Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule podjęte zostało zagadnienie przyrodzonej (wrodzonej) godności człowieka będącej podstawą sprawiedliwości. Przyjęto, że wiążąca się z samą istotą człowieka przyrodzona, nienaruszalna, niezbywalna i nieutracalna godność jest podstawą sprawiedliwości i jej wymogów nakazujących „oddać każdemu to, co mu się należy” (suum cuique tribuere), oddać „każdemu, co jest jego”, co jest własne, co jest należne. Celem artykułu jest uzasadnienie znaczenia, ważkości ugruntowania sprawiedliwości w rzeczywistości, jaką jest człowiek – byt sam w sobie i dla siebie. Zawsze cel, nigdy tylko środek. Prowadzone rozważania i analizy wskazują m.in., że ten fundament przesądza o obiektywnej podstawie, niekonwencyjności (nieumowności), niearbitralności, nierelatywizmie i uniwersalności sprawiedliwości. Zaakcentowano ponadto, że ugruntowanie sprawiedliwości w przyrodzonej godności jest odejściem od sprawiedliwości legalistycznej/legalnej (rozumianej jako zgodność z obowiązującym w państwie prawem), i wciąż dominującego w polskiej kulturze prawnej, acz szkodliwego, pozytywistycznego i formalistycznego paradygmatu prawa i nauk prawnych. W opracowaniu oparto się na metodzie ogólnej refleksji, metodzie analitycznej i aksjologicznej.

Słowa kluczowe

sprawiedliwość, godność człowieka, równość, sprawiedliwość naturalna justice, the dignity of man, equity, natural justice

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Abriszewski Krzysztof, „Sprawiedliwość i jej ramy w kontekście modeli nowoczesności”, [w:] Czy sprawiedliwość jest możliwa?, red. Dorota Probucka. 383-395. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008.
 2. Brighouse Harry, Sprawiedliwość, przeł. Stanisław Królak. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2007.
 3. Cyceron, Marek Tuliusz. O państwie. O prawach, spolszczyła Iwona Żółtowska. Kęty: Wydawnictwo Antyk, 1999.
 4. Dworkin Ronald, Biorąc prawa poważnie, przeł. Tomasz Kowalski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
 5. Dziedziak Wojciech, O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.
 6. Dziedziak Wojciech, „Godność człowieka jako podstawa sprawiedliwości” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G, Ius, nr 1 (2019): 87-99.
 7. Dziedziak Wojciech, „An Essay on Natural and Distributive Justice” Studia Iuridica Lublinensia, nr 4 (2020): 71-83. Doi: 10.17951/sil.2020.29.4.71-83.
 8. Hervada Javier, Prawo naturalne. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo Petrus, 2011.
 9. Jan Paweł II. Evangelium vitae, 1995”, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo Znak. 2007.
 10. Jan Paweł II, „Sollicitudo rei socialis, 1987“, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo Znak. 2007.
 11. Kant Immanuel, Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. Mscisław Wartenberg. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2013.
 12. Mazurek Franciszek Janusz, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001.
 13. Messner Johannes, „Was ist Menschenwürde?” Internationale katholische Zeitschrift, nr 6 (1977): 233-240.
 14. Niżnik-Dobosz Iwona, „Determinanty sprawiedliwości w prawie administracyjnym”, [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, red. Małgorzata Stahl, Michał Kasiński, Katarzyna Wlaźlak. 31-49. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 15. Perelman Chaïm, O sprawiedliwości, przeł. Wiera Bieńkowska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 16. Picker Eduard, Godność człowieka a życie ludzkie. Rozbrat dwóch fundamentalnych wartości jako wyraz narastającej relatywizacji człowieka, przeł. Jarosław Merecki. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2007.
 17. Potrzeszcz, Jadwiga. „Immanuela Kanta i Matthiasa Mahlmanna próba humanistycznego uzasadnienia godności człowieka”, [w:] Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. Antoni Dębiński, Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Sz. Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz, Monika Wójcik. 273-299. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.
 18. Psychologia. Podręcznik akademicki, t. II, Psychologia ogólna, red. Jan Strelau. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 19. Radbruch Gustav, Filozofia prawa, przeł. Ewa Nowak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 20. Rawls John, Teoria sprawiedliwości, przeł. Maciej Panufnik, Jarosław Pasek, Adam Romaniuk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.
 21. Strauss Leo, Prawo naturalne w świetle historii, przeł. Tomasz Górski. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1969.
 22. Tyszka Tadeusz, Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.
 23. Wojtyła Karol, „Człowiek jest osobą”, [w:] Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. Tadeusz Styczeń, Wojciech Chudy, Jerzy W. Gałkowski, Adam
 24. Rodziński, Andrzej Szostek. 417-420. Lu¬blin: TN KUL, 1994.
 25. Wronkowska Sławomira, Zygmunt Ziembiński, Zarys teorii prawa. Poznań: Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi, 1997.
 26. Ziembiński Zygmunt, Zarys zagadnień etyki. Poznań-Toruń: Wydawnictwo Edytor, 1994.
 27. Ziembiński Zygmunt, Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1996.