Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule poddano analizie praktykę odwoływania się do życia i nauczania Jezusa Chrystusa w prawniczych publikacjach naukowych. W większości przypadków polscy juryści powołują się na Ewangelie w ramach szeroko rozumianej argumentacji prawniczej. Nowotestamentowe przekazy o Chrystusie pełnią w rozważaniach reprezentantów doktryny prawniczej kilka funkcji: składają się na rys historyczny zasadniczego przedmiotu badań; stanowią ilustrację i/lub egzemplifikację poszczególnych aspektów omawianej problematyki; służą wzmocnieniu społecznej legitymizacji prawa poprzez ukazanie jego treściowej zbieżności z nauczaniem Jezusa; dostarczają racji w krytyczno-ocennych wywodach de lege lata i de lege ferenda. Rzadko natomiast nawiązania do Nazarejczyka sprowadzają się w rodzimym piśmiennictwie prawniczym do językowej ornamentyki. Kwalitatywne studium ponad 110 monografii i artykułów naukowych pokazuje utylitarną wartość odwołań do Jezusa Chrystusa dla naukowej refleksji nad prawem. W państwie kulturowo chrześcijańskim Ewangelia stanowi źródło extra legem posiadające potencjał klaryfikacyjny (eksplanacyjny) i perswazyjny dla jurysprudencji.    

Słowa kluczowe

Jezus Chrystus język prawniczy argumentacja prawnicza doktryna prawnicza Jesus Christ legal language legal argumentation legal scholarship

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Augustyn Rafał, Iwona Witczak-Plisiecka, Sylwia Wojtczak. Metafory konceptualne jako narzędzia rozumowania i poznania prawniczego. Warszawa:Wolters Kluwer, 2017.
 2. Bersier Ladavac Nicoletta, „Hans Kelsen (1881-1973). Biographical Note and Bibliography” European Journal of International Law, nr 9 (1998): 391-400. https://doi.org/10.1093/ejil/9.2.391.
 3. Białecki Marcin, Mediacja w postępowaniu cywilnym. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.
 4. Bielak-Jomaa Edyta, Zbigniew Góral. Zatrudnianie cudzoziemców. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 5. Bieńkowska Danuta, Elżbieta Umińska-Tytoń, „Indywidualne cechy stylu tekstów naukowych (na przykładzie wybranych prac Aleksandra Brücknera i Stanisława Rosponda)” Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, nr 10 (2011): 33-39. https://wnus.edu.pl/sj/pl/issue/832/article/13837/.
 6. Bokwa Krzysztof, „Podstawy regulacji odsetek i lichwy w prawie Europy Środkowej do XIX w.” Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, nr 8 (2017), 146-158. http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137327153/IPP_2017_8/9bfa5579-3ead-4acb-9705-
 7. e6f45ea5fe1e#page=146.
 8. Breczko Anetta, Alina Miruć, „Pojęcie «pomocy społecznej» w kontekście godności i autonomii osoby bezdomnej (aspekty filozoficzne i prawne).” Ekonomia Społeczna, nr 2 (2017): 26-36. https://doi.org/10.15678/ES.2017.2.03.
 9. Bucoń Paweł, „Wiara jako wartość w życiu współczesnego człowieka”, Pedagogika Katolicka, nr 2 (2010): 110-116. http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/pk7/art11.pdf.
 10. Chmielnicki Paweł, „Do Czytelników” Przegląd Prawa Publicznego, nr 2 (2017): 7-8.
 11. Chojnicka Krystyna, „Jezus Chrystus”, [w:] Słownik historii doktryn politycznych, t. III, red. Michał Jaskólski, 134 – 137. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2007.
 12. Ciecieląg Jerzy, „Crimen laesae maiestatis czy perduellio? Za jakie przestępstwo został skazany Jezus przed sądem Poncjusza Piłata” [w:] Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa wprawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, red. Antoni Dębiński, Henryk Kowalski, Marek Kuryłowicz, 37 – 44. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.
