Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł omawia jedną z przesłanek szczególnych skargi nadzwyczajnej – rażące naruszenie prawa (zob. art. 89 § 1 pkt 2 ustawy o Sądzie Najwyższym). Przeprowadzono analizę wskazanego pojęcia w dotychczasowej doktrynie i orzecznictwie, w tym w judykatach Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego zarówno w sprawach innych aniżeli ze skargi nadzwyczajnej, jak i w postępowaniu ze skargi nadzwyczajnej, z obszernym przedstawieniem rozumienia tej przesłanki w poszczególnych sprawach dotyczących spadku, nakazu zapłaty, nieruchomości, wznowienia postępowania i ochrony dóbr osobistych. Wyodrębniono również wnioski końcowe odnoszące się do orzecznictwa Sądu Najwyższego na tle art. 89 § 1 pkt 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, w zestawieniu z wcześniejszą linią orzeczniczą dotyczącą rozumienia rażącego naruszenia prawa oraz określono jaki stosunek zachodzi między omawianą przesłanką a przesłanką oczywistego naruszenia prawa.

Słowa kluczowe

rażące naruszenie prawa, skarga nadzwyczajna, Sąd Najwyższy gross violation of law, extraordinary appeal, the Supreme Court

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Adamczyk Andrzej, „Zakres przedmiotowy odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa” Przegląd Prawa Publicznego, nr 7-8 (2012): 20-31.
 2. Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa. Komentarz, red. Monika Florczak-Wątor, Andrzej Grabowski. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021.
 3. Drozd Edward, „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 14 lipca 1994 r., iii czP 86/94” OSP, nr 5 (1995): poz. 100.
 4. Filipczyk Hanna, „Kiedy prawo jest naruszone rażąco (w sprawach podatkowych)? Uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych” Monitor Podatkowy, nr 10 (2009): 20-24.
 5. Grajewski Jan, Sławomir Steinborn, „Komentarz do art. 523”, [w:] Komentarz aktualizowany do art. 425-673 Kodeksu postępowania karnego, red. Lech Krzysztof Paprzycki. LEX, 2015.
 6. Grzeszczyk Wincenty, „Komentarz do art. 523”, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz. LEX, 2014.
 7. Kozielewicz Wiesław, „Komentarz do art. 523”, [w:] Kodeks postępowania karnego, t. ii, Komentarz. Art. 425-682, red. Dariusz Drajewicz. Warszawa: Legalis, 2020.
 8. Kucharski Dominik, Rażące naruszenie prawa jako przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji określona w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. LEX
 9. Łochowski Marcin, „Komentarz do art. 47931a”, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Art. 1–50539, t. I, red. Tomasz Szanciło. Warszawa: Legalis, 2019.
 10. Matan Andrzej, Rażące naruszenie prawa jako przesłanka odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego. LEX, 2014.
 11. Mierzwińska-Lorencka Joanna, „Komentarz do art. 523”, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz do nowelizacji 2019. LEX, 2020.
 12. Morawski Lech, Zasady wykładni prawa. Toruń: TNOiK, 2010.
 13. Nawrot Oktawian, Wprowadzenie do logiki dla prawników. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.
 14. Pawełek Marcin, „Naruszenie art. 430 § 1 kPk jako podstawa kasacji” Prokuratura i Prawo, nr 6 (2010): 51.
 15. Rotkiewicz Marek, „Komentarz do art. 1”, [w:] Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Komentarz. Warszawa: Legalis, 2018.
 16. Sakowicz Andrzej, „Komentarz do art. 523”, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz. Warszawa: Legalis, 2023.
 17. Szczucki Krzysztof, Ustawa o Sądzie Najwyższym. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.
 18. Świecki Dariusz, „Komentarz do art. 523”, [w:] Kodeks postępowania karnego, t. II, Komentarz aktualizowany, red. Dariusz Świecki. LEX, 2020.
 19. Tabaka Katarzyna Dorota, „Rażąca niesprawiedliwość orzeczenia a rażące naruszenie prawa” Studia Iuridica Lublinensia, 2 (2016): 211-244.
 20. Zagrodnik Jarosław, Metodyka pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych i karnych skarbowych. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.