Treść głównego artykułu

Abstrakt

Z uwagi na powiązania różnych wzorców kulturowych oraz mobilność społeczeństwa badania komparatystyczne będą miały jeszcze większy wpływ na procedurę cywilną.  Wydaje się, że konieczne jest przygotowanie się do potrzeby szerszego dostępu do prawa obcego. Nowe  technologie   ułatwiając funkcjonowanie jednocześnie stawiają przed organami postępowania większe wymagania. Poszerzony został dostęp do materiałów źródłowych, a więc wszelkie badania prowadzone na potrzeby wykładni przepisów obcego prawa, powinny uwzględniać więcej informacji o obcym prawie  i sposobie jego stosowania . Dostrzegalne jest, iż omawiane zagadnienia wymagają szczególnej wnikliwości i umiejętności prawnoporównawczych, ale trudności organów w ustalaniu treści prawa obcego biorą się nie tylko z konieczności odnalezienia przepisów prawa obcego, ale także braku wiedzy o istniejących już możliwościach jego ustalania.

Słowa kluczowe

postępowanie cywilne, międzynarodowe postępowanie cywilne, stwierdzenie treści obcego prawa, prawo obce, sposoby ustalenia treści prawa obcego, civil proceedings, international civil proceedings, ascertain foreign law, foreign law in civil proceedings, ways of determining the content of foreign law,

