Treść głównego artykułu

Abstrakt

This paper describes the obligation to provide reasonable accommodation in the Polish legal system to remove barriers experienced by persons with disabilities in accessing work. The presentation of this issue will be made in the context of how the standards of the CRPD (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities) and the Employment Equality Directive are implemented in the Polish labour legislation. The concept of reasonable accommodation and the scope of entities obliged to provide it to persons with disabilities who are just seeking employment and those already in employment will be analysed. It will be followed by characterising the limits of implementing this obligation, which allows for considering the resources at the disposal of the entities obliged to provide reasonable accommodation. Finally, the author discusses the legal consequences of failure to provide reasonable accommodation and the legal remedies available to persons with disabilities in such a situation. The analysis, taking into account the body of doctrine and jurisprudence, will make it possible to indicate practical difficulties in the application of the legal regulation of reasonable accommodation and, as a result, to formulate de lege ferenda postulates.

Słowa kluczowe

persons with disabilities, access to work, reasonable accommodation, universal design persons with disabilities, access to work, reasonable accommodation, universal design

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Realizacja przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich. Warszawa: 2015.
 2. Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General Comment No. 6 (2018) on equality and non-discrimination, CRPD/C/GC/6.
 3. Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General Comment No. 2 (2014) Article 9: Accessibility, CRPD/C/GC/2.
 4. Kapelańska-Pręgowska Julia, „Prawo osób niepełnosprawnych do racjonalnych usprawnień oraz obowiązek zapewniania dostępności przestrzeni publicznej” Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, 6 (2015): 91-112.
 5. Kayess Rosemary, Phillip French, „Out of Darkness into Light? Introducing the Convention on the Rights of Persons with Disabilities” Human Rights Law Review, No. 8 (2008): 1-34.
 6. Kędziora Karolina, Zofia Jabłońska, „Komentarz do art. 27”, [in:] Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Komentarz, ed. Karolina Kędziora, Krzysztof Śmiszek. LEX 2017.
 7. Liszcz Teresa, „Charakter, zakres obowiązywania i treść art. 24 Konstytucji”, [in:] Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego, ed. Gertruda Uścińska. 34-45. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2016.
 8. Maliszewska-Nienartowicz Joanna, „Zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w świetle wyroków w sprawach Coleman i Chacon Navas” Europejski Przegląd Sądowy, No. 8 (2011): 30-34.
 9. Paluszkiewicz Magdalena, „Wpływ obowiązku zapewniania dostępności na poszerzanie zakresu wolności pracy osób z niepełnosprawnościami”, [in:] Między ideowością a pragmatyzmem - tworzenie, wykładnia i stosowanie prawa. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Gersdorf, ed. Krzysztof Rączka, Barbara Godlewska-Bujok, Eliza Maniewska et al. 489-505. Warszawa: Wolters Kluwer, 2022.
 10. Paluszkiewicz Magdalena, Wolność pracy osób z niepełnosprawnościami jako wartość prawnie chroniona. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.
 11. Paluszkiewicz Magdalena, „Obowiązek pracodawcy zapewnienia niezbędnych racjonalnych usprawnień”, [in:] Współczesne problemy prawa emerytalnego, ed. Teresa Bińczycka-Majewska, Mirosław Włodarczyk. 309-328. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 12. Paluszkiewicz Magdalena, „Prawne pojęcie niepełnosprawności” Studia Prawno-Ekonomiczne, vol. XCV (2015): 77-98.
 13. Roszewska Katarzyna, „Komentarz do art. 1” [in:] Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Komentarz, ed. Katarzyna Roszewska. LEX 2021.
 14. Roszewska Katarzyna, „Komentarz do art. 2”, [in:] Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Komentarz, ed. Katarzyna Roszewska. LEX 2021.
 15. Roszewska Katarzyna, „Komentarz do art. 4”, [in:] Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Komentarz, ed. Katarzyna Roszewska. LEX 2021.
 16. Śledzińska-Simon Anna, „Obowiązek dokonania racjonalnych usprawnień – uwagi na tle wyroku TSUE Jetta Ring i Lone Skouboe Werge (C-335/11 I C-337/11)” Studia Prawnicze, 2 (2013): 23-46.
 17. Wujczyk Marcin, „Obowiązek pracodawcy zapewnienia niezbędnych racjonalnych usprawnień dla pracownika niepełnosprawnego”, [in:] Bariery w otoczeniu osób z niepełnosprawnościami – zagadnienia wybrane, ed. Maciej Borski.17-32. Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas, 2017.