Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł jest przyczynkiem dotyczącym rozwoju kariery naukowo-dydaktycznej oraz kształtowania się poglądów profesora Stefana Glasera. Był on przedstawicielem nauki prawa karnego i procedury karnej w latach dwudziestolecia międzywojennego, zatrudnionym początkowo w fakultecie prawa Uniwersytetu Lubelskiego (od 1928 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski), a następnie, od 1924 roku, na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W trakcie jego pracy na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, trwającej do 1933 roku, na kartach wielu publikacji naukowych poruszał on liczne zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego. Stefan Glaser konstruując opinie i poglądy poświęcone zasadom procesu karnego, uprawnieniom prokuratora, oskarżyciela prywatnego, obrońcy oraz sędziego pokoju, czynił to zarówno w okresie prac Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, jak i po wejściu w życie Kodeksu postępowania karnego z 1928 roku. Prawnik ten korzystał przy tym, porównawczo, z ustaleń doktryny i prawodawstwa niemieckiego, austriackiego oraz francuskiego.

Słowa kluczowe

procedura karna, zasady procesu karnego, nurt socjologiczny, Komisja Kodyfikacyjna criminal procedure, rules of the criminal process, sociological trend, Codification Commission

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bross Stanisław, Akcja Katolicka na I Krajowym Kongresie Eucharystycznym w Polsce. Poznań–Warszawa–Wilno–Lublin: Księgarnia Św. Wojciecha, 1930.
 2. Cieślak Marian, „Stefan Glaser (1895–1984)” Państwo i Prawo, z. 4 (1985): 104–106.
 3. Ettinger Mieczysław, [Miecz. Ett.]. „Dr. med. Wiktor Grzywo-Dąbrowski prof. med. sąd. Przerwanie ciąży z punktu widzenia społecznego, prawnego i lekarskiego, Warszawa 1926 [rec.]” Palestra, nr 8 (1926): 389–390.
 4. Gałązka Małgorzata, „Stefan Glaser (1895–1984)”, [w:] Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Antoni Dębiński, Wojciech Staszewski, Monika Wójcik. 81 – 90. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006.
 5. Glaser Stefan, „Uwagi o projekcie polskiej procedury karnej (d.c.)” Palestra, nr 2 (1926): 66–77.
 6. Glaser Stefan, „Uwagi o projekcie polskiej procedury karnej (d.c.)” Palestra, nr 3 (1926): 129–135.
 7. Glaser Stefan, „Uwagi o projekcie polskiej procedury karnej (dokończenie)” Palestra, nr 4 (1926): 184–209.
 8. Glaser Stefan, „Uwagi o projekcie polskiej procedury karnej” Palestra, nr 1 (1926): 1–21.
 9. Glaser Stefan, Das neue polnische Strafgesetzbuch und die deutsche Strafrechtsreform. Berlin: Carl Heymann Verlag, 1933.
 10. Glaser Stefan, Kasacja. S.n.: 1935.
 11. Glaser Stefan, Polski proces karny w zarysie wraz z prawem o ustroju sądów powszechnych. Kraków: Księgarnia Powszechna, 1934.
 12. Glaser Stefan, Urywki wspomnień. Londyn: Odnowa, 1974.
 13. Glaser Stefan, Wstęp do nauki procesu karnego. Ze szczególnym uwzględnieniem ustaw obowiązujących tymczasowo w Polsce oraz polskiego Kodeksu postępowania karnego i polskiego prawa o ustroju sądów powszechnych. Warszawa: Gazeta Administracji
 14. i Policji Państwowej, 1928.
 15. Glaser Stefan, Zarys polskiego procesu karnego wraz z prawem o ustroju sądów powszechnych. Przedstawienie porównawcze na tle ustawodawstwa austriackiego, niemieckiego i rosyjskiego. Warszawa: Gazeta Administracji i Policji Państwowej 1929.
 16. Ilgiewicz Henryka, Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej oraz Szkoła Nauk Politycznych w Wilnie (1930–1939). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019.
