Treść głównego artykułu

Abstrakt

Uchwalenie ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym wyeliminowało z życia gospodarczego tzw. „prywatyzację” w znanym nam od 1990 r. kształcie i wprowadziło zupełnie inne niż wcześniej, znacznie bardziej skrótowe i ogólniejsze, zasady zbywania udziałów i akcji spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Uchwalone zmiany, wymierzone pierwotnie w spółki z udziałem Skarbu Państwa, w dużej mierze dotknęły również, z mocy odpowiednich odesłań, spółki komunalne.


Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie i ocenę aktualnie obowiązujących przepisów regulujących zbywanie udziałów i akcji spółek komunalnych. Stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy zastosowany przez ustawodawcę model odesłania z ustawy o gospodarce komunalnej do odpowiednio stosowanych przepisów poświęconych zbywaniu udziałów i akcji spółek z udziałem Skarbu Państwa jest właściwy. Prowadzone analizy zostały osadzone w kontekście historycznym, tzn. wyniki badań są prezentowane na tle regulacji obowiązujących przed wejściem w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z 2016 r.

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Banasiński Cezary, Krzysztof Jaroszyński, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz (Warszawa: Wolters Kluwer, 2017).
  2. Dąbrowska Justyna, „Spółki Skarbu Państwa”, [in:] Szczególne formy spółek, ed. Andrzej Kidyba, 178-579. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
  3. Michalski Marek, „Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym”, [in:] Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa, ed. Andrzej Kidyba, 125-136. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
  4. Szumańsk Andrzej, Nowe regulacje prawne spółek z udziałem Skarbu Państwa z uwzględnieniem zmian w kodeksie spółek handlowych obowiązujących od 1.01.2017 r., „Przegląd Prawa Handlowego” No. 3, 2017: 4-14.
  5. Weber-Elżanowska Anne-Marie, Wpływ instytucji prawnych rynku kapitałowego na efektywność spółek Skarbu Państwa (Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2017).
  6. Zięty Jakub Jan, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz (Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2012).