Treść głównego artykułu

Abstrakt

Obowiązek informowania o przetwarzaniu danych osobowych jest jednym z podstawowych obowiązków administratora, nałożonych przepisami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Jednak obowiązek informacyjny jest postrzegany niekiedy jako nadmiernie uciążliwy, a sposób jego realizacji budzi liczne wątpliwości i problemy praktyczne. W artykule omówiona zostanie istota i znaczenie obowiązku informacyjnego, zakres tego obowiązku, tryby i formy jego realizacji, na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych. W ramach tych zagadnień przedstawiona zostanie koncepcja warstwowej realizacji obowiązku informacyjnego oraz zarysowana zostanie problematyka realizacji obowiązku informacyjnego przez organy administracji publicznej, a także przez mikroprzedsiębiorców. W dalszej części artykułu omówione zostaną wyłączenia obowiązku informacyjnego oraz odpowiedzialność za niedopełnienie tego obowiązku.

Słowa kluczowe

ochrona danych osobowych personal data protection

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Fajgielski P., Informowanie o naruszeniu ochrony danych osobowych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2016, red. G. Sibiga, Warszawa 2016.
  2. Fajgielski P., Obowiązek informacyjny w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, „Informacja w Administracji Publicznej” nr 1, 2017.
  3. Fajgielski P, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2018.
  4. Jagielski M., Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie, Warszawa 2010.
  5. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, red. M. Sakowska-Baryła, Warszawa 2018.
  6. Sibiga G., Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z 21.2.2019 r. w zakresie ochrony danych osobowych, „Monitor Prawniczy” nr 11, 2019.