedzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).Nr 33 (2020)

Opublikowane: paź 11, 2020

Sprzeczność czynności procesowych z dobrymi obyczajami a nadużycie uprawnień procesowych

9-40 Agnieszka Laskowska-Hulisz
40

Kilka uwag o bezwzględnie wiążącym charakterze norm prawnych regulujących prawa i obowiązki małżeńskie

41-61 Agnieszka Ogrodnik-Kalita
55

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody (art. 435 k.c.). Rozważania de lege lata i de lege ferenda na kanwie orzecznictwa sądowego i poglądów Profesora Jana Łopuskiego

62-91 Michał Ziemiak, Magdalena Karolak
106

Finansowanie sporów o prawa majątkowe przez osobę trzecią (third- -party funding) – zarys problematyki

92-109 Kaja Zaleska-Korziuk
15

Odpowiedzialność karna za nadużycie władzy (art. 231 k.k.) a ochrona prawa do dobrej administracji

110-140 Czesław Kłak
33

Poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich w procesie budowlanym

141-156 Joanna Smarż
22

Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych nakładanych w drodze decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

157-181 Michał Miłosz
9

Nuclear Power on the Vistula River Law and Policy in Shaping Energy Future of Poland

182-209 Tomasz R. Nowacki
107

Służby specjalne w systemie administracji bezpieczeństwa wewnętrznego

210-225 Katarzyna Kaczmarczyk - Kłak
35

Problem of applying the law on positivist grounds, judge's dilemmas, judicial paradoxes.

226-235 Joanna Lemańska
18

O klaryfikacyjnych i perswazyjnych funkcjach odwołań do przekazu Ewangelii w piśmiennictwie polskiej nauki prawa

236-277
35

Zakres ochrony Artykułu 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – uwagi ogólne na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

278-294 Kamil Strzępek
50

Konsularna legalizacja dokumentów zagranicznych

295-301 Karol Karski
27
Wyświetl wszystkie numery