Treść głównego artykułu

Abstrakt

Zaniechanie poboru podatku jest szczególnym przywilejem funkcjonującym na mocy art. 22 ustawy Ordynacja podatkowa. Powołany przepis ustawy reguluje poza tym, wywodzące się ze wskazanej preferencji, równie specyficzne ulgi podatkowe. Celem artykułu jest przedstawienie najistotniejszych kwestii związanych ze stosowaniem powołanego przepisu Ordynacji podatkowej. Wskazano na ewolucję regulacji prawnych w wytyczonym zakresie, analizie poddano zasady oraz przesłanki ich stosowania. Efektem dokonanych analiz było sformułowanie wniosków de lege lata i de lege ferenda, ujętych w ostatniej części opracowania.

Słowa kluczowe

przywilej podatkowy, Ordynacja podatkowa, zaniechanie poboru tax privilege, Tax Ordinance Act, tax collection waiver

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Brzeziński Bogumił, „Notka do wyroku NSA z dnia 23 lipca 1991r., III SA 452/91” Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, nr 4 (1994): 236-237.
 2. Gomułowicz Andrzej, „Powstawanie zobowiązań podatkowych, część II” Monitor Podatkowy, nr 7 (1998): 201-205.
 3. Hanusz Antoni, Paulina Krukowska-Siembida. „Ważny interes podatnika i interes publiczny w klauzulach generalnych Ordynacji podatkowej” Annales Uniwersitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. LXIII, 2 Sectio G (2016): 181-189.
 4. Komierzyńska Eliza, Marian Zdyb, „Klauzula interesu publicznego w działaniach administracji publicznej” Annales Uniwersitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. LXIII, 2 Sectio G (2016): 161-179.
 5. Kulicki Jacek, „Konstytucyjne podstawy nakładania podatków” Prawo Spółek, nr 3 (2000): 47-54.
 6. Lang Jacek, „Z rozważań nad pojęciem interesu w prawie administracyjnym” Przegląd Prawa i Administracji, t. XXXVIII (1997): 127-137.
 7. Leszczyński Leszek, „Funkcje klauzul odsyłających a model ich tworzenia w systemie prawa” Państwo i Prawo, nr 7 (2000): 3-17.
 8. Maciej Wojtuń, „Ograniczenie poboru zaliczek na podatek a problem uprawdopodobnienia” Glosa, nr 3 (2018): 96-103.
 9. Mały słownik języka polskiego, red. Edyta Sobol. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2000.
 10. Nykiel Włodzimierz, „Zwolnienia i ulgi podatkowe a konstrukcja podatku (wybrane zagadnienia)”, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Apoloniusza Kosteckiego. Studia z dziedziny prawa podatkowego.173-180. Toruń: TNOiK, 1998.
 11. Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, red. Leonard Etel, Lex 2019.
 12. Orłowski Janusz, „Przesłanki umorzenia zaległości podatkowych w ordynacji podatkowej” Radca Prawny, nr 4 (2000): 87-110.
 13. Presnarowicz Sławomir, „Zwolnienia i ulgi uznaniowe – przesłanki rozstrzygnięć” Przegląd Podatkowy, nr 7 (1998): 29-31.
 14. Ruśkowski Eugeniusz, „Zaniechanie poboru podatku a umorzenie zaległości podatkowych” Przegląd Podatkowy, nr 7 (1995): 5-6.
 15. Wójcik Krystyna, „Klauzule generalne jako odesłanie pozasystemowe” Acta Universitatis Lodziensis, nr 32 (1987): 122-143. http://hdl.handle.net/11089/11637.
 16. Zdyb Marian, „Interes jednostki a interes publiczny (społeczny). Konflikt interesów” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, z. 31 (1993): 299-307.