Opis dziennika

Kwartalnik „Prawo i Więź” ukazuje się regularnie od 2012 roku, a od grudnia 2015 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin prawa prawa materialnego i procesowego, a także z teorii, filozofii i socjologii prawa. Kwartalnik jest miejscem publikacji: artykułów, glos i komentarzy poruszających aktualne problemy związane przede wszystkim ze stosowaniem prawa, w tym także postulatów de lege ferenda i opracowań krytycznych, a także recenzji monografii, omówień propozycji legislacyjnych itp.


Kwartalnik "Prawo i Więź" jest indeksowany w SCOPUS, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) i The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).


Kwartalnik „Prawo i Więź” jest adresowany zarówno do przedstawicieli środowiska naukowego jak i do praktyków. Gorąco zachęcamy Czytelników do zapoznawania się kolejnymi numerami czasopisma, a Autorów do współpracy!


Wersja pierwotna jest wersją elektroniczą.


Artykuły opublikowane w kwartalniku dostępne są w open access (OA).


Wskaźniki oceny czasopisma:


MEN: 100 pkt


DOI: 10.36128/priw.vi


ISSN: 2299-405X


online ISSN: 2719-3594

Nr 4 (47) (2023)

Opublikowane: 31 grudnia 2023

Cybersecurity Management in the Public Service Sector

7-27 Mirosław Karpiuk, Claudio Melchior, Urszula Soler
37

Sztuczna inteligencja i prawa człowieka w kontekście prawa międzynarodowego

29-52 Adam Wiśniewski
20

Biegły w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w kontekście inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

53-79 Iwona Bień-Węgłowska, Joanna Dzierżanowska
16

Magnitsky Act – fundament globalnego systemu sankcji antykorupcyjnych powstały pod auspicjami USA

81-109 Robert Lizak, Sebastian Skuza
14

Autorytet prawników z perspektywy filozofii analitycznej

111-168 Krzysztof Mularski, Maurycy Zajęcki
20

Doręczenia elektroniczne do podmiotów publicznych będących stronami w postępowaniu administracyjnym

169-179 Bogdan Fischer
10

Konsekwencje w postępowaniu administracyjnym i podatkowym braku adresu do doręczeń elektronicznych po terminie określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 155 ust. 10 ustawy o doręczeniach elektronicznych

181-194 Piotr Pietrasz
15

Wpływ wykluczenia cyfrowego na ograniczenie dostępu do sądu w sprawach cywilnych

195-216 Kinga Flaga-Gieruszyńska
9

Sędzia robotem a robot sędzią w postępowaniu cywilnym w ujęciu konstytucyjnym i procesowym

217-247 Tomasz Szanciło, Beata Stępień-Załucka
18

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych a dostarczanie treści lub usług cyfrowych

249-263 Paweł Fajgielski
23

Wpływ technologii na konstrukcję uzasadnień orzeczeń sądów administracyjnych

265-279 Michał Kowalski
14

Akt administracyjny zautomatyzowany. Zasadnicze problemy konstrukcyjne zastosowania systemów sztucznej inteligencji w procesach decyzyjnych postępowania administracyjnego na tle prawnoporównawczym

281-304 Marcin Kamiński
12

Otwarte dane. Uwagi terminologiczne

305-317 Agnieszka Piskorz-Ryń
6

Altruizm danych – istota instytucji na tle uprawnień informacyjnych i kategorii dobra wspólnego

319-334 Marlena Sakowska-Baryła
11

Treści generowane przez sztuczną inteligencję a ochrona różnorodności form wyrazu kulturowego

335-353 Marcin` Górski
8

Konsekwencje prawne opatrzenia danych podpisem osobistym w stosunku do innego podmiotu niż podmiot publiczny

355-362 Dominik Bierecki
14

Niezgodność treści cyfrowej z umową a odpowiedzialność twórcy za usterkę utworu

363-381 Adam Pązik
9

Konsekwencje braku kompleksowego modelu ochrony wizerunku i innych dóbr niematerialnych aktorów w kontekście stosowania narzędzi sztucznej inteligencji

383-397 Iga Bałos
18

Wierność w czasach cyfrowej zarazy, czyli o prawach i obowiązkach małżeńskich w dobie sztucznej inteligencji i nowych technologii

in the time of digital plague, or marital rights and duties in the age of artificial intelligence and new technologies

