Treść głównego artykułu

Abstrakt

Dostrzegamy ciekawy moment, gdy Organizacja Narodów Zjednoczonych, poszukując sposobów na swe wszechstronne usprawnienie, zwraca uwagę na regiony i doświadcza pewnej responsywności w tym względzie. Doskonałym tego przykładem jest realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) Agendy 2030. Uważamy, że warto to wykorzystać w procesie postępującego umiędzynarodowienia polskich regionów i dywersyfikacji zagranicznego wsparcia ich rozwoju, a ku temu – odpowiednio upowszechnić. Ważnym krokiem w tym względzie jest w naszej ocenie publikacja w periodyku naukowym odpowiedniego odniesienia Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), z zarysem systemu ich realizacji, względem polskich regionów (zarówno w ujęciu ogólnym, jak i skonkretyzowanym do przykładu Podlaskiego).

Słowa kluczowe

Agenda 2030, Cele Zrównoważonego Rozwoju, SDG, samorząd terytorialny, region, umię-dzynarodowienie 2030 Agenda, Sustainable Development Goals, SDG, local government, region, internation-alization

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Agenda 21, przyjęta na konferencji ONZ w Rio de Janeiro w 1992 r.; https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf.
 2. Deklaracja Milenijna, Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczo-nych z 18 września 2000 r. Rezolucja 55/2; https://www.unic.un.org.pl/milenium2000/.
 3. Gruchelski Marek, Józef Niemczyk, „Agenda Narodów Zjednoczonych na rzecz zrównowa-żonego rozwoju 2030 i cele zrównoważonego rozwoju – szanse realizacji celów” Po-stępy techniki przetwórstwa spożywczego, nr 1 (2016): 122.
 4. Monitorowanie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce, https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/monitoring-realizacji-agendy-2030.
 5. Perkowski Maciej, Międzynarodowa współpraca województw w prawie i praktyce. Białystok: Temida2, 2013.
 6. Perkowski Maciej, Wojciech Zoń, Przemysław Saganek, The Disputed Białowieża Forest. Legal Remedies for the Protection of Cross-border Properties. Leiden: BRILL-Nijhoff, 2022.
 7. Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego do 2030 roku przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXVI/474/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. https://wrotapodlasia.pl/pl/ochrona_srodowiska/programy_plany/program-ochrony-srodowiska-wojewodztwa-podlaskiego-na-lata-2017-2020-z-perspektywa-do-2024-roku.html.
 8. Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z 25 września 2015 r., Rezolucja 70/1. https://www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja.
 9. Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018. https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/monitoring-realizacji-agendy-2030.
 10. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030, Białystok, kwiecień 2020 r., Załącznik do Uchwały Nr XVIII/213/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwiet-nia 2020 r.
 11. https://strategia.wrotapodlasia.pl/pl/strategia_rozwoju_wojewdztwa_podlaskiego_2030/.
 12. Sustainable Development in the European Union — Monitoring Report on Progress Towards the SDGs in an EU Xontext — 2018 edition. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/15234730/15229310/KS-01-18-656-EN-N.pdf/af0d775e-7874-d79b-548a-2c0055d8d24b?t=1667250557724.
 13. Wołowicz Krzysztof, „Realizacja celów zrównoważonego rozwoju przez UE – wizja czy konkret?” Analizy BAS, nr 2 (2021): 1-10.