 13. Chudziński, Bartosz, „W odmęcie walki prawa z bezprawiem – rola adwokata w postępowaniu sądowym” Ogrody Nauk i Sztuk, nr 3 (2013): 36-45. https://doi.org/10.15503/onis2013-36-45.
 14. Czarnecki Paweł, „Skarga na wyrok sądu odwoławczego. (Non)sens nowego rozdziału 55a Kodeksu postępowania karnego?” Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, nr 2 (2016): 77-105. https://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2016/zeszyt2/Czarnecki_2016.2.pdf.
 15. Czerkawski Jarosław i Anna Szyszka, „Wpływ obowiązku zachowania postu w Wielki Piątek i Środę Popielcową na sytuację prawną jednostki” Przegląd Prawa Publicznego, nr 7-8 (2018): 75-83.
 16. Czerwiński Marcin, „Nauki i ich wirtuale. Przypadek nauki prawa” Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego, z. 10 (2017): 159-177. https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/19334.
 17. Dajczak Wojciech, Franciszek Longchamps de Bérier, „Prawo rzymskie w czasach dekodyfikacji” Forum Prawnicze, nr 2 (2012): 8-22. https://forumprawnicze.eu/attachments/article/80/10-2012%20Dajczak_FLB.pdf.
 18. Dąbrowski Stanisław, „Niezawisłość sędziów– gwarancje ustrojowe i zagrożenia” Krajowa Rada Sądownictwa, nr 2 (2012): 12-15. https://krs.pl/pl/103-artykul/191-kwartalnik.html.
 19. Derlatka Marek, „Dobro jako wartość i podstawa prawa.” Palestra, nr 5 (2017): 92 – 95. https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/5-2017/artykul/dobro-jako-wartosc-i-podstawa-prawa.
 20. Dubel Lech, Historia Doktryn Politycznych i Prawnych do schyłku XX wieku. Warszawa: LexisNexis, 2007.
 21. Dubowski Rafał, Materialnoprawne przesłanki rozwodu– analiza krytyczna i postulaty de lege ferenda. Józefów: Instytut Działalności Publicznej, 2017. https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/83938/edition/79528.
 22. Dziedziak Wojciech, „Godność człowieka jako podstawa sprawiedliwości” Annales UMCS. Sectio G 66, nr 1 (2019): 87-99. http://dx.doi.org/10.17951/g.2019.66.1.87-99.
 23. Estreicher Stanisław, Wedle zasad moralności Chrystusowej. Kraków” [b.d.], 1930.
 24. Gajda Stanisław, „Styl osobniczy uczonych”, [w:] Styl a tekst, red. Stanisław Gajda, Mieczysław Balowski, 251-261. Opole: Uniwersytet Opolski, 1996.
 25. Gałkowski Tomasz, „Teologia prawa” Prawo Kanoniczne, nr 2 (2013): 105-125. http://prawokanoniczne.uksw.edu.pl/sites/default/files/Teksty/Pojedyncze/06-Galkowski-Teologia.pdf.
 26. Głowacka Aleksandra, „Wybrane zagadnienia dotyczące problematyki czynności prawnych dokonywanych przez osoby prawne Kościoła katolickiego” Folia Iuridica Wratislaviensis, vol. 3 (2014): 299-316. https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/show-content/publication/63782?id=63782.
 27. Głowacka Aleksandra, „System prawa powszechnie obowiązującego a skuteczność czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby prawne Kościoła katolickiego” Acta Erasmiana, t. VII (2014): 277-293. https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/show-content/publication/59860?id=59860.
 28. Głuchowski Jan, „Opór podatkowy a obowiązek uiszczania podatku w wykładni chrześcijańskiej i koranicznej” [w:] Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku, red. Irena Czaja-Hliniak, 166-175. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/319.
 29. Godlewski Jerzy, Katolicka myśl kościelna o prawie i państwie. Warszawa: PWN, 1985.
 30. Gomułowicz Andrzej, Dominik Mączyński. Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 31. Gomułowicz Andrzej, Jerzy Małecki. Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: Lexis Nexis, 2013.