399-418 Agnieszka Ogrodnik-Kalita
18

Trenowanie sztucznej inteligencji a naruszenie praw autorskich. Aspekty dowodowe

419-434 Katarzyna Jasińska
16

Prawne uwarunkowania przetwarzania wizerunku pracownika lub członka organu przez pracodawcę na przykładzie wideokonferencji

435-453 Małgorzata Ganczar, Andrzej Herbet, Milena Kloczkowska
14

Zakres obowiązku osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem określony w ugodzie sadowej lub postanowieniu sądu o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem przez osobę uprawnioną w orzecznictwie Sądu Najwyższego jako wyraz realizacji zasady iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi

455-465 Jarosław Szczechowicz
12

Podstawy wyłączenia sędziego posiadającego kredyt frankowy

467-490 Joanna Studzińska
11

New Form of Justice in 21st Century: Mediation and Online Dispute Resolution

491-508 Irakli Kandashvili
13

Nowelizacja z 13 lipca 2023 r. ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego a rozwój obszarów wiejskich – wybrane zagadnienia

509-534 Aneta Suchoń
24

Wykreślenie spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego przed zakończeniem toczących się z jej udziałem sporów sądowych

535-547 Marta Stepnowska
9

Intellectual Property Law: Philosophical Foundations, Theoretical Frameworks, and Cross-Pollination

549-587 Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk
15

Naruszenie prawa przy wykonywaniu czynności kontrolnych jako przesłanka odpowiedzialności cywilnoprawnej

589-613 Krzysztof Żok
15

O zarachowaniu zapłaty świadczenia okresowego

61`5-632 Anita Lutkiewicz-Rucińska
9

Odwołanie umowy darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego. Uwagi praktyczne na temat art. 898 § 1 kodeksu cywilnego

633-650 Aleksandra Młynarkiewicz
34

The Interpretation of Article 101 (3) of the TFEU by the European Commission

651-670 Rastislav Funta, Andreas Schultz
36

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jako cel gminnych programów mieszkaniowych

671-687 Dominik Tyrawa
12

The 'Family 500+' Program as a Legal Instrument for Stimulating the Demographic Policy of the Country: the Example of Poland

689-705 Agnieszka Żywicka, Paulina Bieś-Srokosz
7

Podstawowe zasady systemu ochrony przed promieniowaniem jonizującym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w polskim prawie atomowym

707-732 Łukasz Młynarkiewicz
24

Aspekty prawne użycia sił specjalnych w odpowiedzi na akty piractwa i terroryzmu morskiego

744-749 Adam Ćwikła
17

Reguły porządkujące procedurę udzielania informacji sektora publicznego ze względu na jej aspekty podmiotowe

751-770 Katarzyna Tomaszewska
11

Prawo petycji w działalności jednostek samorządu terytorialnego

771-790 Małgorzata Szalewska
14

Zagadnienie czynu ciągłego a nieumyślność

791-805 Tomasz Kanty
8

Zawartość wniosku prokuratora złożonego w trybie art. 106b Prawa bankowego

807-834 Bartłomiej Nałęcz
38

Między tradycją a nowoczesnością - kodyfikacje polskiego prawa procesu cywilnego XX wieku

835-867 Tomasz Demendecki
12

Prace nad projektem statutu o ustroju królewsko-stołecznego miasta Wilna. Zapomniana karta z dziejów wileńskiego samorządu terytorialnego w okresie dwudziestolecia międzywojennego

859-876 Przemysław Dąbrowski
11

Procedura karna pierwszego dziesięciolecia Polski Ludowej jako narzędzie zbrodni sądowej. Sprawa Adama Półtorzeckiego

877-894 Piotr Fiedorczyk
17

Instytucja biegłego w Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. Kodeks Postępowania Cywilnego

895-913 Piotr Skorek
12

Reformy prawa wyborczego do austriackiej Rady Państwa przełomu XIX i XX wieku w wystąpieniach Leona hr. Pinińskiego publikowanych na łamach „Gazety Narodowej”

915-928 Renata Wiaderna-Kuśnierz
47
Wyświetl wszystkie wydania