Kwartalnik naukowy „Prawo i Więź" został utworzony w 2012 r. przez Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego w Sopocie. Pierwszym redaktorem naczelnym kwartalnika był ś.p. prof. Lech Morawski, wybitny specjalista z zakresu teorii i filozofii prawa oraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie funkcję redaktora naczelnego pełni prof. KUL dr hab. Piotr Zakrzewski. Członkami redakcji i Rady Programowej kwartalnika są specjaliści z zakresu teorii, filozofii i dogmatyki prawa, związani z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Kwartalnik posiada również liczną Radę Międzynarodową zrzeszającą członków z Europy, Ameryki Południowej, Azji i Afryki. 

Tematyka przyjmowanych tekstów

Kwartalnik „Prawo i Więź" ma stanowić forum wymiany poglądów na temat kieruków zmian w prawie i stosunku przemian społecznych do obowiązującego ustawodawstwa. W kwartalniku publikowane są artykuły, glosy, recenzje monografii, sprawozdania z konferencji i omówienia projektów aktów normatywnych. 

Do kwartalnika przyjmowane są artykuły z zakresu:

- teorii i filozofii prawa;

- dogmatyki prawa: prawa konstytucyjnego, prawa i postępowania cywilnego, prawa spółdzielczego, prawa handlowego, prawa i postępowania administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi, prawa i postępowania karnego, publicznego i prywatnego prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej;

- komparatystyki prawa;

- historii prawa.

W kwartalniku „Prawo i Wieź" publikowane są glosy do najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądow powszechnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów administracyjnych.  

Cykl wydawniczy

Kwartalnik „Prawo i Więź" publikowany jest cztery razy w roku, w cyklu wydawniczym obejmującym marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień. 

W ciągu tego samego roku możliwa jest publikacja tylko jednego artykułu tego samego autora. 

Open Journal System

Redakcja kwartalnika „Prawo i Więź" funkcjonuje przy użyciu Open Journal System (OJS). Cały proces wydawniczy prowadzony jest przy użyciu OJS. 

Języki publikacji

W kwartalniku publikowane są artykuły w języku polskim i angielskim. 

Polityka otwartego dostępu (Open Access Policy)

Kwartalnik „Prawo i Więź" stosuje politykę otwartego dostępu (Open Access Policy). Opublikowane numery kwartalnika dostępne są na stronie internetowej kwartalnika w zakładce „Archiwum". Dostęp do czytania, wyszukiwania i pobierania opublikowanych numerów oraz wykorzystania ich na dowolnym nośniku informacji w celach niekomercyjnych jest bezpłatny i nie wymaga uprzedniej zgody wydawcy lub autora, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest odpowiednio cytowane, a wszelkie zmiany w oryginale są wyraźnie wskazane.

Wskaźniki oceny czasopisma

MNiSW: 40 pkt (Poz. 27906)

DOI: 10.36128/priw.vi

ISSN: 2299-405X

E-ISSN: 2719-3594 

Każdemu numerowi kwartalnika oraz opublikowanym w nim artykułom przypisywane są numery DOI (Digital Object Identifier)

Autorzy są zobowiązani do używania identyfikatorów ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

Kwartalnikowi "Prawo i Więź" przyznano 40 punktów za publikacje w czasopismach naukowych (Poz. 27906)

Kwartalnik „Prawo i Więź" jest indeksowany w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) oraz w miedzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).