Treść głównego artykułu

Abstrakt

Zapewnienie i ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z podstawowych celów i zadań państwa. Szczególną rolę w związku z realizacją tych celów i zadań pełnią organy wyspecjalizowane w działaniach na rzecz zapewnienia i ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nazwy tych organów jak np. „Policja”, „Straż Graniczna”, „Służba Ochrony Państwa”, itd. objęte są szczególną ochroną prawną, uniemożliwiającą posługiwanie się tymi nazwami innym podmiotom. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie podstaw i zasad ochrony nazw organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz konsekwencji prawnych, jakie wiążą się z ich nieuprawnionym używaniem. Dotychczas zagadnienie to było sprowadzane wyłącznie do przestępstw przywłaszczania funkcji bądź stanowiska lub godności. W niniejszym opracowaniu podjęte zostało zagadnienie nazwy organu bezpieczeństwa i porządku publicznego jako dobra prawnego Skarbu Państwa i jego ochrony na gruncie prawa cywilnego dzięki czemu niniejsze opracowanie zyskało charakter pionierski.

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo i porządek publiczny, zadania państwa, ochrona nazwy, Policja, dobra prawne, dobra osobiste, odpowiedzialność karna public safety and order, state tasks, names protection, Police, legal rights, personal rights, criminal liability

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Balcarczyk Justyna, „Roszczenie odszkodowawcze oparte na normie art. 24 § 2 k.c. służące w razie naruszenia prawa do wizerunku osoby powszechnie rozpoznawalnej”, Prawo Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 300 (2006): 7-20.
 2. Cyrul-Kubiak Agnieszka, Dobra osobiste osób prawnych. Kraków: Wolters Kluwer, 2005.
 3. Dubis Wojciech, „Bezpodstawne wzbogacenie” [w:] Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1-534. Tom 1, red. E. Gniewek, 971-975. Warszawa: CH Beck, 2004.
 4. Granecki Paweł, „Dobra osobiste w prawie polskim – zagadnienia dóbr osobistych osób prawnych”, Przegląd Sądowy, nr 5 (2002): 7-18.
 5. Jasudowicz Tadeusz, „Prawo do bezpieczeństwa – próba rekonstrukcji substancji międzynarodowo chronionej” [w:] Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej. Materiały z konferencji naukowej. Mierki 26-27 października 2000, red. Wincenty Bednarek, Stanisław Pikulski, 55-81. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2000.
 6. Kępiński Marian [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. Marian Kępiński et al., 3-79. Warszawa: C. H. Beck, 2000.
 7. Kidyba Andrzej, Prawo handlowe. Warszawa: CH Beck, 2007.
 8. Koczanowski Janusz, „Ochrona dóbr osobistych osób prawnych”, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 39 (1999): 7-16.
 9. Księżak Paweł, „Komentarz do art. 24” [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, red. Paweł Księżak, Małgorzata Pyziak-Szafnicka 151-352. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.
 10. Lis Wojciech „Publiczny sektor ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego” [w:] Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia podstawowe, red. Wojciech Lis, 77-124. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014.
 11. Lis Wojciech, „Komentarz do art. 4” [w:] Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. Komentarz, red. Monika Bartnik et al., 37-49. Olsztyn: Wydział Prawa i Administracji UWM Olsztyn, 2017.
 12. Lis Wojciech, Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.
 13. Matys Justyna, „Dobra osobiste osób prawnych i ich niemajątkowa ochrona”, Monitor Prawniczy, nr 10 (2006): 521-529.
 14. Micek Łukasz, „Glosa do wyroku SA w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 1994 r. (sygn. ACr 156/94)”, Wokanda, nr 1 (1995): 41-46.
 15. Michałowska Kinga, „Dobre imię osoby prawnej w świetle orzecznictwa”, Studia Oeconomica Posnaniensia, nr 3 (2015): 7-19.
 16. Niedośpiał Michał, „Know-how i sprawa porozumień międzynarodowych”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, z. 10 (1977): 203-238.
 17. Ohanowicz Alfred [w:] System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań-część ogólna, red. Zbigniew Radwański, 482-495. Wrocław-Warszawa-Kraków- -Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.
 18. Panowicz-Lipska Janina, Majątkowa ochrona dóbr osobistych. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze,1975.
 19. Pazdan Maksymilian [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I, red. Krzysztof Pietrzykowski, 81-152. Warszawa: CH Beck, 2002.
 20. Pieprzny Stanisław, Elżbieta Ura, „Formacje mundurowe w systemie administracji publicznej” [w:] Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, red. Elżbieta Ura, Stanisław Pieprzny, 15-32. Rzeszów: RS Druk, 2010.
 21. Poźniak-Niedzielska Maria, „Nazwa osoby prawnej jako przedmiot ochrony prawa cywilnego” [w:] Rozprawy z prawa cywilnego, Księga Pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, red. Jan Błeszyński, Jerzy Rajski 295- 300. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.
 22. Poźniak-Niedzielska Maria, „Wyniki prac badawczych jako dobro prawne”, Państwo i Prawo, z. 9 (1986), 55-56.
 23. Poźniak-Niedzielska Maria, Dobra niematerialne przedsiębiorstwa państwowego. Lublin: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.
 24. „Przysługiwać” [w:] Słownik języka polskiego PWN. https://sjp.pwn.pl/sjp/ przyslugiwac; 2512586.html.
 25. Sitko Joanna, Firma i jej ochrona. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009.
 26. Skubisz Ryszard, „Ochrona zagranicznej nazwy handlowej w Polsce” [w:] Księga pamiątkowa I Kongresu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, red. Aleksander Oleszko 233-242. Kluczbork: Klucz-Druk Sp. z o.o., 1994.
 27. Skubisz Ryszard, „Prawo do firmy i jego ochrona”, Państwo i Prawo, nr 1 (1993): 25-32.
 28. Skubisz Ryszard, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studiu z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1988.
 29. Sołtys Bogusław, Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie polskim. Kraków: Zakamycze 2003.
 30. Szewc Andrzej, „Informacja jako prawne dobro majątkowe” [w:] Przetwarzanie i ochrona danych, red. Grażyna Szpor, 70-77. Katowice: Stowarzyszenie SILGIS, 1998.
 31. Tylec Grzegorz, Imię i nazwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.
 32. Wróblewski Stanisław, Kodeks handlowy. Komentarz. Kraków: Wydawca: Leon Frommer, 1935.