Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu była próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu przepisy prawne regulujące spółdzielnie rolnicze w Niemczech, ich organizację i funkcjonowanie odpowiadają na wyzwania współczesnego rolnictwa. Tematyka była rozbudowana dlatego w ramach artykułu zaprezentowane zostały tylko wybrane zagadnienia. W pierwszej części nastąpiło nawiązanie do wyzwań współczesnego rolnictwa wskazanych w dokumentach Unii Europesjkich, ONZ czy wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej. Nawiązano także do projektów aktów pranych dotyczących WPR po 2020. Następnie rozważania koncentrowały się na rodzajach spółdzielni rolniczych w Niemczech, ustawie Genossenschaftsgesetz i jej nowelizacjach z 2006, 2015 i 2017, łączeniu spółdzielni oraz wybranych ulgach podatkowych adresowanych do spółdzielni. W podsumowaniu Autorka stwierdziła m.in., że ustawodawca niemiecki stara się wprowadzić regulacje, które mają rozwiązać problemy prawne istniejących spółdzielni i zachęcić do zakładania nowych. Uwzględnia przy tym wyzwania rolnictwa i obszarów wiejskich.


 

Słowa kluczowe

spółdzielnie, rolnictwo, spółdzielnie rolnicze, Wspólna Polityka Rolna, obszary wiejskie cooperatives, agriculture, agricultural cooperatives, Common Agricultural Policy, rural areas

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bartenstein K., Durner W., Epiney A., Proelß A., Internationales Umweltrecht, München 2017.
 2. Beuthien V, Die Europäische Genossenschaft als gesellschaftsrechtliche Herausforderung – Was muss ein Genossenschaftsgesetz leisten? [w:] „Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen“ Bd. 57 (2007).
 3. Beuthien V., Schöpflin M., Wolff R., Genossenschaftsgesetz : mit Umwandlungs-und Kartellrecht sowie Statut der Europäischen Genossenschaft, München 2018.
 4. Bleschke Ch., Die Verchmelzung eigetregener genosenschaften, Boorberg 2003.
 5. Brockmeier T., Zur Reform des deutschen Genossenschaftsgesetzes – Frischer Wind durch das Statut der Europäischen Genossenschaft (SCE), [w:] Volkswirtschaftliche Theorie der Kooperation in Genossenschaften, red. Th. Brockmeier, U. Fehl, Marburger Schriften zum Genossenschaftswesen Bd. 100, Göttingen 2007.
 6. Böttcher L., Habighorst O., Schulte Ch., Umwandlungsrecht, Gesellschaftsrecht, Steuerrecht, Verfahrensrecht, Baden-Baden 2019.
 7. Budzinowski R., Problemy ogólne prawa rolnego, Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych, Poznań 2008.
 8. Budzinowski R., Współczesne tendencje rozwoju prawa rolnego, „Studia Iuridica Agraria” 2009, t. VII.
 9. COPA, COGECA, Promowanie pozycji rolników i spółdzielni w łańcuchu dostaw żywności [online]. http://www.copa-cogeca.be/img/user/file/902 _v_P.pdf [dostęp: 09.09.2019].
 10. Deutscher Raiffeisenverband e.V., 20 Jahre Agrargenossenschaften eine Erfolgsgeschichte. Raiffeisen [[online]. <http://www.raiffeisen.de> [dostęp: 2019-09-05].
 11. Düsing M., Martínez J. (red.), Agrarrecht, Verlag C. H. Beck, München 2016.
 12. Enkhardt S., Energiegenossenschaften sehen sich von Politik bei Photovoltaik ausgebremst [online].
 13. http://www.pv-magazine.de/2019/07/22/energiegenossenschaften-sehen-sich-von-politik-bei-photovoltaik-ausgebremst/>[dostęp: 09.09.2019].
 14. Fehl U., Marburger Schriften zum Genossenschaftswesen Bd. 100, Göttingen 2007.
 15. Gätsch A., Verfassung der Genossenschaft, [w:] Beck’sches Handbuch der Genossenschaft, red. Helios M., Strieder Th., München 2009.
 16. Geschwandtner M., Helios M., Genossenschaftsrecht, Das neue Genossenschaftsgesetz und die Einführung der Europäischen Genossenschaft, Freiburg–Berlin–München 2006.
 17. Grosse T.G., Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski, Warszawa 2000.
 18. Günther R., Mitgliedschaft von „Investoren – in Genossenschaften, [w:]Perspektiven für genossenschaftliche Finanzierung, Hamburger Beiträge zum Genossenschaftswesen, Band 28, red. Hans-H Münkner, Günther R., Hamburg 2002.
 19. Habersack M., Wicke H. (red.), Kommentar zum Umwandlungsgesetz, München 2019.
 20. Helios M., Ertragsbesteuerung der Genossenschaft und ihrer Mitglider, [w:] Beck’sches Handbuch der Genossenschaft, red. Helios M., Strieder Th., München 2009.
 21. Hillebrandt K.P., Keßler J. (red.), Berliner Kommentar zum Genossenschaftsgesetz, Berlin 2019.
 22. Klagge B. & Meister T., Energy cooperatives in Germany – an example of successful alternative economies?, “Local Environment” 2018, nr 7.
 23. Klotz G., Genossenschaften als Alternative zu Kapitalgesellschaftenin Zeitender Finanzund Wirtschaftskrise?EineAnalyseausrechtlicher,soziologischerundwirtschaftlicherPerspektive, Saarbrücken 2016.
 24. Kokocińska K., Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej, Poznań 2010.
 25. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 29 listopada 2017 r. Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności, COM(2017) 713 final <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52017DC0713> [dostęp:07.07.2019].
 26. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 13 lutego 2012 r. http://www.eur-lex.europa.eu> [dostęp:07.07.2019].
 27. Lang J., Weidmüller L., Genossenschaftsgesetz, Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften. Mit Erläuterungen zum Umwandlungsgesetz. Kommentar, Berlin 2019.
 28. Leinpinsel J., Biogasanlagen in genossenschaftlicher Rechtsform, „Dialog“ 2007, nr 2.
 29. Münkner H.-H., Fördermitglieder, Investorenmitglieder und externe Anteilseigner – neue Ansätze zur Milderung der strukturellen Schwächen im Finanzierungsbereich, [w:] Genossenschaftsrecht im Spannungsfeld von Bewahrung und Veränderung, red. Steding R., Göttingen 1994.
 30. Münkner H., Germany, [w:] Study on the implementation of the Regulation 1435/2003 on the Statute for European Cooperative Society (SCE), Part II. National Report, Brussels 2010.
 31. Norer R., Handbuch zum Agrarrecht, Bern 2017.
 32. Norer R. Agrarrecht: Entwicklungen 2017, Bern 2018.
 33. ONZ, Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 [online], http://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf>[dostęp: 10.09.2019].
 34. Pastuszka S., Polityka regionalna Unii Europejskiej. Cele, narzędzia, efekty, Warszawa 2012.
 35. Peters H-J., Hesselbarth Th., Peters F., Umweltrecht, München 2015.
 36. Suchoń A., Prawna koncepcja spółdzielni rolniczych, Poznań 2016.
 37. Suchoń A., Wpływ polityki i prawa Unii Europejskiej na rozwój spółdzielni rolniczych w wybranych krajach członkowskich, „Przegląd Prawa Rolnego” 2015, nr 1.
 38. Zegar J., Współczesne wyzwania rolnictwa, Warszawa 2012.