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Banul Paweł, „Opinia biegłego co do prawa obcego w polskim postępowaniu cywilnym”, Polski Proces Cywilny, nr 3 (2019): 346-362.
 2. Czubik Paweł, „O rzekomym czy rzeczywistym niebezpieczeństwie dla notariatu RP wynikającym z ujęcia w art. 10 ust. 2 ustawy prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r. klauzuli generalnej przewidującej ‘rozsądny termin’ dla ustalenia treści prawa obcego”, Nowy Przegląd Notarialny, nr 3 (2012): 5-13.
 3. Cichomska Monika, „Metody ustalania treści prawa obcego a Europejska Sieć Sądownicza”, Polski Proces Cywilny, nr 2 (2012): 292-311.
 4. Ciszewski Jerzy, „Europejska Konwencja o informacji o prawie obcym”, Monitor Prawniczy, nr 5 (1993): 135-136.
 5. Czepelak Marcin, Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej. Warszawa: LexisNexis, 2012.
 6. Dolecki Henryk, Postępowanie cywilne: zarys wykładu. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015.
 7. Ereciński Tadeusz, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. Tadeusz Ereciński, t. VI, 519-528. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017.
 8. Ereciński Tadeusz, [w:] Międzynarodowe postępowanie cywilne, red. Tadeusz Ereciński, Jerzy Ciszewski, 265-299. Warszawa: PWN, 2000.
 9. Ereciński Tadeusz, „Stosowanie prawa obcego przez sądy polskie”, Nowe Prawo, nr 6 (1980): 40-52.
 10. Ereciński Tadeusz „Ogólne zagadnienia stosowania prawa obcego przez sądy”, Problemy Prawne Handlu Zagranicznego, t. 18 (1995): 75-87.
 11. Ereciński Tadeusz, Prawo obce w sądowym postępowaniu cywilnym. Warszawa: PWN, 1981.
 12. Gołaczyński Jacek, Prawo prywatne międzynarodowe. Warszawa: C. H. Beck, 2011.
 13. Hausmann Rainer, „Pleading and Proof of Foreign Law – a Comparative Analysis”, The European Legal Forum, nr 1 (2008): I.1- I.13.
 14. Kaczorowska Maria, „Kontrowersje wokół unifikacji prawa prywatnego w Europie w świetle Europejskiego Kodeksu Cywilnego”, Transformacje Prawa Prywatnego, nr 2 (2007): 31-50.
 15. Kostwiński Marcin, „Prawo obce w postępowaniu egzekucyjnym – zagadnienia wybrane”, Przegląd Prawa Egzekucyjnego, nr 7 (2016): 31-57.
 16. Kunicki Ireneusz, [w:] Kodeks postępowania cywilnego, red. Andrzej Marciniak, t. IV, 217- 408. Warszawa: C. H. BECK, 2017.
 17. Kunicki Ireneusz, „Ustalenie treści prawa obcego przez sądowe organy egzekucyjne” [w:] Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, red. Marciniak Andrzej, 35-66. Sopot: CURRENDA, 2016.
 18. Ludwiczak Witalis, Międzynarodowe prawo prywatne. Warszawa: PWN, 1971.
 19. Mańko Rafał, „Europejski Kodeks Cywilny – stan prac nad projektem i perspektywy dalszego rozwoju”, Studia Iuridica, t. XLIII (2004): 135-154.
 20. Mańko Rafał, „The Unification of Private Law in Europe from the Perspective of the Polish Legal Culture”, Yearbook of Polish European Studie, nr 11 (2007–2008): 109-137.
 21. Margoński Marcin, „Metodyka ustalania treści obcego prawa spadkowego”, Przegląd Sądowy, nr 6 (2009): 66-77.
 22. Merryman John Henry, The Civil Law Tradition. Stanford: Stanford University Press, 1969.
 23. Michałowska Kinga, „Argumenty z prawa obcego w uzasadnieniu uchwał i orzeczeń Sądu Najwyższego” [w:] Współczesne problemy prawa zobowiązań; red. Joanna Haberko, Adam Olejniczak, Agnieszka Pyrzyńska, Dorota Sokołowska, 457- 497. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015.
 24. Pazdan Maksymilian, Prawo prywatne międzynarodowe. Warszawa: Lexis Nexis, 2010.
 25. Piasecki Kazimierz [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Sąd polubowny (arbitrażowy). Regulacje prawne Unii Europejskiej w sprawach transgranicznych. Komentarz, red. Kazimierz Piasecki, t. IV, 561-562. Warszawa: C. H. Beck, 2013.
 26. Pisuliński Jerzy, „Kilka pytań o Europejski Kodeks Cywilny”, Transformacje Prawa Prywatnego, nr 2 (2006): 99-107.
 27. Przybyłowski Kazimierz, Polskie Prawo prywatne międzynarodowe. Część ogólna. Lwów: Pierwsza Związkowa Drukarnia, 1835.
 28. Rabel Ernst, „Problem kwalifikacji”, przeł. Henryk Trammer, Studia et Documenta, nr 36 (1961).
 29. Rodziewicz Piotr, Stwierdzenie treści oraz zastosowanie prawa obcego w sądowym postępowaniu cywilnym. Warszawa: C.H. Beck, 2015.
 30. Rylski Piotr, „Stwierdzenie treści prawa obcego i obcej praktyki sądowej w polskim postępowaniu cywilnym” [w:] Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, red. Jacek Gudowski, Karol Weitz, t. I, 1305-1344. Warszawa: LexisNexis, 2011.
 31. Siedlecki Władysław, [w:] Postępowanie cywilne Zarys wykładu, red. Siedlecki Władysław, Świeboda Zdzisław. Warszawa: LexisNexis, 2004.
 32. Siedlecki Władysław, Zasady wyrokowania w procesie cywilnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1957.
 33. Skierkowska Wiesława, Międzynarodowe postępowanie cywilne w sprawach alimentacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1972.
 34. Sośniak Mieczysław, Prawo prywatne międzynarodowe. Katowice: Uniwersytet Śląski, 1991.
 35. Sznajder-Peroń Katarzyna, [w:] Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego, red. Pazdan Maksymilian, t. 20A, 508-545. Warszawa: C. H. Beck, 2014.
 36. Trammer Henryk, Zarys problematyki międzynarodowego procesu cywilnego państw kapitalistycznych. Warszawa: PWN, 1956.
 37. Walaszek Bronisław, Sośniak Mieczysław, Międzynarodowe prawo prywatne. Warszawa PWN, 1968.
 38. Waligórski Marian, Podstawy kasacyjne procesu cywilnego w świetle różnicy pomiędzy faktem i prawem. Lwów: Pierwsza Związkowa Drukarnia, 1936.
 39. Waśkowski Eugeniusz, Podręcznik procesu cywilnego. Wilno: Drukarnia Zorza, 1932.
 40. Wierzbowski Eustachy, Międzynarodowy obrót prawny w sprawach cywilnych. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1971.
 41. Wojewoda Michał, „Proof of and information about foreign law” [w:] Rapports polonais: XIXe Congrès international de droit comparé = XIXth International Congress of Comparative Law: Vienne, 20-26 VII 2014, red. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, 87-106. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.