Treść głównego artykułu

Abstrakt

The author discusses legal character of norms regulating marital rights and duties. These issues have not been the subject of a separate study so far. The author begins with the division of civil law regulations into mandatory and non-mandatory ones, and then she analyses the issues concerning the marital rights and duties. It is generally presumed that norms which regulate these issues are of the imperative character. However, this does
not preclude different regulation of these norms in everyday life of a married couple. The author emphasizes that the study is not only theoretical but it is also significant for the practice. This is confirmed by the judicial decisions of the Supreme Court, issued on the basis of factual circumstances in which the spouses actually entered into agreements excluding fulfilment of some marital duties, e.g. faithfulness. Such an agreement is invalid because it infringes
a rule of the mandatory character.

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Andrzejewski Marek, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa: C. H. Beck, 2010.
 2. Arczewska Magdalena, Społeczne role sędziów rodzinnych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.
 3. Balwicka-Szczyrba Małgorzata, „Sytuacja osób starszych w prawie rodzinnym i opiekuńczym”, [w:] Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych, red. Jakub M. Łukasiewicz, Mariusz Załucki. 209-223. Toruń: Adam Marszałek, 2018.
 4. Borysiak Witold, „Komentarz do art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Jacek Wierciński, 218-232. Warszawa: LexisNexis, 2014.
 5. Gajda Janusz, „Komentarz do art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Krzysztof Pietrzykowski. Warszawa: SIP Legalis, 2018.
 6. Główka-Luty Joanna, „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2018 r., IV CNP 31/17” Przegląd Prawno- konomiczny, nr 3 (2019): 349-357.
 7. Goettel Mieczysław, „Koncepcja podstawowych praw i obowiązków małżonków w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym”, [w:] Matriomonium spes mundi. Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmillerowi, red. Tadeusz Płoski, Justyna Krzywkowska, 343-355. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008.
 8. Grzybowski Stefan, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.
 9. Holewińska-Łapińska Elżbieta, „Samodzielność kodeksowa prawa rodzinnego”, [w:] Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, red. Mirosław Nazar, 143-160. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.
 10. Ignatowicz Jerzy, Nazar Mirosław, Prawo rodzinne. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 11. Jadczak-Żebrowska Marta, Prawa i obowiązki małżonków. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 12. Kamińska Anna, Halina. Dziś już nie ma takich kobiet. Opowieść o himalaistce Halinie Kruger – Syrokomskiej. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2019.
 13. Kondek Jędrzej, „Zadośćuczynienie za zdradę małżeńską. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11.12.2018r., IV CNP 31/17” Przegląd Sądowy, nr 2 (2020): 123-132.
 14. Krajewski Radosław, Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009.
 15. Kroczek Piotr, „Teologiczne podstawy reguł sensu czynności konwencjonalnych i norm kompetencyjnych w prawie kanonicznym i ich konsekwencje dla decyzji prawodawczych” Annales Canonoci, nr 9 (2013): 55-73.
 16. Łętowska Ewa, Krzysztof Pawłowski, O operze i o prawie. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.
 17. Łętowska Ewa, Wzorce umowne. Ogólne warunki. Wzory. Regulaminy. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975.
 18. Mączyński Andrzej, „Uwagi o stanie nauki prawa cywilnego” Państwo i Prawo, nr 6 (2011): 3-17.
 19. Michalska-Warias Aneta, Zgwałcenie w małżeństwie. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 20. Mularski Krzysztof, „Wykonanie zastępcze – ius cogens czy ius dispositivum” Monitor Prawniczy, nr 14 (2006): 758-770.
 21. Nowacki Janusz, „Ius cogens – ius dispositivum” Studia Prawnicze, nr 2-3 (1993): 31-50.
 22. Ogrodnik-Kalita Agnieszka, „Znaczenie wspólnoty gospodarczej przy ocenie stopnia rozkładu pożycia małżeńskiego”, [w:] Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, red. J. M. Łukasiewicz, A. M. Arkuszewska, A. Kościółek, 358-373. Toruń: Adam Marszałek, 2017.
 23. Olejniczak Adam, „O pogłębianiu rozkładu pożycia i winie małżonków”, [w:] Księga Jubileuszowa Prof. dr hab. Tadeusza Smyczyńskiego, red. Marek Andrzejewski, Małgorzata Łączkowska, Lechosław Kociucki, Anna N. Schultz, 287-300. Toruń: Dom Organizatora, TNOiK, 2008.
 24. Olejniczak Adam, Materialnoprawne przesłanki udzielenia rozwodu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1980.
 25. Pawliczak Jakub, „Komentarz do art. 23 k.r.o.”, [w:] Komentarze Prawa Prywatnego. Tom V. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Konrad Osajda. Warszawa: SIP Legalis, 2019.
 26. Piątowski Józef S. „Wzajemne prawa i obowiązki małżonków”, [w:] System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. Józef S. Piątowski, 216-247. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.
 27. Piotrowski Mariusz, Normy prawne imperatywne i dyspozytywne. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.
 28. Radwański Zbigniew, Adam Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: C. H. Beck, 2017.
 29. Smyczyński Tadeusz, „Prawa i obowiązki małżonków” Studia Prawa Prywatnego, z. 2 (2007): 1-21.
 30. Smyczyński Tadeusz, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa: C. H. Beck, 2018.
 31. Sokołowski Tomasz, „Komentarz do art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz LEX, red. Henryk Dolecki, Tomasz Sokołowski, SIP LEX.
 32. Sokołowski Tomasz, „Pozytywne przesłanki dopuszczalności rozwodu”, [w:] System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Tom 11, red. Tadeusz Smyczyński, 601-621. Warszawa: C. H. Beck, 2014.
 33. Sokołowski Tomasz, Prawo rodzinne. Zarys wykładu. Poznań: Poznań: Ars Boni et Aequi, 2013.
 34. Stolarek Dorota, „Cudzołóstwo. Uwagi na tle regulacji rozwodowej Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego” Palestra, nr 9-10 (2013): 111-124.
 35. Sychowicz Marek, „Komentarz do art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego”, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Konrad Piasecki, 125-131. Warszawa: LexisNexis, 2009.
 36. Tokarz Andrzej, „Zdrada małżeńska. Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnych” Przegląd Sądowy, nr 4 (2011): 102-117.
 37. Winiarz Jan, Prawo rodzinne. Warszawa: LexisNexis, 1994.
 38. Wolter Aleksander, Jerzy Ignatowicz i Krzysztof Stefaniuk, Prawo cywilne – zarys części ogólnej. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.