 32. Gomułowicz Andrzej, Podatki a etyka. Warszawa: Wolters Kluwer, 2013.
 33. Gomułowicz Andrzej, Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego. Warszawa: Wolters Kluwer, 2008.
 34. Góral Zbigniew, „Prawo do pracy, polityka zatrudnienia i polityka rynku pracy”, [w:] System Prawa Pracy 8. Prawo rynku pracy, red. Krzysztof Baran, 33-47. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018.
 35. Góralski Wojciech, Prawo kościelne a prawo państwowe” Studia Płockie, vol. 31 (2003): 81-97. http://mazowsze.hist.pl/21/Studia_Plockie/494/2003/16394/.
 36. Guzik-Makaruk Ewa, Transplantacja organów, tkanek i komórek w ujęciu prawnym i kryminologicznym. Studium prawnoporównawcze. Białystok: Temida 2, 2008. https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7111/1/Guzik-Makaruk_E_Transplantacja_organow_tkanek_i_komorek.pdf.
 37. Helios Joanna, Wioletta Jedlecka, Urzeczywistnianie idei feminizmu w ogólnoświatowym dyskursie o kobietach. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/94661/edition/89358.
 38. Jabłoński Paweł, „Sprawozdanie z działalności naukowodydaktycznej Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2012–2013” Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, nr 2 (2013): 120-124. http://archiwum.ivr.org.pl/1993/sprawozdanie-z-dzialalnosci--naukowo-dydaktycznej-katedry-teorii-i-filozofii-prawa-uniwersytetu--wroclawskiego-w-latach-2012-2013/.
 39. Jankowska Marlena, Autor i prawo do autorstwa, Warszawa: Wolters Kluwer, 2011.
 40. Jaworski Czesław, „Ukazał się długo oczekiwany komentarz do Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu” Palestra, nr 7-8 (2012). https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/7-8-2012/artykul/ukazal-sie-dlugo--oczekiwany-komentarz-do-zbioru-zasad-etyki-adwokackiej-i-godnosci-zawodu-autorstwa-adw.-jerzego-naumana
 41. Jońca Maciej, „Jak to się stanie, skoro męża nie znam?” Edukacja Prawnicza, nr 2 (2015): 45-47. https://www.edukacjaprawnicza.pl/jak-to-sie-stanie--skoro-meza-nie-znam/.
 42. Jońca Maciej, Głośne rzymskie procesy karne. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2009.
 43. Kakarenko Ksenia, Samobójstwo w różnych kulturach prawnych”, [w:] Samobójstwo, red. Marek Mozgawa, 321-338. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 44. Karsznicki Krzysztof, Główne kultury prawne na świecie” Studia Iuridica Toruniensia, nr 2 (2014): 75-89. http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2014.027.
 45. Kmiecik Zbigniew, Zaburzenia psychiczne a małżeństwo w świetle prawa cywilnego i prawa kanonicznego” Przegląd Sądowy, nr 7-8 (2015): 21-38.
 46. Koronkiewicz Anna, Kultura prawna katolicyzmu jako kultura życia – Kościół katolicki a prawo karne. Wybrane zagadnienia” Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, t. 77 (2008) 195-212.
 47. https://wuwr.pl/ppa/article/view/7246/6892.
 48. Kosikowski Cezary, „Recenzja: A. Gomułowicz, Podatki a etyka, Warszawa 2013” Państwo i Prawo, nr 12 (2013): 110-112.
 49. Kozłowski Krzysztof, Prawo łaski Prezydenta RP. Historia. Regulacja. Praktyka. Warszawa: C. H. Beck, 2013.
 50. Krajewski Piotr, „Społeczno-polityczne i prawne aspekty procesu Jezusa” Pologna Sacra, nr 19 (2006): 161-182.
 51. Krajewski Radosław, Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009.
 52. Krzysztofik Edyta, Wsparcie pokoju we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009.
 53. Kudasiewicz Józef, „Jezus Chrystus a dziedzictwo prawne Starego i Nowego Testamentu” Kieleckie Studia Teologiczne, nr 8 (2009): 93-104. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kieleckie_Studia_Teologiczne/Kieleckie_Studia_Teologiczne-r2009-t8/Kieleckie_Studia_Teologiczne-r2009-t8-s93-104/Kieleckie_Studia_Teologiczne-r2009-t8-s93-104.pdf.
