Treść głównego artykułu

Abstrakt

Tekst przypomina postać sędziego Józefa Talarczyka, długoletniego wiceprezesa Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku. Na przykładzie jego życiorysu, tak charakterystycznego dla wielu sądowników przełomu dwóch epok przedzielonych okresem II wojny światowej, autor przedstawia ostatnie lata funkcjonowania sądownictwa dwudziestolecia międzywojennego i trudne początki budowy jego struktur w powojennej rzeczywistości.

Słowa kluczowe

Talarczyk Józef, Sąd Grodzki w Gdańsku, Sąd Grodzki w Międzychodzie, Sąd Okręgowy w Gdańsku Talarczyk Józef, District Court in Gdańsk, District Court in Międzychód, Court in Gdańsk

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. lat Sądu Okręgowego w Gdańsku. Gdańsk: Sąd Okręgowy w Gdańsku, 2015.
 2. Becker Martin, Sądownictwo niemieckie i jego rola w polityce okupacyjnej na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy 1939-1945. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2020.
 3. Bereza Arkadiusz, Lublin jako ośrodek sądownictwa. Lublin: Oficyna Wydawnicza Verba 2006.
 4. Brożek Dariusz, „Tułacze z Wielkopolski” Gazeta Lubuska, 11 września 2009.
 5. Burczyk Dariusz, Specjalny Sąd Karny i Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Gdańsku 1945-1946. Gdańsk: Instytut Pamięci Narodowej, 2016.
 6. Chajn Leon, Kiedy Lublin był Warszawą. Warszawa: Czytelnik, 1964.
 7. Chajn Leon, „Na progu wielkiej reformy” Demokratyczny Przegląd Prawa, nr 4 (1947): 6.
 8. Chajn Leon, „Trzeci rok” Demokratyczny Przegląd Prawa, lipiec (1946): 6-8.
 9. Grobelna Ewa „Koszmar wysiedlenia w oczach dziecka” Sierakowskie Zeszyty Historyczne, marzec (2014): 42-58.
 10. Iserles Igancy, „Polityka kadr i szkolenia pracowników wymiaru sprawiedliwości w świetla uchwał IV Plenum KS PZPR” Demokratyczny Przegląd Prawniczy, (1948): 31-36.
 11. Jakubowski Grzegorz, Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944-1950. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2002.
 12. Jelonek Adam, Liczba ludności miast i osiedli w Polsce w latach 1810-1955. Dokumentacja geograficzna. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii, 1956.
 13. Kalendarz Informator Sądowy na rok 1939. Warszawa: Wydawnictwo Biblioteka Prawnicza, 1939.
 14. Korboński Stefan, Polonia Restituta. Wspomnienia z dwudziestolecia niepodległości 1918-1939. Warszawa: Prohibita, 2014.
 15. Koredczuk Józef, „Sędziowie śledczy do sprawa wyjątkowego znaczenia w II Rzeczypospolitej” Studia historycznoprawne, CCCXXX (2020): 59-77.
 16. Kosiarz Edward, Wyzwolenie Polski Północnej 1945. Gdynia: Wydawnictwo Morskie, 1967.
 17. Koszczoł Alfons, „Wysiedleńcy z Poznańskiego (opowiadania pamiętnikarskie) - fragmenty” Sierakowskie Zeszyty Historyczne, marzec (2014): 69-88.
 18. Lityński Adam, O prawie i sądach początków Polski Ludowej. Białystok: Temida 2, 1999.
 19. Łożyński Jarosław, „Nieludzka okupacyjna rzeczywistość” Sierakowskie Zaszyty Historyczne, sierpień-wrzesień (2009): 23-29.
 20. Łożyński Jarosław, „12 grudnia 1939” Sierakowskie Zeszyty Historyczne, sierpień-wrzesień (2009): 35-63.
 21. Machut-Kowalczyk Joanna, „Początki łodzkiego sądownictwa” Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, XVII (2014): 147-168.
 22. Musiał Jolanta, „Sądy Grodzkie w Okręgu Gdańskim w latach 1945-1950 oraz ich dokumentacja w zasobie archiwalnym” Historia-Archiwa-Gdańsk, (2018): 84-98.
 23. Plebańczyk Edward, „Konferencja społeczna w Gdańsku” Demokratyczny Przegląd Prawniczy, sierpień (1946): 26-27.
 24. Rzepliński Andrzej, Sądownictwo w PRL. Londyn: Polonia, 1990.
 25. Sukiennicki Wiktor, Legenda i rzeczywistość: : wspomnienia i uwagi o dwudziestu latach Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Paryż: Instytut Literacki, 1967.
 26. Szpoper Dariusz, „Franciszek Bar - pierwszy prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku: szkic do historii wymiaru sprawiedliwości w Polsce po 1945” Studia Prawnoustrojowe, nr 26 (2014): 291-306.
 27. Szpoper Dariusz, Justyna Świątek, Dzieje adwokatury w Gdańsku. Gdańsk: Arche s.c., 2005.
 28. Szpoper Dariusz, Polskie sądownictwo apelacyjne na Pomorzu w latach 1919-2015. Gdańsk-Olsztyn: Sąd Apelacyjny w Gdańsku, 2015.
 29. Świerczyński Mieczysław, „Dwie niedziele Bydgoszczy pred sądem w procesie Hildebrendta i Henzego” Rzeczypospolita, 23 października (1949): 5.
 30. Wapiński Roman, Pierwsze lata władzy ludowej na wybrzeżu gdańskim. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1970.
 31. Turlejska Maria. Zapis pierwszej dekady 1945-1954. Warszawa: Książka i Wiedza, 1972.
 32. Zaremba Marcin, Wielka trwoga. Polska 1944-47. Kraków: Znak, 2012.
 33. Żukowski Marcin, „Metody tworzenia i etapy powstawania Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdański w latach 1945-49” Pamięć i Sprawiedliwość, nr 2 (2021): 197-228.
 34. „Zbrodniarze hitlerowscy Hildebrandt i Henze organizatorzy »krawawej niedzieli« w Bydgoszczy przed sądem polskim” Życie Warszawy, 19 października 1949.