Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie pierwszych lat działalności sądu grodzkiego w Malborku po zakończeniu II Wojny Światowej. Tekst prezentuje przezwyciężane trudności i wysiłki podejmowane przez pierwszego kierownika sądu Jerzego Jędrzejewskiego zmierzające do uruchomienia placówki, a także opisuje sylwetkę sędziego Jędrzejewskiego, przebieg jego kariery zawodowej, w tym jako orzekającego przed II wojną światową w sądzie w Nowogródku oraz sędziego na północnych terenach Polski pojałtańskiej, a także trudne wybory, przed którymi stanął w życiu zawodowym wobec nowotworzonego systemu politycznego.

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Chajn Leon, Kiedy Lublin był Warszawą. Warszawa: Czytelnik, 1964.
 2. Chajn Leon, „Na progu wielkiej reformy” Demokratyczny Przegląd Prawniczy, nr 4 (1947).
 3. Chodyński Antoni, Malbork. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 1982.
 4. Fiedorczyk Piotr, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, Białystok: Temida 2, 2002.
 5. Górski Karol, Dzieje Malborka. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie Gdynia, 1960.
 6. Górski Karol, Dzieje Malborka. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie Gdynia, 1973.
 7. Informator sądowy 1947. Warszawa: Ministerstwo Sprawiedliwości, 1947.
 8. Jakubowski Grzegorz, Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944-50.
 9. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2002.
 10. Kalendarz informator sądowy na 1939 rok. Warszawa: Wydawnictwo „Biblioteka Prawnicza”, 1939.
 11. Kwasucki Krzysztof, Przyczynek do dziejów Sądów Okręgowego i Grodzkiego w Elblągu. Elbląg: Wydawnictwo Uran, 2017.
 12. Lohmasser Paul, „Die Rechtsentwicklung in Stadt und Kreis Marienburg. Das Amtsgericht”, [w:] Neues Marienburger Heimatbuch, red. Rainer Zacharias. 440-445. Herford: Verlag Wendt Groll GmBh, 1967.
 13. Majer Tomasz, „Pełnomocnik Rządu RP na Okręg mazurski – budowa aparatu państwowego” Studia Prawnoustrojowe, nr 18 (2012): 103-119.
 14. Musiał Jolanta, „Sądy grodzkie w okręgu gdańskim w latach 1945-50 oraz ich dokumentacja w zasobie archiwalnym” Historia – Archiwa – Gdańsk, t. I (2018): 84-98.
 15. Niewiński Kamil, „Odbudowa sądownictwa powszechnego w świetle protokołu z konferencji odbytej 14 września 1944 r. w Białymstoku z udziałem delegacji Resortu Sprawiedliwości PKWN” Miscellanea Historico-Iuridica, t. XVIII, z. 2 (2020): 227-240.
 16. Rybicki Marian, „Zagadnienia organizacyjne działalności Zrzeszenia Prawników Demokratów w terenie” Państwo i Prawo, nr 9 (1947).
 17. „Skończyć z szabrem” Dziennik Bałtycki, 1 czerwca 1945 r.
 18. Szpoper Dariusz, Świątek, Jolanta. Dzieje Adwokatury Gdańskiej. Gdańsk: Arche, 2005
 19. Szpoper Dariusz, „Franciszek Bar – pierwszy prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Szkic do historii wymiary sprawiedliwości w Polsce po 1945 r.” Studia Prawnoustrojowe, nr 26 (2014): 291-306.
 20. Szpoper Dariusz, Polskie Sądownictwo Apelacyjne na Pomorzu w latach 1919-2015. Szkic do dziejów wymiaru sprawiedliwości w dwudziestopięciolecie wznowienia działalności Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Gdańsk – Olsztyn: Sąd Apelacyjny w Gdańsku, 2015.
 21. Watoła Agnieszka, „Geneza i działalność Zrzeszenia Prawników Demokratów (Zrzeszenia Prawników Polskich) oraz jego wpływ na postawy sędziów w latach 1945-1956”, [w:] Letnia szkoła historii najnowszej 2010 red. Natalia Jarska, Tomasz Kozłowski. 127-141. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2011.
 22. Watoła Agnieszka, „Rozważania nad ewolucją pojęcia niezawisłości sędziowskiej w Polce w latach 1944-1956” Z Dziejów Prawa, t. VIII (2015): 109-125.
 23. Wojnowski Edmund, Warmia i Mazury w latach 1945-47. Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńśkiego w Olsztynie, 1968.
 24. „Wspomnienie nr 13. Regina Trzos”, [w:] Taki był Malbork… Wspomnienia, red. Bogusław Krauze, Piotr Topolski. 71-77. Malbork: Urząd Miasta Malborka, 2016.
 25. Zaremba Marcin, Wielka trwoga. Polska 1944-47. Kraków: Znak, 2012.
 26. Żukowski Marcin, „Metody tworzenia i etapy powstawania Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku” Pamięć i Sprawiedliwość, nr 2 (2012): 197-228.