DOI: https://doi.org/10.36128/priw.vi33

Opublikowane: 30 wrzesień 2020

Sprzeczność czynności procesowych z dobrymi obyczajami a nadużycie uprawnień procesowych

9-40 Agnieszka Laskowska-Hulisz
342

Kilka uwag o bezwzględnie wiążącym charakterze norm prawnych regulujących prawa i obowiązki małżeńskie

41-61 Agnieszka Ogrodnik-Kalita
266

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody (art. 435 k.c.). Rozważania de lege lata i de lege ferenda na kanwie orzecznictwa sądowego i poglądów Profesora Jana Łopuskiego

62-91 Michał Ziemiak, Magdalena Karolak
357

Finansowanie sporów o prawa majątkowe przez osobę trzecią (third- -party funding) – zarys problematyki

92-109 Kaja Zaleska-Korziuk
195

Odpowiedzialność karna za nadużycie władzy (art. 231 k.k.) a ochrona prawa do dobrej administracji

110-140 Czesław Kłak
1007

Poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich w procesie budowlanym

141-156 Joanna Smarż
223

Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych nakładanych w drodze decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

157-181 Michał Miłosz
195

Nuclear Power on the Vistula River Law and Policy in Shaping Energy Future of Poland

182-209 Tomasz R. Nowacki
404

Służby specjalne w systemie administracji bezpieczeństwa wewnętrznego

210-225 Katarzyna Kaczmarczyk - Kłak
590

Problem of applying the law on positivist grounds, judge's dilemmas, judicial paradoxes.

226-235 Joanna Lemańska
131

O klaryfikacyjnych i perswazyjnych funkcjach odwołań do przekazu Ewangelii w piśmiennictwie polskiej nauki prawa

241

Zakres ochrony Artykułu 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – uwagi ogólne na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

278-294 Kamil Strzępek
437

Konsularna legalizacja dokumentów zagranicznych

295-301 Karol Karski
204