Czasopismo naukowe Prawo i Więź zostało utworzone w 2012 roku przez Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego w Sopocie. Przez 12 lat istnienia czasopismo było kwartalnikiem. Od 2024 r. Prawo i Więź jest dwumiesięcznikiem.

Pierwszym redaktorem naczelnym Prawa i Więzi był prof. Lech Morawski, wybitny specjalista z zakresu teorii i filozofii prawa, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Członkami Rady Programowej czasopisma są specjaliści z zakresu teorii i filozofii prawa a także dogmatyk prawnych, związani z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Rada Programowa zrzesza członków z Europy, Ameryki Południowej, Azji i Afryki. 

Tematyka przyjmowanych tekstów

Prawo i Więź ma stanowić forum wymiany poglądów na temat prawa i jego teorii, postulatów i kierunków zmian w prawie, jak również relacji pomiędzy przemianami społecznymi a obowiązującym ustawodawstwem. Redakcja preferuje teksty nowatorskie i krytyczne. W czasopiśmie publikowane są: artykuły, glosy i recenzje monografii naukowych.

Do publikacji przyjmowane są artykuły z zakresu:

- teorii, filozofii i socjologii prawa (także wyniki badań empirycznych z zakresu socjologii prawa);

- dogmatyki prawa: prawa konstytucyjnego, prawa i postępowania cywilnego, prawa spółdzielczego, prawa handlowego, prawa i postępowania administracyjnego, postępowania przed sądami administracyjnymi, prawa i postępowania karnego, publicznego i prywatnego prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej;

- komparatystyki prawa;

- historii prawa i doktryn polityczno-prawnych.

W Prawie i Więzi publikowane są glosy do najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów administracyjnych.  

Cykl wydawniczy

Czasopismo Prawo i Więź jest dwumiesięcznikiem publikowanym w cyklu wydawniczym: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień. 

W ciągu tego samego roku możliwa jest publikacja tylko jednego artykułu tego samego autora (nie dotyczy to tekstów we współautorstwie). 

Open Journal System

Redakcja czasopisma Prawo i Więź funkcjonuje przy użyciu Open Journal System (OJS). Cały proces wydawniczy prowadzony jest przy użyciu OJS

Języki publikacji

W czasopiśmie publikowane są artykuły w języku polskim i angielskim. 

Polityka otwartego dostępu (Open Access Policy)

Prawo i Więź stosuje politykę otwartego dostępu (Open Access Policy). Opublikowane numery dostępne są na stronie internetowej w zakładce Archiwum. Dostęp do czytania, wyszukiwania i pobierania opublikowanych numerów oraz wykorzystania ich na dowolnym nośniku informacji w celach niekomercyjnych jest bezpłatny i nie wymaga uprzedniej zgody wydawcy ani autora, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest odpowiednio cytowane, a wszelkie zmiany w oryginale są wyraźnie wskazane.

Wskaźniki oceny czasopisma

MN: 100 pkt

Dyscyplina: nauki prawne

DOI: 10.36128/priw.vi

ISSN: 2299-405X

E-ISSN: 2719-3594 

Każdemu numerowi czasopisma oraz opublikowanym w nim artykułom przypisywane są numery DOI (Digital Object Identifier)

Autorzy są zobowiązani do używania identyfikatorów ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

Prawo i Więź przyznano 100 punktów za publikacje w czasopismach naukowych.

Prawo i Więź jest indeksowane w SCOPUS, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) i The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).