Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono odpowiedzialność karną za nadużycie władzy w ujęciu art. 231 k.k. z 1997 r. w kontekście standardów dobrej administracji. Zdaniem Autora kodeks karny chroniąc prawidłowe funkcjonowanie instytucji państwowych i samorządu terytorialnego przed nadużyciami ze strony funkcjonariuszy publicznych, chroni również prawo jednostki do dobrej administracji. Przyjęcie odmiennej interpretacji oznaczałoby, że standardy dobrej administracji w zakresie prawidłowego i legalnego funkcjonowania administracji publicznej pozbawione byłoby należytej, właściwej ochrony. Tym samym naruszenie praw procesowych strony postępowania administracyjnego powinno być oceniane przez pryzmat art. 231 k.k. Autor nie podziela tym samym stanowiska, że naruszenie wskazanych praw nie może prowadzić do pociągnięcia funkcjonariusza publicznego do odpowiedzialności karnej z art. 231 k.k. Przepis ten bowiem nie eliminuje możliwości przypisania tego czynu zabronionego w sytuacji, gdy w toku postępowania administracyjnego dojdzie do naruszenia praw przysługujących stronie, nie ogranicza się bowiem wyłącznie do naruszenia przepisu prawa materialnego. Działanie „na szkodę interesu publicznego lub prywatnego”, o którym mowa w art. 231 § 1 k.k., to także działanie na szkodę uczestnika postępowania administracyjnego w sposób naruszający jego prawa. Brak jest uzasadnienia do przyjęcia odmiennej wykładni, albowiem kodeks karny nie precyzuje źródła owego „interesu” poprzez jego zawężenie wyłącznie do przepisów prawa materialnego. Zdaniem Autora możliwe jest więc pociągniecie do odpowiedzialności karnej z art. 231 k.k. funkcjonariusza publicznego, który doprowadził do przewlekłości danego postępowania, takie zachowanie kłóci się bowiem nie tylko z „interesem publicznym”, rozumianym jako prawidłowe prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym z zachowaniem ustawowych terminów oraz dążeniem do koncentracji czynności procesowych i przeciwdziałaniu nadmiernej długości postępowania, ale i z „interesem prywatnym”, rozumianym jako prawo jednostki do uzyskania rozstrzygnięcia bez nieuzasadnionej zwłoki (w rozsądnym terminie), co oznacza, że postępowanie winno toczyć się szybko i sprawnie, a jego czas nie powinien być nadmiernie, tj. nieuzasadnienie, długi. Niedopełnienie obowiązków w tym zakresie skutkować może przewlekłością postępowania, a to z pewnością jest przejaw nieprawidłowego funkcjonowania administracji.

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Barczak-Oplustil Agnieszka, [w:] Agnieszka Barczak-Oplustil, Grzegorz Bogdan, Zbigniew Ćwiąkalski, Małgorzata Dąbrowska-Kardas, Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Janusz Raglewski, Mateusz Rodzynkiewicz, Maria Szewczyk, Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze, 2006.
 2. Bielski Marek, „Odpowiedzialność karna sędziego za przestępstwo urzędnicze niedopełnienia prawnego obowiązku zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu” Przegląd Sądowy, nr 6 (2007): 37-39.
 3. Bojarski Marek, [w:] Marek Bojarski, Jacek Giezek, Zofia Sienkiewicz, Prawo karne materialne. Cześć ogólna i szczególna, 475-476. Warszawa: LexisNexis, 2006.
 4. Chybiński Olgierd, [w:] Olgierd Chybiński, Włodzimierz Gutekunst, Witold Świda, Prawo karne. Część szczególna, 375-376. Wrocław-Warszawa: PWN, 1971.
 5. Gardocki Lech, Prawo karne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2004.
 6. Giezek Jacek, „Odpowiedzialność karna w świetle art. 231 kodeksu karnego.” Rejent, nr 2 (2006): 9-39.
 7. Górniok Oktawia, [w:] Oktawia Górniok, Wiesław Kozielewicz, Emil Pływaczewski, Barbara Kunicka – Michalska, Robert Zawłocki, Bogusław Michalski, Jerzy Skorupka, Kodeks karny. Komentarz, t. II, red. Andrzej Wąsik, 81-82. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2004.
 8. Hałas Grzegorz, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak, 1131-1132. Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK, 2015.
 9. Hoc Stanisław, „Odpowiedzialność karna za nadużycie władzy” Wojskowy Przegląd Prawniczy”, nr 4 (2005), 47- 49.
 10. Jackiewicz Andrzej Igor, Prawo do dobrej administracji jako standard europejski. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.
 11. Jaśkiewicz Wiktor, Studia nad sytuacją prawną pracowników państwowych, t. II. Poznań: PWN, 1968.
 12. Kieres Leon, „Pojęcie prawa do dobrej administracji w przepisach prawa”, [w:] Prawo do dobrej administracji, strony. Warszawa: Wydawnictwo Scholar, 2003.
 13. Kulik Marek, [w:] Magdalena Budyn-Kulik, Patrycja Kozłowska-Kalisz, Marek Kulik, Marek Mozgawa, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, 452-453. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze, 2006.
 14. Lang Jacek, [w:] Prawo administracyjne, red. Marek Wierzbowski. Warszawa: LexisNexis, 2006.
 15. Lipowicz Irena, Prawo obywatela do dobrej administracji. https://www.nik.gov.pl/plik/id,1555.pdf.
 16. Marek Andrzej, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer, 2007.
 17. Marek Andrzej, Prawo karne (Warszawa: C.H. Beck, 2007.
 18. Niewiadomski Zygmunt, Prawo do dobrej administracji – aspekty procesowe, ustrojowe i materialne, [w:] Prawo do dobrej administracji, Warszawa: Scholar, 2003.
 19. Peiper Leon, Komentarz do Kodeksu karnego. Kraków: Leon Frommer, 1936.
 20. Pływaczewski Emil, [w:] Oktawia Górniok (red.) Kodeks karny. Komentarz, 20-21. Warszawa. LexisNexis, 2004.
 21. Siewierski Mieczysław, [w:] Jerzy Bafia, Kryspin Mioduski, Mieczysław Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, 575-576. Warszawa. Wydawnictwo Prawnicze, 1971.
 22. Siewierski Mieczysław, Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Warszawa: PWN 1958.
 23. Spotowski Andrzej, Przestępstwa służbowe i łapownictwo. Warszawa: PWN,1972.
 24. Stefańska Blanka, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard Andrzej Stefański. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015.
 25. Śliwowski Jerzy, Prawo karne. Warszawa: PWN, 1975.
 26. Świda Witold, Prawo karne. Warszawa: PWN, 1978.
 27. Wojciechowski Janusz, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo. Waraszwa: Wydawnictwo Librata, 2002.
 28. Wróbel Włodzimierz, Andrzej Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2014.
 29. Zoll Andrzej, [w:] Grzegorz Bogdan, Kazimierz Buchała, Zbigniew Ćwiąkalski, Małgorzata Dąbrowska – Kardas, Piotr Kardas, Jarosław Majewski, Mateusz Rodzynkiewicz, Maria Szewczyk, Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll, Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz do art. 117-277, t. II, 780-781. Kraków. Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 1999.
 30. Zoll Andrzej, „Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w świetle Europejskiego Kodeks Dobrej Administracji”, [w:] Ius et lex. Księga jubileuszowa prof. Andrzeja Kabata, red. Stanisław Pikulski et al., 779- 780. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2004.