Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki oceny dowodu z opinii biegłego w polskim procesie karnym, dokonywanej na podstawie art. 201 k.p.k. Autor skoncentrował się na wyjaśnieniu pojęcia „niepełności” opinii i trybu weryfikacji takiej opinii. Zdaniem Autora obecne brzmienie analizowanego przepisu nie wywołuje kontrowersji, jeżeli chodzi o rozumienie pojęcia „niepełności” opinii. Jego zdaniem zasadne jest jednak dokonanie nowelizacji art. 201 k.p.k. i wyraźne przyjęcie, że w przypadku stwierdzenia mankamentów opinii, o których mowa w tym przepisie, obligatoryjnie należy wezwać dotychczasowych biegłych lub też powołać innych (nowych) biegłych. Według Autora należałoby również wyraźnie dopuścić możliwość przeprowadzenia konfrontacji biegłych, przy czym czynność ta powinna być powiązana z oceną treści przedłożonych przez nich opinii w danej sprawie.

Słowa kluczowe

opinia biegłego, niepełność opinii biegłego, konfrontacja biegłych expert opinion, incompleteness of expert opinion, expert confrontation

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Gruszecka Dagmara [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Jerzy Skorupka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015.
  2. Grzegorczyk Tomasz, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2008.
  3. Hofmański Piotr, Elżbieta Sadzik, Kazimierz Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Piotr Hofmański, t. I. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2011.
  4. Kegel Anna, Zdzisław Kegel, Przepisy o biegłych sądowych, tłumaczach i specjalistach. Komentarz. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze, 2004.
  5. Kolasiński Błażej, „Wymagania wymiaru sprawiedliwości wobec biegłych psychiatrów i ich orzeczeń”, Prokurator, nr 1 (2005): 24-59.
  6. Kopczyński Grzegorz, Konfrontacja biegłych w polskim procesie karnym. Warszawa: Wolters Kluwer, 2008.
  7. Kotowski Wojciech, „Wartość dowodowa opinii biegłego. Opinia pełna, cz. 2”, Palestra, nr 11-12 (2011): 181-186.
  8. Kurowski Michał, [w:] Barbara Augustyniak, Krzysztof Eichstaedt, Michał Kurowski, Dariusz Świecki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Dariusz Świecki. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2013.
  9. Paprzycki Lech K., [w:] Jan Grajewski, Lech K. Paprzycki, Sławomir Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I., red. Lech K. Paprzycki. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2013.
  10. Widła Tadeusz, Ocena dowodu z opinii biegłego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1992.