 54. Laskowski Michał, Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarne. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 55. Lemkowski Marcin, Odsetki cywilnoprawne, Kraków: Wolters Kluwer, 2007.
 56. Liszcz Teresa, „Kardynała Stefana Wyszyńskiego myśli o pracy ludzkiej, [w:] Różnorodność w jedności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej, red. Barbara Godlewska-Bujok, Krzysztof Walczak, 287-306. Warszawa: C.H. Beck, 2019.
 57. Longchamps de Bérier Franciszek, Podmiot prawa: między Rzymem a Jerozolimą”, [w:] Consul est iuris et patriae defensor. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi, red. Franciszek Longchamps de Berier, Ryszard Sarkowicz i Maciej Szpunar, 115-130. Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją, 2012. https://www.longchamps.pl/docs/Longchamps_podmiot_prawa.pdf.
 58. Lubeńczuk Grzegorz, Agnieszka Wołoszyn-Cichocka, Marian Zdyb, Prawo przedsiębiorców. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck, 2019.
 59. Łach Jan, „Nie sądźcie, że przyszedłem rozwiązywać Prawo albo proroków” [w:] Biblia Księga Życia Ludu Bożego, red. Stanisław Łach, Marian Filipiak, 79-89. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1980.
 60. Łakomy Jakub, „Interdyscyplinarność i integracja zewnętrzna nauk prawnych w świetle postmodernistycznej krytyki.” Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, nr 11 (2011): 29-45. http://archiwum.ivr.org.pl/1131/interdyscyplinarnosc-i-integracja-zewnetrzna-nauk-prawnych--w-swietle-postmodernistycznej-krytyki/.
 61. Łazarska Aneta, Rzetelny proces cywilny. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.
 62. Łączkowski Wojciech, „Są wartości wyższe niż prawo”, [w:] Cywilizacja u progu trzeciego tysiąclecia. Konstatacje i przestrogi, red. Marcin Libicki, 9-48. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003.
 63. Łukasiewicz Jakub, Małżeńska współzależność majątkowa w polskim prawie cywilnym. Warszawa: C.H. Beck, 2013.
 64. Łyko Zachariasz, „Rozdział kościołów i państwa w świetle nauki Chrystusa”, [w:] Francuska ustawa z 9 grudnia 1905 roku o rozdziale kościołów i państwa z perspektywy stu lat, red. Michał Pietrzak, 41-55. Warszawa: Liber, 2007.
 65. Małajny Ryszard, „Recenzja: M. Pietrzak (red.), Francuska ustawa z 9 grudnia 1905 roku o rozdziale kościołów i państwa z perspektywy stu lat, Warszawa 2007” Państwo i Prawo, nr 12 (2008): 111-114.
 66. Małecki Jerzy, „Obowiązek podatkowy a godność podatnika”, [w:] Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. Sławomir Fundowicz, Ferdynand Rymarz i Andrzej Gomułowicz, 135-143. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003.
 67. Maroń Grzegorz, „Odwołania biblijne w uzasadnieniach wyroków sądowych. Komparatystyczne studium orzecznictwa polskiego, czeskiego i irlandzkiego” Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach, nr 1 (2020): 113-130.
 68. Maroń Grzegorz, „Odwołania do literatury pięknej w uzasadnieniach orzeczeń sądowych” Przegląd Sądowy, nr 1 (2019): 87-104.
 69. Maroń Grzegorz, Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna w amerykańskim procesie orzeczniczym. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018.
 70. Maroń Grzegorz, „Chrześcijańska Teoria Prawa jako kierunek we współczesnej myśli prawniczej, [w:] Doświadczenia arbitrażu i mediacji. Perspektywa prywatnoprawna oraz publicznoprawna – między teorią a praktyką. Księga Pamiątkowa Ku Czci Prof. Jana Łukasiewicza, red. Łukasz Błaszczak, Jan Olszewski, Rafał Morek, 248-267. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018.
