Opis dziennika

Kwartalnik „Prawo i Więź” ukazuje się regularnie od 2012 roku, a od grudnia 2015 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin prawa prawa materialnego i procesowego, a także z teorii, filozofii i socjologii prawa. Kwartalnik jest miejscem publikacji: artykułów, glos i komentarzy poruszających aktualne problemy związane przede wszystkim ze stosowaniem prawa, w tym także postulatów de lege ferenda i opracowań krytycznych, a także sprawozdań z konferencji naukowych, recenzji monografii, omówień propozycji legislacyjnych itp.


Kwartalnik "Prawo i Więź" jest indeksowany w SCOPUS, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+) i The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).


Kwartalnik „Prawo i Więź” jest adresowany zarówno do przedstawicieli środowiska naukowego jak i do praktyków. Gorąco zachęcamy Czytelników do zapoznawania się kolejnymi numerami czasopisma, a Autorów do współpracy!


Kwartalnik ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej (OA). Wersja pierwotna jest wersją papierową.
 


 


Wskaźniki oceny czasopisma:


MNiSW: 40 pkt (poz. 27906)


Dyscyplina: nauki prawne


DOI: 10.36128/priw.vi


ISSN: 2299-405X


E-ISSN: 2719-3594Nr 35 (2021)

Opublikowane: 27 marzec 2021

Analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego w kwestii dopuszczalności sądowego rozwiązania umowy dożywocia z art. 913 § 2 kodeksu cywilnego

11-27 Weronika Batory
81

The Admissibility of Using the Provisions of the Polish Civil Code as a Basis for Declaring Resolutions of Meetings of Capital Companies Invalid

28-46 Ivan Smanio
94

Problem uczestnictwa notariusza w radach nadzorczych spółek kapitałowych

47-59 Robert Stefanicki
57

Zwalczanie bezczynności i przewlekłości postępowania w sprawach udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie

60-83 Maciej P. Gapski
98

Publiczne prawa podmiotowe przedsiębiorców do korzystania ze środowiska, w tym do korzystania z przyrody

84-95 Ewa Czech
43

Administracyjne i cywilnoprawne aspekty zatwierdzania taryf energetycznych przez Prezesa UKE

96-111 Elżbieta
106

Assessing the Rules of Functioning and Organization of the Wholesale Natural Gas Market in the European Union and Ukraine: Legal and Socio-Political Perspective

Part 2: Regulatory Issues and Requirements

112-127 Eryk Kosiński, Anna Mikulska
47

Formy realizacji zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego we Francji ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych

128-139 Michał Mariański
39

Rezygnacja marszałka województwa. Zagadnienia ustrojowe

140-157 Katarzyna Kaczmarczyk - Kłak
22

Uwagi na temat „stanu odurzenia”, „środka odurzającego” oraz „środka działającego podobnie do alkoholu” w ujęciu przepisów karnych i prawa wykroczeń, w świetle ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

158-195 Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska
64

Możliwość zmiany kwalifikacji prawnej czynu z kradzieży na paserstwo w toku rozprawy głównej a zagadnienie tożsamości czynu w prawie karnym

196-214 Jan Kluza
48

Immunitet jurysdykcyjny konsulów honorowych w Polsce a kontrola drogowa Policji – ujęcie konstruktywne

215-232 Maciej Perkowski
56

O poglądzie Jerzego Panejki na instytucję samorządu – supplementum

233-249 Jarosław Dobkowski
35
Wyświetl wszystkie wydania