Treść głównego artykułu

Abstrakt

Zasadniczym celem artykułu jest ukazanie, że w kontekście starzenia się społeczeństw powstaje problem odzyskiwania wierzytelności oraz oszczędności emerytalnych, które to w dalszej kolejności mogą spowodować podważenie zasady solidarności, na której opiera się repartycyjny system emerytalny. Polski system emerytalny w przeważającej części finansowany jest metodą repartycyjną, co oznacza, że jest ściśle powiązany z czynnikiem demograficznym, a relacje pomiędzy pokoleniami mają tu kluczowe znaczenie. Świadczenia emerytalne finansowane są ze składek pokolenia aktywnego zawodowo, które liczy, że w przyszłości kolejne pokolenia będą finansowały przyszłe świadczenia. Gwarantem umowy między pokoleniami jest tu państwo. Jednakże w sytuacji starzenia się społeczeństwa powstaje problem odbioru wierzytelności. Dlatego też należy szukać takich rozwiązań, które będą gwarantowały w przyszłości wypłatę świadczeń przy zachowaniu zasady solidarności.

Słowa kluczowe

repartycyjny system emerytalny, zasada solidarności, starzenie się społeczeństw pay-as-you-go pension system, the principle of solidarity, aging

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Barr Nicholas, Ekonomika polityki społecznej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1993.
 2. Hrynkiewicz Józefina, „Wartości, cele i zasady ubezpieczenia społecznego. Perspektywa historyczna i współczesna”, [w:] Ubezpieczenia społeczne w Polsce. 10 lat reformowania, red. Józefina Hrynkiewicz. 199-229. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
 3. Kietlińska Krystyna, „Przyczyny kryzysu ubezpieczeń emerytalnych we współczesnym świecie na przykładzie Polski” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, nr 1 (2018): 83-95. https://journals.umcs.pl/h/article/view/5199/5101.
 4. Maciejewski Sławomir, „Zasada solidarności między pokoleniami w repartycyjnych systemach emerytalnych w dobie przemian społecznych” Studia Ekonomiczne, nr 179 (2014): 163-171. https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/15_S.Maciejewski_Zasada_solidarnosci_miedzy....pdf.
 5. Maciejewski Sławomir, „Zasada solidarności między pokoleniami na przykładzie systemu emerytalnego” Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio I. Philosophia-Sociologia, nr 2 (2016): 77-89. http://dx.doi.org/10.17951/i.2016.41.2.77; https://journals.umcs.pl/i/article/view/4676.
 6. Prokop Krzysztof, „Ubezpieczenia społeczne a konstytucyjna idea sprawiedliwości społecznej”, [w:] Prawo ubezpieczeń społecznych. Wybrane problemy, red. Małgorzata Czuryk, Kamila Naumowicz. 11-20. Olsztyn: Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, 2016.
 7. Podgórecki Adam, Socjologia prawa. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1962.
 8. Rogowski Robert, „Aksjologiczne podstawy ubezpieczeń społecznych” Annales. Etyka w życiu gospodarczym, nr 1 (2009): 141-151. https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/1613.
 9. Rymsza Marek, „Solidaryzm w ubezpieczeniach społecznych”, [w:] Społeczne aspekty ubezpieczenia, red. Tadeusz Szumlicz. 43-58. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2005.
 10. Sanetra Walerian, „Aksjologiczne podstawy prawa ubezpieczeń społecznych”, [w:] Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian. 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, red. Kazimierz W. Frieske, Edward Przychodaj. 27-41. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2014. https://www.zus.pl/documents/10182/167609
 11. /Monografia_Ubezpieczenia_spoleczne_w_procesie_zmian.pdf/33488d9e-78e0-4fbc-81aa-eb1a92c884fa.
 12. Szumlicz Tadeusz, „Zabezpieczenie emerytalne w systemach zabezpieczenia społecznego”, [w:] Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, red. Tadeusz Szumlicz, Maciej Żukowski. 9-27. Warszawa: Twigger, 2004.
 13. Uścińska Gertruda, „Solidarność międzypokoleniowa w polskiej i unijnej polityce społecznej” Polityka społeczna, nr 4 (2012): 1-5. https://polityka-spoleczna.ipiss.com.pl/resources/html/article/details?id=200451.
 14. Zacher Hans F., „Uwagi o solidarności międzypokoleniowej” Prawo, nr 307 (2009): 251-272. https://wuwr.pl/prawo/article/view/10060.
 15. ZUS, Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Emerytalnego do 2080 roku. Warszawa: ZUS, 2019. https://bip.zus.pl/documents/493361/494125/Prognoza_Fundusz_Emerytalny_2020-2080.pdf/6adcc789-79bf-b08e-4261-8fc5184a4e95.
 16. Żukowski Maciej, „Demograficzne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania ubezpieczenia społecznego”, [w:] Ubezpieczenie społeczne – dawniej i dziś. W 80-lecie uchwalenia ustawy o ubezpieczeniu społecznym, red. Łucja Kucharczyk-Rok, Olaf Rawski, Anna Żołna. 169-179. Wrocław: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2013.
 17. Żukowski Maciej, Reformy emerytalne w Europie. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006.