 71. Maroń Grzegorz, „Prawo polskie w świetle nauczania i życia Jezusa Chrystusa” Ius et Administratio, nr 3 (2017): 1-33. http://iusetadministratio.eu/wp-content/Zeszyty_naukowe/2017/3_2017/3_2017_2_Maron.pdf.
 72. Maroń Grzegorz, „Nowy Empiryzm Prawny jako możliwe źródło inspiracji dla Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa” Przegląd Prawa Publicznego, nr 1 (2013): 72-91.
 73. Maroń Grzegorz, Wojciech Dziedziak, „Z zagadnień sprawiedliwości, miłosierdzia i prawa” Studia Iuridica Lublinensia, t. XII (2009): 101-119.
 74. Matys Justyna, Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w kodeksie cywilnym. Warszawa: Wolters Kluwer, 2010.
 75. Mazowiecka Lidia, Państwowa kompensata dla ofiar przestępstw. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.
 76. Mazurkiewicz Jacek, „Zanim pomysły nasze sczezną wraz z nami. O zapomnianych projektach reformy prawa rodzinnego” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Iuris Stetinensis, nr 6 (2014): 313-370. http://wpiaus.pl/actaiuris/files/AJS-6_2014_art16.pdf.
 77. Mażewski Lech, „W. L. Jaworskiego koncepcja zasad moralności Chrystusowej a pozytywizm prawny” Zeszyty Naukowe KUL, nr 3 (1964): 51-67.
 78. Menkes Jerzy, „O zaletach poprzedzania kwalifikacji prawnej czynów analizą stanów faktycznych – uwag kilka.” Międzynarodowe Prawo Humanitarne, t. IV (2013): 12-32. https://www.amw.gdynia.pl/images/AMW/Menu-zakladki/Nauka/Mi%C4%99dzynarodowe_Prawo_Humanitarne/Publikacje/MPH_IV_2013.pdf.
 79. Michalska-Warias Aneta, „Pojęcie przestępczości zorganizowanej - aspekty kryminologiczne” Studia Iuridica Lublinensia, nr 1 (2003): 129-143. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Iuridica_Lublinensia/Studia_Iuridica_Lublinensia-r2003-t1/Studia_Iuridica_Lublinensia-r2003-t1-s129-143/Studia_Iuridica_Lublinensia-r2003-t1-s129-143.pdf.
 80. Michałowski Andrzej, „Spojrzenie obrońcy na sumienie sędziowskie i prawdę formalną w kontradyktoryjnym procesie karnym” [w:] Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, red. Jacek Giezek i Piotr Kardas,134-137. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 81. Mielnik Daniel, Kara śmierci w polskim prawie karnym. Refleksje historyczno-dogmatyczne. Łódź: Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, 2017.http://docs.wixstatic.com/ugd/1887de_b452b33321764d938c09d9145f730217.pdf.
 82. Mikołajewicz Jarosław, „O niemożliwości stworzenia pozateoretycznego obrazu rzeczywistości instytucjonalnej” Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, nr 312 (2011): 179-191. https://wuwr.pl/prawo/article/view/9958/9294.
 83. Mikołajewicz Jarosław, „O słusznościowych graniach prawa” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 3 (2010): 15-28. https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/893/1/04.%20JAROS%c5%81AW%20MIKO%c5%81AJEWICZ%20RPEiS%203-2010.pdf.
 84. Milik Piotr, „Legalne użycie sił zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego” [w:] Prawo wojskowe, red. Waldemar Kitler, Dariusz Nowak i Marta Stepnowska, 123-142. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 85. Mirek Ireneusz, „Celnicy w Biblii” Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, nr 1 (2007): 17-19.
 86. Misztal-Konecka Joann, Bigamia w prawie rzymskim. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.
 87. Mozgawa-Saj Marta, „Rzymskie korzenie zasady domniemania niewinności i prawa oskarżonego do obrony” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza, nr 22 (2018): 104-113. http://dx.doi.org/10.15584/znurprawo.2018.22.7.
