Treść głównego artykułu

Abstrakt

Wprowadzeniem w dniu 19 września 2021 roku przepisu art. 4462 KC,  ustawodawca dopuścił możliwość przyznania przez sąd dla najbliższych członków rodziny zadośćuczynienia z tytułu niemożliwości nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej na skutek ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia bezpośrednio poszkodowanego. Tym samym powstały nowe i węzłowe do opracowania zagadnienia, w tym przede wszystkim odniesienie się do zakresu podmiotowego i przedmiotowego komentowanego przepisu czy przesłanek odpowiedzialności oraz dokonanie oceny regulacji. Choć samą intencję ustawodawcy należy ocenić pozytywnie, to już wstępna analiza przepisu wskazuje na szereg wątpliwości. Spośród najistotniejszych wymienić należy brak jednoznacznej kwalifikacji więzi rodzinnej i umiejscowienie przepisu. Przyjęta regulacja nie daje bowiem klarowanej odpowiedzi na pytanie, czy więź rodzinna należy do katalogu dóbr osobistych, co ma przecież istotne konsekwencje w praktyce i czemu ostatnie lata poświęcone było wiele opracowań naukowych i orzeczeń Sądu Najwyższego. Wydaje się więc, że dyskusja w tym obszarze jest nadal aktualna.


 

Słowa kluczowe

więź rodzinna, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, stan wegetatywny, osoby bliskie, zadośćuczynienie family bond, bodily injury, health disorder, vegetative state, relatives, compensation

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Biały Aneta, „Prawo do zadośćuczynienia dla osób najbliższych w świetle uchwały Sądu Najwyższego z 27.03.2018 r., III CZP 60/17” Przegląd Sądowy, nr 7-8 (2019): 197-210.
  2. Biały Aneta, „Więź rodzinna jako dobro osobiste w kontekście zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby bliskiej”, [w:] Prawo wobec problemów społecznych. Księga jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej, red. Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Katarzyna Syroka-Marczewska, Anna Walczak-Żochowska. Warszawa: C. H. Beck, 2016.
  3. Bosek Leszek, „W sprawie kwalifikacji więzi rodzinnej jako dobra osobistego (uwagi krytyczne na tle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego)” Forum Prawnicze, nr 3 (2015): 3-19.
  4. Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. Marek Mozgawa. LEX/el. 2021.
  5. Lackoroński Bogusław, „Komentarz do art. 4462 KC”, [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz, red. Konrad Osajda, wyd. 29. Warszawa: Legalis, 2021.
  6. Łolik Marcin, „Więź rodzinna jako dobro osobiste. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10.2.2017 r., V CSK 291/16” Przegląd Sądowy, nr 5 (2018): 103-108.
  7. Michałowska Kinga, Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilnym. Warszawa: C. H. Beck, 2017.
  8. Osajda Konrad, „Zadośćuczynienie dla osoby najbliższej zmarłego – wątpliwości interpretacyjne już rozstrzygnięte i jeszcze do rozstrzygnięcia”, [w:] Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, red. Maria Boratyńska. Ss. 449-468. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
  9. Strugała Radosław, „Komentarz do art. 446 2 KC”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski. wyd. 10, Legalis, 2021.