Treść głównego artykułu

Abstrakt

Proces budowlany to splot interesów różnych grup, szczególnie inwestora i osób trzecich, znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu realizowanego przez inwestora. Realizacja interesów tych grup wymaga wyważenia ich praw, szczególnie właścicielskich, umożliwiających zabudowę własnej nieruchomości, w granicach określonych przez przepisy prawa. Chroniąc inwestora, ustawodawca zdecydował się na ograniczenie kręgu stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę oraz zmniejszył zakres ochrony gwarantując jedynie ,,poszanowanie”, a nie jak przed 2003 r. ,,ochronę” uzasadnionych interesów osób trzecich. Dodatkowo, interesy te podlegają ochronie jedynie podczas etapu projektowania i budowy obiektu budowlanego, jednak nie dotyczą już etapu użytkowania obiektu. Warunkiem zaś poszanowania tych interesów jest ich występowanie w obszarze oddziaływania obiektu.

Słowa kluczowe

Prawo budowlane, proces budowlany, prawo zabudowy, inwestor, poszanowanie interesów osób trzecich, The Building Law Act, construction process, right to build, investor, legitimate interests of third parties.

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Biliński Tadeusz, „Nowelizacja ustawy Prawo budowlane” Wiadomości, nr 11 (2001): 3-6.
 2. Biliński Tadeusz, Dziwiński Robert, Nowe prawo budowlane. Bydgoszcz: Ośrodek Postępu Organizacyjnego, 1994.
 3. Jaworski Jacek, Ochrona właściciela nieruchomości sąsiedniej w procesie planistycznym i budowlanym. Warszawa 2019, Legalis el.
 4. Komentarz aktualizowany do art. 4 ustawy – Prawo budowlane, red. Alicja Plucińska-Filipowicz, Arkadiusz Despot-Mładanowicz, stan prawny 2 września 2016 r., LEX.
 5. Kosicki Artur, „Pojęcie ‘interesu osób trzecich’ w prawie budowlanym” Dodatek do Nieruchomości, nr 8 (2012): 5-8.
 6. Kosicki Artur, „Pojęcie ‘poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich’ w prawie budowlanym” Nieruchomości, nr 8 (2007): 4-9.
 7. Kostka Zdzisław, Prawo budowlane. Komentarz. Gdańsk: ODDK, 2007.
 8. Laskowska Magdalena, „Ochrona interesów sąsiadów w procesie budowlanym po nowelizacji” Samorząd Terytorialny, nr 5 (2004): 37-49.
 9. Mzyk Eugeniusz, Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich w procesie inwestycyjnym, Materiał na Konferencję sędziów NSA, Popowo 22-24.10.2001 r.
 10. Niewiadomski Zygmunt, Prawo budowlane. Komentarz. Legalis 2018.
 11. Ostrowska Anna, „Komentarz do art. 28”, [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. A. Gliniecki. Warszawa 2016, Lex el.
 12. Ostrowska Anna, Pozwolenie na budowę. Warszawa: LexisNexis, 2009.
 13. Plucińska-Filpowicz Alicja, „Strona w sprawie pozwolenia na budowę (art. 28 ust. 2 PrBudU)” Dodatek do Nieruchomości, nr 8 (2015): 1-4.
 14. Prawo budowlane. Komentarz, red. Zygmunt Niewiadomski, Tomasz Asman, Jędrzej Dessoulavy-Śliwiński, Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, Alicja Plucińska-Filipowicz, Jerzy Siegień. Warszawa 2020, Legalis el.
 15. Radziszewski Edward, Prawo budowlane. Przepisy i komentarz. LexisNexis, Warszawa 2006.
 16. Siegień Jerzy, Prawo budowlane. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck, 2000.
 17. Smarż Joanna, „Prawny obowiązek projektanta w zakresie określenia obszaru oddziaływania obiektu” Inżynieria i Budownictwo, nr 4 (2018): 210-212.
 18. Szwajdler Wojciech, „Ewolucja ochrony praw osób trzecich w procesie budowlanym”, [w:] Księga jubileuszowa prof. Stanisława Jędrzejewskiego, red. Henryk Nowicki, Wojciech Szwajdler. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ,,Dom Organizatora”, 2009.
 19. Szwajdler Wojciech, Prawa inwestora i osób trzecich w procesie inwestycyjno-budowlanym. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, 1995.
 20. Szwajdler Wojciech, Prawo budowlane i inne teksty prawne. Warszawa: C.H. Beck, 1996.