 88. Nawrot Justyna, „Narodziny polityki bezpieczeństwa morskiego UE. Uwagi na tle orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C- 537/11 MSC Orchestra” Gdańskie Studia Prawnicze, t. XXXVII (2017): 461-474.
 89. Nawrot Oktawian, „Standardy prawne Rady Europy w dziedzinie biotechnologii i bioetyki” [w:] Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii, red. Lena Kondratiewa-Bryzik, Katarzyna Sękowska-Kozłowska, 51-65. Warszawa: Wolters Kluwer, 2013.
 90. Niczyporuk Piotr, Bankierzy i operacje bankierskie w starożytnym Rzymie. Białystok: Temida 2, 2013.
 91. https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/4117/4/Bankierzy%20i%20operacje%20bankierskie%20w%20starozytnym%20Rzymie.pdf.
 92. Niemczyk Marcin, „Historia doktryn polityczno-prawnych jako przedmiot wykładany na studiach prawniczych. Analiza wyników badań opinii studentów pierwszego roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego” Annales UMCS. Sectio G, nr 2 (2013): 198-199. http://dx.doi.org/10.17951/g.2013.60.2.191.
 93. Nitecki Stanisław, Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym. Warszawa: Wolters Kluwer, 2008.
 94. Olszewski Piotr, Dominik Wilga, Procedura Cognito extra ordinem w prawie rzymskim na przykładzie procesu i egzekucji Jezusa Chrystusa” Kortowski Przegląd Prawniczy, nr 4 (2015): 31-36. https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/KPP/2015/4/43-48.pdf.
 95. Nowak Ireneusz, „Wolność jednostki w zakresie przekonań religijnych i światopoglądowych a zwolnienie od pracy i nauki z tytułu święta religijnego – soboty (szabatu, szabasu)” Przegląd Prawa Publicznego, nr 1 (2013): 19-36.
 96. Opałek Kazimierz, „Przedmiot prawoznawstwa a problem tzw. płaszczyzn prawa” Państwo i Prawo, nr 6 (1969): 983-995.
 97. Ossowski Andrzej, Ustawa o Służbie Celnej. Komentarz. Warszawa: LEX, 2006. https://sip.lex.pl/#/commentary/587603537/400977.
 98. Paluszkiewicz Magdalena, Wolność pracy osób z niepełnosprawnymi jako wartość prawnie chroniona. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.
 99. Paprzycki Lech, Prawnokarna ochrona życia i zdrowia istoty ludzkiej” Palestra, nr 7-8 (2009): 38-54. file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/Palestra_Zeszyt_2009_7-8_www.palestra.pl.pdf.
 100. Parchomiuk Jerzy, Wolność wyboru i nadużycie formy realizacji zadań publicznych”, [w:] Sposoby realizacji zadań publicznych, red. Bogdan Dolnicki, 541-558. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 101. Parchomiuk Jerzy, „Odwołania do Ewangelii w orzeczeniach sądów administracyjnych”, [w:] Veritatem in caritate. Księga jubileuszowa z okazji 70 urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy, red. Wacław Depo, Mariusz Leszczyński, Tadeusz Guz, Paweł Marzec, 1017-1025. Lublin” Wydawnictwo KUL, 2011.
 102. Patryas Wojciech, Derogacja norm spowodowana nowelizacyjną działalnością prawodawcy Próba eksplanacyjnego podejścia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.
 103. Piasecki Kazimierz, Prawo małżeńskie. Warszawa: LexisNexis, 2011.
 104. Pietrasz Piotr, Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Kraków: Wolters Kluwer, 2007.
 105. Pietrzykowski Tomasz, Ujarzmianie Lewiatana: szkice o idei rządów prawa. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. https://rebus. us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/4771/1/Pietrzykowski_Ujarzmianie_lewiatana.pdf.
 106. Pilich Mateusz, „Mater semper certa est? Kilka uwag o skutkach zagranicznego macierzyństwa zastępczego z perspektywy stosowania klauzuli porządku publicznego” Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, vol. XVI, (2018): 7-37. http://dx.doi.org/10.26106/y6pj-da74.
