Treść głównego artykułu

Abstrakt

Streszczenie:


W artykule autor analizuje przestępstwa dyskryminacyjne zawarte w Kodeksie karnym z 1997 roku. Określa podmiotowy i przedmiotowy zakres ochrony. W konkluzji stwierdza, że przepisy karne gwarantujące ochronę jednostkom i grupom wyznaniowym są na odpowiednim poziomie.


 

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Borecki Paweł, „Zakaz dyskryminacji ze względu na wyznanie lub światopogląd w prawie polskim”, Studia z Prawa Wyznaniowego, t. 18 (2015): 135-200.
 2. Budyn-Kulik Magdalena, „Komentarz do art. 118 KK.” [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Marek Mozgawa, 254-267. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007.
 3. Hypś Sławomir, „Komentarz do art. 194 KK.” [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak, 995-1006. Warszawa. C. H. Beck, 2018.
 4. Janyga Wojciech, Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym w świetle współczesnego pojmowania wolności sumienia i wyznania. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2010.
 5. Kłączyńska Natalia, „Komentarz do art. 194 KK.” [w:] Kodeks karny. Część szczególna, red. Jacek Giezek, Lex/el. 2014.
 6. Kłączyńska Natalia, Dyskryminacja religijna a prawnokarna ochrona wolności sumienia i wyznania, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005.
 7. Kłączyńska Natalia, „Od instrumentu nietolerancji do środka ochrony równości religijnej – ewolucja polskiego prawa karnego”, Przegląd Prawa i Administracji, t. LVIII (2004): 134-146.
 8. Kłączyńska Natalia, „Prawnokarne znaczenie norm zawierających zakaz dyskryminacji”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XII (2003): 53-66.
 9. Kłączyńska Natalia, „Prawnokarny zakaz dyskryminacji z powodów religijnych”, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XI (2001): 33-58.
 10. Kruczoń Erwin, „Przestępstwo obrazy uczuć religijnych”, Prokuratura i Prawo, nr 2 (2011): 38-59.
 11. Makarska Małgorzata, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania w Kodeksie karnym z 1997 roku, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2005.
 12. Odrowąż-Sypniewski Wojciech, „O zgodności z Konstytucją postulatu wykreślenia z prawodawstwa przepisów o ‘przestrzeganiu wartości chrześcijańskich’ i ‘obrażaniu uczuć religijnych’”, Zeszyty Prawnicze. Biuro Analiz Sejmowych, nr 2 (2006): 11-27.
 13. Pietrzak Michał, Prawo wyznaniowe, Warszawa: Lexis Nexis, 2013.
 14. Sobczak Jacek, Witold Sobczak, „Ograniczanie człowieka w jego prawach ze względu na przynależność wyznaniową albo bezwyznaniowość”, Annales UMCS, vol. XIX, sectio K (2012): 67-96.
 15. Szeleszczuk Damian, „Prawnokarna ochrona uczuć religijnych w kontekście zasady subsydiarności. Uwagi na tle projektów nowelizacji Kodeksu karnego”, [w:] Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, Materiały XI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Lublin, 15-16 maja 2014 r.), red. Piotr Stanisz et al., 317-326. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.
 16. Słownik języka polskiego, red. Mieczysław Szymczak, t. I. Warszawa: PWN, 1988.
 17. Uniwersalny słownik języka polskiego, red. Stanisław. Dubisz, t. I. Warszawa: PWN, 2003.
 18. Wybór dokumentów prawa międzynarodowego dotyczących praw człowieka. Księga jubileuszowa Rzecznika Praw Obywatelskich, red. Marek Zubik, t. II. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2008.