Opis czasopisma

Kwartalnik „Prawo i Więź” ukazuje się regularnie od 2012 roku, a od grudnia 2015 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin prawa prawa materialnego i procesowego, a także z teorii, filozofii i socjologii prawa. Kwartalnik jest miejscem publikacji: artykułów, glos i komentarzy poruszających aktualne problemy związane przede wszystkim ze stosowaniem prawa, w tym także postulatów de lege ferenda i opracowań krytycznych, a także sprawozdań z konferencji naukowych, recenzji monografii, omówień propozycji legislacyjnych itp.


Kwartalnik "Prawo i Więź" jest indeksowany w SCOPUS, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+) i The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).


Kwartalnik „Prawo i Więź” jest adresowany zarówno do przedstawicieli środowiska naukowego jak i do praktyków. Gorąco zachęcamy Czytelników do zapoznawania się kolejnymi numerami czasopisma, a Autorów do współpracy!


Kwartalnik ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej (OA). Wersja pierwotna jest wersją papierową.
 


 


Wskaźniki oceny czasopisma:


MNiSW: 40 pkt (poz. 27906)


Dyscyplina: nauki prawne


DOI: 10.36128/priw.vi


ISSN: 2299-405X


E-ISSN: 2719-3594Nr 2 (36) (2021)

Opublikowane: 21 lipiec 2021

Środki ochrony prawnej zobowiązanego przed nieprawidłowym oszacowaniem ruchomości zajętej w egzekucji administracyjnej

11-28 Michał Miłosz
31

Prawo do odbudowy rękojmi niezbędnej do wykonywania zawodu lub sprawowania funkcji we władzach przedsiębiorstwa

29-45 Mariusz Bogusz
27

Przesłanki zatrzymania sprawcy przemocy w rodzinie na podstawie art. 15a ustawy o Policji po nowelizacji

46-59 Krzysztof Woźniewski
83

Zasada bezpośredniości w postępowaniu apelacyjnym – wybrane problemy przekształcenia modelu postępowania odwoławczego w polskim procesie karnym w latach 2013-2019

60-71 Maciej Fingas
30

Pomoc publiczna na zwalczanie ekonomicznych skutków pandemii COVID-19 w kontekście prawa Unii Europejskiej

72-82 Anna Dobaczewska
49

W kwestii dopuszczalności wypowiedzenia części układu zbiorowego pracy

83-95 Marcin Zieleniecki
15

Re-use of research data

96-111 Bogdan Fischer, Agnieszka Piskorz-Ryń
28

Reception, as milestone for creation of legal system (on the example of Corporate Law of post-Soviet Georgia)

112-140 Irakli Burduli
20

Organ osoby prawnej jako świadek przy sporządzaniu testamentu

141-165 Janusz Gajda
25

Projekt kodeksu karnego PRL z 1963 r. w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa

166-187 Piotr Fiedorczyk, Adrzej Ostapa
66

Eskalacja naruszeń porządku i prawa podczas obrad Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVIII wieku

188-204 Oskar Kanecki
22

Dopuszczalność stosowania przepisów Kodeksu karnego wykonawczego do wykonywania orzeczeń lustracyjnych

205-216 Igor Zgoliński
18

Wpływ cofnięcia aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego na zasadę prawa do sądu

48

Synthetic Concept of Law

232-240 Dariusz Szpoper, Vasiliev Anton Alexandrovich, Yulia Vadimovna Pechatnova
30

U początków Sądu Okręgowego w Wilnie (1919-1922)

241-267 Dawid Bągart
26

Termin przedawnienia recydywy specjalnej w przypadku przestępstw rozciągniętych w czasie. Kilka uwag o czasie popełnienia przestępstwa

268-284 Krzysztof Kmąk
39
Wyświetl wszystkie wydania