Treść głównego artykułu

Abstrakt

Ustawa z 24 lipca 1998 r., nowelizująca kodeks rodzinny i opiekuńczy, istotnie wpłynęła na instytucję małżeństwa. Możliwość uzyskania przez małżeństwo zawarte według prawa wewnętrznego kościoła lub innego związku wyznaniowego skutków cywilnoprawnych stanowi zmianę istotną, oczekiwaną społecznie. W artykule zostaną przypomniane najważniejsze dylematy związane z wykładnią przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w okresie po wprowadzeniu instytucji „małżeństwa konkordatowego”. Zostanie także ukazane, czy i w jaki sposób owe dylematy zostały rozstrzygnięte przez przedstawicieli nauki i judykaturę w drodze wykładni bądź na skutek interwencji ustawodawcy.

Słowa kluczowe

małżeństwo konkordatowe małżenstwo Concordat marriage marriage

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2006.
 2. Balwicka-Szczyrba M., Zasady biegu 5-dniowego terminu z art. 8 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w:) Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, red. A. Tunia, Lublin 2011.
 3. Czajkowska-Matosiuk K., Prawo rodzinne i spadkowe, Warszawa 2009.
 4. Góralski W., Adamczewski W., Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r., Płock 1994.
 5. Góralski W., Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce, Warszawa 1998.
 6. Ignatowicz J., Nowa forma zawierania małżeństw (art.10 Konkordatu), Prz. Sąd. 1994, nr 2.
 7. Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2016 .
 8. Krawczyk A., Konkordat z 1993 roku a urzędy stanu cywilnego- nadzieje i obawy (w:) Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 12 i 13 maja 1994 roku w Katowicach, Katowice 1996.
 9. Kuglarz P., Zoll F., Małżeństwo konkordatowe. Analiza prawnoporównawcza zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym i prawie polskim. Rozważania na tle Konkordatu z 28 lipca 1993, Kraków 1994.
 10. Mączyński A., Wpływ Konkordatu na prawo polskie (w:) Studia z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkiewicz-Petrykowskiej, Łódź 1997.
 11. Nazar M., Zawarcie małżeństwa według prawa polskiego z uwzględnieniem postanowień podpisanego 28 lipca 1993 r. Konkordatu między Stolica Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, KPP 1996, nr 2.
 12. Pawluk T., Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II. Tom III. Prawo Małżeńskie, Olsztyn 1996.
 13. Strzebińczyk J., Propozycja nowelizacji polskiego prawa w związku z ewentualnością uznania przez państwo małżeństw kanonicznych, (w:) Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 12 i 13 maja 1994 roku w Katowicach, Katowice 1996.
 14. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Przepisy wprowadzające KRO, K. Osajda red., Warszawa 2017.
 15. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. K. Piasecki, Warszawa 2000.
 16. Smyczyński T., Glosa do wyroku SN z dnia 3 marca 2004 r., III CK 346/02, OSP 2005, nr 2.
 17. Sobański R., Wyznaczniki kanonicznego prawa małżeńskiego, (w:) Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 12 i 13 maja 1994 roku w Katowicach, Katowice 1996.
 18. System Prawa Prywatnego, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze, red. T. Smyczyński , Warszawa 2014.
 19. Sylwestrzak A. , Oświadczenia o zawarciu małżeństwa w prawie wewnętrznym poszczególnych związków wyznaniowych (w:) Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, red. A. Tunia , Lublin 2011.
 20. Szczyrba M., Charakter prawny 5-dniowego terminu z art. 8 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, GSP 2003, nr 1.
 21. Sokołowski T., Przepisy regulujące zawarcie małżeństwa (w: ) Prawo rodzinne w Polsce i Europie, P. Kasprzyk red., Lublin 2005.
 22. Winiarz J., Gajda J., Prawo rodzinne, Warszawa 2001.
 23. Zieliński A., Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2000.
 24. Zielonacki A., Zawarcie małżeństwa, Wrocław-Łódź 1982.