Treść głównego artykułu

Abstrakt

Opracowanie dotyczy zagadnienia statusu prawnego i zakresu umocowania zarządcy sukcesyjnego w prawie polskim. Przedstawiono w nim na tle (z perspektywy) zarysu genezy i celów instytucji zarządu sukcesyjnego w prawie polskim, charakter prawny zastępstwa cywilnoprawnego właściciela spadku przez zarządcę sukcesyjnego, cechy zarządcy sukcesyjnego jako cywilnoprawnego zastępcy w porównaniu do przymiotów prokurenta jako cywilnoprawnego zastępcy przedsiębiorcy i wynikający z tego zakres umocowania zarządcy sukcesyjnego, zagadnienia odpowiedzialności zarządcy sukcesyjnego za szkodę wynikłą z nienależytego wykonywania zarządu oraz wyłączenia odpowiedzialności zarządcy sukcesyjnego za zobowiązania zaciągnięte na rachunek właściciela przedsiębiorstwa spadku, a także wnioski płynące z przeprowadzonych rozważań (analizy). W niniejszym opracowaniu posłużono się przede wszystkim metodą formalno-dogmatyczną w odniesieniu do aktów prawa powszechnie obowiązującego, a w jej ramach co do zasady wszystkimi dostępnymi metodami wykładni. 

Słowa kluczowe

status prawny, zakres umocowania, zarządca sukcesyjny× legal status, scope of powers, succession manager×

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bieluk Jerzy, Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz (Warszawa: C. H. Beck, 2019).
 2. Derlatka Joanna, „Udział i status zarządcy sukcesyjnego w sądowym postępowaniu egzekucyjnym” Przegląd Prawa Egzekucyjnego, No. 5 (2019).
 3. Kidyba Andrzej, Prawo handlowe (Warszawa: o C. H. Beck, 2016).
 4. Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna, [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, Vol. I, Część ogólna, ed. Andrzej Kidyba. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012.
 5. Kopaczyńska-Pieczniak Katarzyna, „Status prawny zarządcy sukcesyjnego” Przegląd Prawa Handlowego, No. 12 (2018).
 6. Kopystyński Konrad, „Zarządca sukcesyjny jako przedsiębiorca” Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, No. 6 (2019).
 7. Kozieł Grzegorz, [in:] CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym. Komentarz, ed. G. Kozieł. Warszawa: C. H. Beck, 2019.
 8. Kozieł Grzegorz, [in:] Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz, ed. Grzegorz Kozieł. Warszawa: C. H. Beck, 2019.
 9. Niewęgłowski Adrian, [in:] CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym. Komentarz, ed. Grzegorz Kozieł. Warszawa: C. H. Beck, 2019.
 10. Piekarski Mieczysław, [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, ed. Józef Ignacy Bielski, Janusz Pietrzykowski, Zbigniew Resich, Vol. I. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1972.
 11. Popiołek Wojciech, [in:] Kodek cywilny. Komentarz, Vol. I, ed. Krzysztof Pietrzykowski. Warszawa: C. H. Beck, 2008.
 12. Świrgoń-Skok Renata, [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, ed. Mariusz Załucki. Warszawa: C. H. Beck, 2019.
 13. Zaporowski Piotr, „Pseudonim w firmie” Przegląd Prawa Handlowego, No. 6 (2006).