 107. Piotrowski Ryszard, Tradycja i nowoczesność w polskich konstytucjach”, [w:] Między tradycją a nowoczesnością. Prawo polskie w 100-lecie odzyskania niepodległości, red. Łukasz Pisarczyk, 25-44. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 108. Ploszka Adam, Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 109. Pudzianowska Dorota, Obywatelstwo w procesie zmian. Warszawa: Wolters Kluwer, 2013.
 110. Rogalska Beata, Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.
 111. Sadowski Mirosław, „Religie monoteistyczne o prawie i państwie”, Studia Erasmiana Wratislaviensia, z. 5 (2011): 13-47. https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/37492/edition/39035/content.
 112. Saiman Chaim, „Jesus’ Legal Theory—A Rabbinic Interpretation” Journal of Law & Religion 23, nr 1 (2007): 97-130. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=992280&download=yes.
 113. Sawczuk Mieczysław, „Naruszenie prawa do wysłuchania podstawą skargi konstytucyjnej” Annales UMCS, Sectio G, nr 1 (1997): 97-112.
 114. Sawczyn Wojciech, „Rozdział XI. Postępowanie uproszczone,” [w:] System prawa administracyjnego 9, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, 229-244. Warszawa: C.H. Beck, 2017.
 115. Schambeck Herbert, „Nauka prawa Hansa Kelsena” Studia Iuridica Toruniensia, t. VIII (2011): 34-47. http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2011.002.
 116. Seidler Grzegorz Leopold, „W poszukiwaniu systemu wszechstronnej analizy prawa” Annales UMCS. Sectio G, vol. 14 (1967): 1-22.
 117. Seidler Grzegorz Leopold, „Studia z historii doktryn politycznych (Świat antyczny)” Annales UMCS, nr 1 (1955): 1-248.
 118. Sitek Bronisław, „Nowa jakość́ prawa do obywatelstwa z perspektywy globalnej”, [w:] Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka, red. Elżbieta Ura, Bronisław Sitek i Tadeusz Graca, 131 – 146. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2017. https://wsge.edu.pl/pl/17pub06caly.pdf.
 119. Słysz Aleksander, Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Ograniczenie przedmiotowego zakresu opodatkowania. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 120. Sobczyk Marek, „Proces Jezusa oczami historyka i prawnika” Studia Iuridica Toruniensia, t. XII (2014): 221-252. http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2013.011.
 121. Soniewicka Marta, „Problem sprawiedliwości karania w wymiarze społecznym i metafizycznym” Pressje, t. XVI, (2009): 66-81.
 122. Sójka-Zielińska Katarzyna, „Kodeks Napoleona przed sądem czasu” Palestra, nr 7-8 (2007): 199-203. https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/7-8-2007.
 123. Stawicka Ewa, „Proces Jezusa Chrystusa” Palestra, nr 3-4 (1996): 114-118.
 124. Stępień Jerzy, „Kształt reaktywowanego samorządu terytorialnego w zamierzeniu jego twórców” Samorząd Terytorialny, nr 1-2, (2015): 11-19.
 125. Strus-Wołos Monika, „Przepis art. 162 k.p.c. okiem praktyka” Przegląd Sądowy, nr 7-8 (2016): 103-111.
 126. Sykuna Sebastian, Tortury w XXI wieku. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013.
 127. Szymanek Krzysztof, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
 128. Święch Katarzyna, Pozycja rodziny w polskim prawie podatkowym. Warszawa: Wolters Kluwer, 2013.
 129. Święcicka-Wystrychowska Paulina, Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium prawno-historyczne. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.
 130. Święcicka-Wystrychowska Paulina, Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium z zakresu rzymskiego procesu karnego w prowincjach wschodnich w okresie wczesnego pryncypatu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.
 131. Tokarczyk Roman, Przykazania etyki prawniczej. Księga myśli, norm i rycin. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009.
