Opis dziennika

Kwartalnik „Prawo i Więź” ukazuje się regularnie od 2012 roku, a od grudnia 2015 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin prawa prawa materialnego i procesowego, a także z teorii, filozofii i socjologii prawa. Kwartalnik jest miejscem publikacji: artykułów, glos i komentarzy poruszających aktualne problemy związane przede wszystkim ze stosowaniem prawa, w tym także postulatów de lege ferenda i opracowań krytycznych, a także recenzji monografii, omówień propozycji legislacyjnych itp.


Kwartalnik "Prawo i Więź" jest indeksowany w SCOPUS, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) i The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).


Kwartalnik „Prawo i Więź” jest adresowany zarówno do przedstawicieli środowiska naukowego jak i do praktyków. Gorąco zachęcamy Czytelników do zapoznawania się kolejnymi numerami czasopisma, a Autorów do współpracy!


Wersja pierwotna jest wersją elektroniczą.


Artykuły opublikowane w kwartalniku dostępne są w open access (OA).


Wskaźniki oceny czasopisma:


MEN: 140 pkt


DOI: 10.36128/priw.vi


ISSN: 2299-405X


online ISSN: 2719-3594

Nr 3 (46) (2023)

Opublikowane: 30 września 2023

Regiony wobec ONZ i Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030

Perspektywa krajowa

9-24 Maciej Perkowski
38

Koncepcje prawa społeczeństwa cywilnego i obywatelskiego wobec metod wykładni prawa w polskim i niemieckim porządku prawnym

25-51 Anna Siemińska
27

Natural Law Theory and its Benefits: Arguments for Adopting New Classical Natural Law Theory Based on a Priority of Persons

53-76 Michał Sopiński
22

Krótka historia zasady pomocniczości jako zasady ustrojowej

Próba konceptualizacji

77-96 Jędrzej Jabłoński
11

Ochrona zdrowia w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę z państwami sąsiednimi

97-113 Wojciech Staszewski
15

Euthanasia and Withdrawal of Life-Sustaining Treatment in the Case-Law of the European Court of Human Rights: Twenty Years After Pretty v. United Kingdom

115-132 Michał Balcerzak
35

Fiodor Martens – pionier międzynarodowego prawa humanitarnego

133-153 Dariusz Szpoper
27

Stosowanie francuskiej procedury cywilnej przez sądy Wolnego Miasta Krakowa (1815–1846)

155-177 Andrzej Dziadzio
7

Pierwsza nowoczesna kodyfikacja postępowania karnego w Polsce (1928)

Geneza, autorzy, zasady i ich pochodzenie

179-203 Danuta Janicka
8

Formula processus

Geneza, treść, dzieje, znaczenie

205-215 Zbigniew Naworski
13

Uwagi o obowiązywaniu francuskiego Kodeksu procedury cywilnej w Księstwie Warszawskim

217-230 Jacek Przygodzki
8

Wybrane poglądy Stefana Glasera na prawo karne procesowe oraz jego kodyfikację w latach 1918–1939

231-250 Mikołaj Tarkowski
9

Protection of Rights of Minor Victims of Torture, Inhuman or Degrading

Treatment, or Punishment under the European Convention on Human Rights

251-267 Jakub Czepek
12

Nowe przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego

269-287 Małgorzata Łączkowska-Porawska
20

Sztuczna inteligencja jako wychowawca, opiekun i reprezentant

W poszukiwaniu definicji rodziny

289-298 Paweł Księżak
55

Prowadzenie egzekucji na podstawie dalszego bankowego tytułu egzekucyjnego na mocy przepisów przejściowych

299-315 Łukasz Hawrylak, Mirosław Pawełczyk
6

Systemy alokacji narządów, tkanek i komórek na tle prawnoporównawczym

317-339 Paulina Chełmowska
8

Krytycznie o małżeństwie człowieka z robotem

363-381 Magdalena Błaszczak
130

General Clauses and the Abuse of Subjective Right in the Polish Labor Code

382-393 Krzysztof Baran
15

Realizacja celów kary mieszanej (sekwencyjnej) w aspekcie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego

395-411 Krystyna Szczechowicz
13

Wykonywanie wolnościowego środka zabezpieczającego wobec sprawcy umieszczonego w zakładzie psychiatrycznym na podstawie orzeczenia w odrębnej sprawie

413-429 Karolina Klaczak
6

The Development of the Right of Access as a Part of Human Rights

431-446 Katarzyna Roszewska
5

Reasonable Accommodation as a Means of Ensuring Access to Work for Persons with Disabilities in the Polish Legal System

447-469 Magdalena Paluszkiewicz
8

Accessibility for Persons with Special Needs from an Administrative Law Perspective

471-485 Urszula Torbus, Magdalena Małecka-Łyszczek
20

The Rights and Status of Persons with Disabilities in Administrative Proceedings in the Czech Republic

487-501 Katerina Frumarova
5

Information Accessibility for Persons with Disabilities in Lithuania: Regulation, Monitoring and Economic Aspects

503-530 Lina Gulbinė
5

Nowe instrumenty gospodarcze w Ukrainie

W stronę pełniejszej gwarancji sprawiedliwości społecznej w sektorze rolnym

531-549 Eryk Kosiński
33

Anti-Corruption Policy in Ukraine During the War with Russia

551-575 Teresa Astramowicz-Leyk
43

Podatek od wywozu śmieci z gospodarstw domowych jako przykład innego fakultatywnego podatku gminnego we Francji

577-591 Michał Mariański
26

Kontratyp stanu wyższej konieczności w kontekście działań związanych z przeciwdzia-łaniem i zwalczaniem COVID-19

593-615 Katarzyna Banasik
9

Uwarunkowania demograficzne a solidarność między pokoleniami w repartycyjnym systemie emerytalnym w Polsce

617-636 Marta Luty-Michalak
18

Sugar-Dating (Sponsoring)

Income Tax Consequences of Sexual Relations in Polish and Czech Law

637-662 Martyna Wilmanowicz-Słupczewska
85
Wyświetl wszystkie wydania