Treść głównego artykułu

Abstrakt

Polski system prawa administracyjnego ulega przeobrażeniom pod wpływem prawa Unii Europejskiej, zwłaszcza w zakresie kształtowania polityk rozwoju w taki sposób, iż zmianie ulegają dotychczasowe paradygmaty działania administracji publicznej. Jest to wyraźnie widoczne na płaszczyźnie rozwoju lokalnego, w który włączona została lokalna społeczność na równi z organami samorządu terytorialnego. Tworzenie strategii rozwoju jako podstawy programowej dla planowania dalszych działań należy do metod działania charakterystycznych dla sfery zarządzania publicznego i wiąże się z odejściem od tradycyjnych administracyjnych metod działania opartych na władztwie i jednostronnym kształtowaniu stosunków na rzecz partnerskiego współdziałania. W tym przypadku podmioty administracji publicznej, w tym jednostki samorządu lokalnego stają się współtwórcami i współrealizatorami programów działania wraz z organizacjami społecznymi i innymi podmiotami. Tworzące się więzi kooperacji przyjmują innowacyjna formę korporacji – stowarzyszeń – lokalnych grup działania. Forma organizacyjno-prawna lokalnej grupy działania właściwa do spraw rozwoju lokalnego stanowi jednocześnie wyłom w tradycyjnych formach realizacji zadań publicznych, które wykonywane mogą być co do zasady albo przez organy publiczne, albo przez niepubliczne, ale wskutek ich prywatyzacji, bądź zlecenia z zachowaniem rygorów proceduralnych.

Słowa kluczowe

local action group, local development, public management local action group, local development, public management

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Administracja i zarzadzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, ed. Dawid Sześciło (Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2014).
 2. Blicharz Jolanta, Udział polskich organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań administracji publicznej (Wrocław: Kolonia Limited, 2005).
 3. Budowa kapitału społecznego do wykorzystania w procesie zarządzania rozwojem kierowanym przez społeczność, ed. Michał Thulon (Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2015).
 4. Cybulska Renata, Glumińska-Pawlic Jadwiga, „Komentarz do art. 11 ustawy o samorządzie województwa”, [in:] Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, ed. Bogdan Dolnicki. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. lex/el 8704.
 5. Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60 rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, ed. Lidia Zacharko, Andrzej Matan, Grzegorz Łaszczyca (Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2008).
 6. Hausner Jerzy, „W kierunku rządzenia interaktywnego”, [in:] Nowe zarzadzanie publiczne i public governance w Polsce i Europie, ed. Adam Bosiacki, Hubert Izdebski, Aleksander Nielicki, Igor Zachariasz, 93-103. Warszawa: Wydawnictwo Liber, 2010.
 7. Izdebski Hubert, Fundacje i stowarzyszenia. Komentarz, orzecznictwo, skorowidz (Warszawa: Oficyna Wydawnicza Transit, 1998).
 8. Lipowicz Irena, „Prawne formy działania administracji publicznej – między stabilizacją a potrzebą wyłomu” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, No. 4 (2016), 41-55. https://DOI 10.14746/rpeis.2016.78.4.4.
 9. Lisiecka Krystyna, Papaj Tomasz, Czyż-Gwiazda Ewa, Public governance koncepcją zarzadzania w administracji publicznej (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011).
 10. Rzeszutko-Piotrowska Małgorzata, „Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego w Polskich gminach”, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy No. 34 (2013): 159-178.
 11. Organizacje pozarządowe w Polsce. Podstawy prawno-finansowe, ed. Mirosław Granat (Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2000).
 12. Sarnecki Paweł, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz (Kraków: Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, 2002).
 13. Stahl Małgorzata, „Niepubliczne podmioty administrujące”, [in:] Podmioty administrujące, ed., Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, 529-551: Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck: Instytut Nauk Prawnych PAN, 2011.
 14. Supera Jarosław, „Lokalne grupy działania – tworzenie i funkcjonowanie”, [in:] Podstawy prawne podejścia LEADER i ich stosowanie w praktyce, ed. Maria Supera-Markowska, Jarosław Supera, 63-140. Warszawa: Samorząd Województwa Mazowieckiego, 2008.
 15. Suski Paweł, Stowarzyszenia w prawie polskim (Warszawa: LexisNexis, 2002).
 16. Szewczuk Adam, Kogut-Jaworska Magdalena, Zioło Magdalena, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka (Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2011).
 17. Sztando Andrzej, „Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gmin” Samorząd Terytorialny, No. 1 (1998): 12-29.
 18. Wróbel Andrzej, „Europeizacja prawa administracyjnego – pojęcie i konteksty”, [in:] Europeizacja prawa administracyjnego, ed. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, 1-119. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck: Instytut Nauk Prawnych PAN, 2014.