Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie ewolucji, charakteru oraz elementów praktyki stosowania prawa łaski w Rzeczypospolitej okresu międzywojennego (1918–1939). Wzmiankowany zostanie również generalny rys ułaskawienia na ziemiach polskich podczas II wojny światowej. Przeanalizowane zostaną zarówno treść, jak i istota prawa łaski, a także specyfika jego stosowania.

Słowa kluczowe

łaska, ułaskawienie, amnestia, abolicja, prezydent pardon, reprieve, amnesty, abolition, president

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bancerz Stefan, „Amnestia w Polsce przedwrześniowej a amnestia obecnie” Demokratyczny Przegląd Prawniczy, nr 3 (1947).
 2. Bednarzak Jan, Amnestia (Warszawa Wydawnictwa Prawnicze 1965).
 3. Cieślak Marian, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia (Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN 1995).
 4. Deryng Andrzej, Akty rządowe głowy państwa (Lwów: nakł. Towarzystwa Naukowego, 1934).
 5. Górecki Dariusz, Pozycja ustrojowo-prawna Prezydenta Rzeczypospolitej i rządu w ustawie konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 r. (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995).
 6. Kaczmarczyk-Kłak Katarzyna, „Prawo łaski w świetle Konstytucji z 17 marca 1921 r. Zagadnienia ustrojowe i procesowe” Studia Iuridica Lublinensia, nr 23 (2014).
 7. Kaczmarczyk-Kłak Katarzyna, Prawo łaski na tle porównawczym. Dawniej i współcześnie (Rzeszów: MITEL, 2013).
 8. Kaczmarczyk-Kłak Katarzyna, Prawo łaski w okresie prowizorium konstytucyjnego w latach 1918–1922, [w:] Ustroje – historia i współczesność. Polska– Europa – Ameryka Południowa. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, red. Grzybowski Marian, Kuca Grzegorz, Mikuli Piotr. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013.
 9. Komarnicki Wacław, Zarys ustroju państwowego Rzeczypospolitej Polskiej Polskiej (Warszawa: Wydawnictwo F. Hoesicka, 1923).
 10. Kozłowski Krzysztof, Prawo łaski Prezydenta RP. Historia, regulacja, praktyka (Warszawa: C. H. Beck, 2013).
 11. Krukowski Stanisław, „Mała Konstytucja z 1919 r.”, [w:] Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, red. Kallas Marian, t. II. Warszawa: PWN, 1990.
 12. Krzymuski Edmund, [w:] Ankieta konstytucyjna Sejmu R.P., oprac. Kutrzeba Stanisław, t. III. Warszawa 1931.
 13. Krzymuski Edmund, System prawa karnego ze stanowiskiem nauki i trzech kodeksów obowiązujących w Polsce (Kraków: Nakład Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1921).
 14. Kutrzeba Stanisław, Polska Odrodzona 1914–1939 (Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1988).
 15. Lityński Adam, Historia prawa Polski Ludowej (Warszawa: LexisNexis, 2013).
 16. Łaguna Zygmunt, „Prawo łaski w świetle nowej konstytucji” Głos Sądownictwa, nr 11 (1937).
 17. Makarewicz Juliusz, Prawo karne. Wykład porównawczy z uwzględnieniem prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej (Lwów-Warszawa: Książnica Polska, 1924).
 18. Makowski Julian, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa: Księgarnia F. Hoesicka, 1924).
 19. Mojak Ryszard, „Instytucja prezydenta w polskim prawie konstytucyjnym w latach 1935–1939” Annales UMCS, nr 37 (1990).
 20. Paszkudzki August, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 roku. Tekst (Lwów-Warszawa: Książnica-Atlas, 1935).
 21. Prawo konstytucyjne, red. Skrzydło Wiesław (Lublin: Morpol, 1994).
 22. Rogoziński Piotr, Instytucja ułaskawienia w prawie polskim (Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009).
 23. Skrobecki Władysław, „Prawo łaski Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” Gazeta Administracji i Policji Państwowej nr 19 (1923).
 24. Słownik języka polskiego, red. Szymczak Mieczysław, t. II (Warszawa: PWN, 1988).
 25. Starzewski Maciej, „Uwagi o zwierzchnictwie sił zbrojnych oraz o prawie łaski Prezydenta RP” Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne, nr 30 (1935).
 26. Starzyński Stanisław, Konstytucja Państwa Polskiego (Lwów: Towarzystwo Naukowe, 1921).
 27. Szwarc Andrzej, Marek Urbański, Paweł Wieczorkiewicz, Kto rządził Polską? Nowy poczet władców od początków do XXI wieku (Warszawa: Świat Książki, 2007).
 28. Śliwiński Stanisław, Polskie prawo karne materialne. Część ogólna (Warszawa: Gebethner i Wolff, 1946).
 29. Wilk Leszek., „Prawo łaski a sprawiedliwość karania – refleksja filozoficznoprawna” Problemy Prawa Karnego, nr 23 (2000).
 30. Wilk Leszek, „W sprawie uregulowania i stosowania łaski generalnej”, Palestra, nr 5-6 (2002), 36.
 31. Witkowski Zbigniew, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (1921–1935) (Warszawa-Poznań-Toruń: PWN, 2007).
 32. Wolter Władysław., Zarys system prawa karnego. Część ogólna, t. II (Kraków: Leon Frommer, 1933).
 33. Wolter Władysław., Zarys systemu prawa karnego. Część ogólna, t. I, (Kraków: Leon Frommer, 1933).
 34. Wrzyszcz Andrzej, Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945. Organizacja i funkcjonowanie (Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Mari-Curie Skłodowskiej, 2008).