Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności zakresem ochrony obejmuje jasno określone prawa, tj. prawo do życia prywatnego, prawo do życia w rodzinie, prawo do poszanowania miejsca zamieszkania i prawo do poszanowania korespondencji. W praktyce orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu zakresem ochrony objętych jest wiele różnorodnych stanów faktycznych. Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie najczęściej występujących stanów faktycznych, w których skarga do trybunału w Strasburgu wniesiona została na podstawie art. 8 konwencji.

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Cassese Sabino, Ruling indirectly Judicial subsidiarity in the ECtHR. Strasbourg, 2015. https://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20150130_Seminar_Cassese_ENG.pdf.
 2. Dampc-Kryspowicka Natalia, „Prawa transseksualisty w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a oddziaływanie na polskim system prawny”, [w:] Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na system ochrony praw człowieka oraz międzynarodowe prawo karne i humanitarne, red. Elżbieta Karska, 328-338. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Mówią Wieki, 2013.
 3. European Court of Human Rights. Guide on Article 8 of the Convention. Data ostatniej modyfikacji Sierpień 31, 2019. https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf.
 4. Follesdal Andreas, The Principle of Subsidiarity as a Constitutional Principle in International Law: The case of the EU and the European Convention on Human Rights. 2011. https://ecpr.eu/filestore/paperproposal/bbd954cc-d0d8-49f0-a800-8e4bb422fb11.pdf.
 5. Garlicki Lech, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Tom I. Komentarz do artykułów 1-18. Warszawa: C.H. Beck, 2010.
 6. Giannopoulos Christos, „The Reception by Domestic Courts of the Res Interpretata Effect of Jurisprudence of the European Court of Human Rights.” Human Rights Law Review, November 2019: 537-559. https://doi.org/10.1093/hrlr/ngz021.
 7. Harris David, Law of the European Convention on human rights / D.J. Harris, M. O’Boyle, C. Warbrick. Oxford: Oxford University Press, 2009.
 8. Reid Karen, A practitioner’s guide to the European Convention on Human Rights. Londyn: Sweet & Maxwell, 2011.
 9. Schmalenbach Kirsten, Oliver Dörr. Vienna Convention on the Law of Treaties. A Commentary. Heidelberg-Berlin: Springer, 2012.
 10. Strzępek Kamil, „Zasady etyki sędziów i byłych sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”, [w:] Prawo jako zawód i powołanie. Deontologia i etos zawodowy polskich prawników w badaniach socjologicznych, red. Aleksandra Syryt, Sławomir Zaręba i Marcin Zarzecki, 278-283. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, 2018.
 11. Szubert Ewa, „Prawo do poszanowania życia rodzinnego w kontekście uprowadzenia dziecka za granicę”, W Globalne problemy ochrony praw człowieka, red. Elżbieta Karska, 185-194. Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2015.