 132. Tokarczyk Roman, Próba określenia przedmiotu etyki adwokata” Annales UMCS. Sectio G, nr 1 (2003): 225-252. http://dlibra.umcs.lublin.pl/Content/21446/czas4058_50_51_2003_2004_13.pdf
 133. Ura Elżbieta, Stanisław Pieprzny, Cywilizowanie” usług hotelarskich przez administrację”, [w:] Cywilizacja administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego, red. Jerzy Korczak, 505-524. Wrocław: Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. https://bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/95307.
 134. Warchoł Marcin, Ciężar dowodu w procesie karnym. Studium prawnoporównawcze. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2017.
 135. Warchałowski Krzysztof, Rozwój idei wolności religijnej od początków chrześcijaństwa do czasów nowożytnych” Studia z Prawa Wyznaniowego, nr 8 (2015): 143-161. https://www.kul.pl/files/214/studia_8/krzysztof_warchalowski_studia_z_prawa_wyznaniowego_82005.pdf.
 136. Wasylkowska-Michór Magdalena, Regulacja prawna mediacji w Polsce w dobie przemian”, [w:] 25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej, red. Hanna Duszka-Jakimko, Ewa Kozerska, 467-488. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 137. Widacki Jan, Filozofia prawa karnego z punktu widzenia nauki Kościoła”, [w:] Od szkoły klasycznej do neoklasycznej w prawie karnym, red. Jan Widacki, 25-52. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2016. https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/10949.
 138. Wojciechowski Michał, „Słabe punkty polskiego tłumaczenia Ewangelii w Biblii Tysiąclecia” Biblica et Patristica Thoruniensia, nr 4 (2016): 151-163. http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2016.039.
 139. Wołodkiewicz Witold, „Vanae voces populi non sunt audiendae. Opinia publiczna i jej wpływ na legislację i na wymiar sprawiedliwości” Themis Polska Nova, nr 2 (2012): 5-14.
 140. Wołodkiewicz Witold, Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009.
 141. Wójcik Jerzy, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne. Warszawa: Wolters Kluwer, 2011.
 142. Wójcik Monika, „Si Iesum Christum heredem quis scripserit... Chrystus jako spadkobierca w prawie justyniańskim”, [w:] Cuius regio eius religio?, red. Grzegorz Górski, Leszek Ćwikła, Marzena Lipska, 41-52. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006.
 143. Wytrębowicz Jacek, „O poprawności językowej publikacji naukowo-technicznych”, Zagadnienia Naukoznawstwa, nr 1 (2009): 127-136.
 144. Zajadło Jerzy, „Zasada jawności a filozoficzno-prawne pojęcie prawdy”, [w:] Jawność i jej ograniczenia, t. II, Podstawy aksjologiczne, red. Zbigniew Cieślak, Grażyna Szpor, 53-67. Warszawa: C.H. Beck, 2013.
 145. Zdyb Marian, „Podstawowe dylematy realizacji prawa cywilnego w prawie administracyjnym w kontekście stosowania instrumentów administracyjnych (i odwrotnie). Poszukiwanie optymalnego modelu współistnienia obu sfer prawa w perspektywie współczesnych wyzwań, przy uwzględnieniu wybranych dziedzin publicznego (administracyjnego) prawa gospodarczego” Zeszyty Naukowe KUL, nr 4 (2018): 23-46, https://ojs.academicon.pl/znkul/article/download/2064/1883/+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-d.
 146. Zdyb Marian, Standardy służby publicznej. Uwagi ogólne” Annales UMCS. Sectio G 64, z. 2 (2017): 9-27. http://dx.doi.org/10.17951/g.2017.64.2.9.
 147. Zdyb Marian, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze 1, Warszawa: Wolters Kluwer, 2008.
 148. Zdyb Marian, Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Kraków: Zakamycze, 2000. https://sip.lex.pl/#/commentary/587276234/73674.
 149. Zdyb Marian, Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP” Rejent, nr 5 (1997): 145-166. https://u227.e-cryptex.pl/app/appStowarzyszenieS/publikacje/1997/5/391.pdf.
 150. Ziembiński Zygmunt, Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1996.