Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł oparty jest na tezie, że Konstytucja poza jej wiążącym prawnie charakterem i tematyka dotyczącą aparatu państwowego jest też zwornikiem wielu działających w państwie systemów normatywnych i reguluje problematykę społeczną. Wpływa to na jej skuteczność i kompletność ujęcia właściwych jej materii. Analizowana polskie konstytucje: majowa, marcowa, kwietniowa, PRL-owska i obecna są nader różne w świetle takiego ujęcia. Przede wszystkim braki w zakresie regulacji społecznych wynikały z prowizorycznego charakteru i krótkiego czasu ich obowiązywania. Nie bez znaczenia była też labilność sytuacji społecznej czy skażenie ideologiczne właściwe okresowi PRL. Konstytucja III RP jest na tym tle znacznym osiągnięciem opartym na dorobku współczesnego konstytucjonalizmu. Znaczna ilość podmiotów społecznych i systemów normatywnych wspomagających jej treść pozwala umocnić jej funkcjonowanie poprzez uspołecznienie działania państwa i prawa i oparcie go na podmiotach publicznych innych niż państwo i naród metodą decentralizacji i koncesjonowania kompetencji państwowych.

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Bałaban Andrzej, „Konstytucyjna ochrona spółdzielczości – test polskiej demokracji” [w:] Ustroje – historia i współczesność Polska – Europa – Ameryka Łacińska: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, red. Marian Grzybowski, Grzegorz Kuca, Piotr Mikuli, 149-158. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.
  2. Bałaban Andrzej, „Charakter prawny Konstytucji, ustawy i uchwały Sejmu PRL”, Studia Prawnicze, nr 4 (1976): 81-109.
  3. Bałaban Andrzej, „Petycja Krajowej Rady Spółdzielczości do Parlamentu Europejskiego”, Mieszkalnictwo, nr 2 (2014): 27-38.
  4. Bałaban Andrzej, Ewa Michałkiewicz-Kądziela, „Prawne aspekty klonowania człowieka”, Teka Komisji Prawniczej PAN Odział w Lublinie, nr 1 (2019): 15-29. https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.1-2.
  5. Bałaban Andrzej, Polskie problemy ustrojowe. Kraków: Zakamycze 2003.
  6. Bryk Andrzej, Konstytucjonalizm. Od starożytnego Izraela do liberalnego konstytucjonalizmu amerykańskiego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.
  7. Burda Andrzej, Polskie prawo państwowe. Warszawa: PWN, 1978.
  8. Szcząska Zbigniew, „Pierwsza ustawa zasadnicza Rzeczypospolitej” [w:] Konstytucje Polskie, red. Marian Kallas,19-105. Warszawa: PWN, 1990.