 17. Janicka Danuta, „Makarewicz a Liszt. Próba analizy porównawczej” Czasopismo Prawno Historyczne, z. 1 (2015): 107–128.
 18. https://doi.org/10.14746/cph.2015.68.1.07.
 19. Janicka Danuta, Polska myśl prawnokarna XIX-XX wieku: autorzy i ich dzieła. Od szkoły klasycznej do socjologicznej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2017.
 20. Jurkowski Roman, „Dzienniki 1930–1936”, Bronisław Żongołłowicz, Warszawa 2004 (rec.) Echa Przeszłości, nr 6 (2005): 298–305.
 21. Kordedczuk Józef, Wpływ nurtu socjologicznego na kształt polskiego prawa karnego procesowego w okresie międzywojennym (Les classiques modernes). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.
 22. Koredczuk Józef, „Nauka i nauczanie procesu karnego w Polsce w okresie międzywojennym”, [w:] Nauka i nauczanie prawa w dziejach, red. Tomasz Kruszewski. 117–139. Wrocław: Kolonia Limited, 2011.
 23. Koredczuk Józef, „Prace nad kodyfikacją prawa karnego procesowego w Polsce w latach 1919–1928” Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, nr 3 (2019): 37–50. https://doi.org.10.25167/osap.1867.
 24. Koredczuk Józef, „Założenia i koncepcja kodyfikacji prawa karnego procesowego w II Rzeczypospolitej” Prawo i Więź, nr 4 (2022): 687–700. https://doi.org/10.36128/priw.vi41.613.
 25. Malicka-Ocherta Anna, Ograniczenia działań obrońcy w procesie karnym. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2021.
 26. Przeniosło Małgorzata, „Profesorowie Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919–1939)” Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, nr 2 (2016): 7–32.
 27. Redzik Adam, „Glaser Stefan Antoni”, [w:] Słownik Biograficzny Adwokatów Pol- skich A–Ż t. iii, z. 1, red. Adam Redzik. 114–117. Warszawa: Naczelna Rada Awokacka, 2018.
 28. Smolana Krzysztof, „Glaser Stefan Antoni”, [w:] Urzędnicy służby zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1945. Przewodnik biograficzny t. i, red. Krzysztof Smolana. 135–136. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2020.
 29. Snarski Tomasz, Wróblewski. Sopot: Arche, 2020.
 30. Tarkowski Mikołaj, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919–1939. Gdańsk: Wydawnictwo GSW, 2015.
 31. Tomczyk Ryszard, „Proces karny w monarchii habsburskiej. Od drugiej połowy XVIII wieku do 1918 roku” Edukacja Humanistyczna, nr 1 (2013): 67–79.
 32. Wierczyńska Karolina, Grzegorz Wierczyński, „Stefan Glaser. Polish Lawyer, dyplomat and scholar”, [w:] The dawn of a discipline. International criminal justice and it’s early exponents, red. Frederic Megret, Immi Tallgren. 306–334. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
 33. Wykaz Adwokatów do krakowskiej Izby Adwokackiej należących. Kraków: Krakowska Izba Adwokacka, 1910.
 34. Zamojska Dorota, „Wstęp”, [w:] Dzienniki 1930–1936, red. Dorota Zamojska. Warszawa: Przegląd Wschodni: Studium Europy Wschodniej, 2004.
 35. Żongołłowicz Bronisław, Dzienniki 1930–1936. Warszawa: Przegląd Wschodni: Studium Europy Wschodniej, 2004.
 36. Żukowski Przemysław, „Bronisław Wróblewski-Stefan Glaser. Sprawa katedr prawa i procesu karnego na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie” Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, nr 14 (2021): 331–354.
 37. https://doi:10.4467/20844131ks.21.025.14090.
 38. „Z Polskiej Komisji Współpracy Prawniczej Międzynarodowej” Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2 (1931): 569–570.