Treść głównego artykułu

Abstrakt

Postępy w dziedzinie nauki, zwłaszcza medycyny, przyniosły i nadal przynoszą ludzkości wspaniałe osiągnięcia, z rozwojem tym związane jest jednak ryzyko niewłaściwego wykorzystania osiągnięć nauki, w następstwie czego naruszane są podstawowe wartości w zakresie praw człowieka. Rada Europy, w ramach swojej prawotwórczej działalności, biorąc po uwagę jeden z celów swojego funkcjonowania, jakim jest ochrona godności jednostki i podstawowych praw w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny, opracowała liczne instrumenty prawne z zakresu bioetyki. Wypracowane standardy Rady Europy w kontekście bioetyki, zarówno w formie soft law, jak i hard law, mają charakter przełomowy. Prezentowany artykuł dokonuje ich analizy pod względem normatywnym i doktrynalnym.

Słowa kluczowe

bioetyka prawa człowieka Rada Europy regulacje prawne bioethics human rights Council of Europe legal regulations

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Ashcroft R.E., Could Human Rights Supersede Bioethics?, „Human Rights Law Review”, 2010 [numer specjalny „Human Rights and New Technologies”, red. O. Bekou, T. Murphy].
 2. Biesaga T., Europejska Konwencja Bioetyczna, „Medycyna Praktyczna” nr 11-12, 2006.
 3. Bioethics: The Science of Survival, „Perspectives in Biology and Medicine” nr 14, 1970.
 4. Bołoz W., Bioetyka. Jej historia i sposoby pojmowania, „Studia Ecologiae et Bioethicae” nr 1, 2003.
 5. Byk Ch., O projekcie europejskiej konwencji w sprawie bioetyki, „Państwo i Prawo” nr 1, 1993.
 6. de Wachter M.A.M., The European Convention on Bioethics, „Hastings Center Report” nr 27, 1997.
 7. Europejskie standardy bioetyczne. Wybór materiałów, wstęp, przeł. i oprac. T. Jasudowicz, Toruń 1998.
 8. Gerin G., Bioetyka: zarys historyczny i definicje, [w:] Bioetyka a prawa człowieka, oprac. T. Jasudowicz, Toruń 1997.
 9. Grzymkowska M., Czy Europie potrzebne są wspólne standardy bioetyczne?, „Europejski Przegląd Sądowy” nr 4, 2008.
 10. Grzymkowska M., Standardy bioetyczne w prawie europejskim, Warszawa 2009.
 11. Jaskiernia A., Media masowe w demokratycznych procesach wyborczych: standardy europejskie i uwarunkowania ich realizacji, Warszawa 2008.
 12. Jaskiernia J., Znaczenie standardów Rady Europy o charakterze „miękkiego prawa”, [w:] Ius est ars boni et equi. Księga pamiątkowa z okazji 5-lecia Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, red. N. Szczęch, Legnica 2010.
 13. Jasudowicz T., Czepek J., Kapelańśka-Pręgowska J., Międzynarodowe standardy bioetyczne. Dokumenty i orzecznictwo, Warszawa 2014.
 14. Jasudowicz T., Europejska Konwencja Bioetyczna na tle międzynarodowego systemu normatywnego, [w:] Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Leopolda Steckiego, Toruń 1997.
 15. Klabbers J., The Undesirability of Soft Law, „Nordic Journal of International Law” t. LXVII, 1998.
 16. Krakowska D., Prawa pacjenta, Warszawa 2009.
 17. Łuków P., Europejska Konwencja Bioetyczna, [w:] Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, t. II, red. J. Opolski, Warszawa 2011.
 18. Michałowska G., Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
 19. Mik C., Standardy Rady Europy dotyczące prasy, „Palestra” nr 9-10, 1993.
 20. Nawrot O., Polityka Rady Europy w zakresie ochrony istoty ludzkiej w prenatalnych stadiach rozwoju, „Gdańskie Studia Prawnicze” t. XXXIII, 2015.
 21. Różyńska J., Łuków P., Narodziny i natura bioetyki, [w:] Bioetyka, red. J. Różyńska, W. Chańska, Warszawa 2013.
 22. Safjan M., Dylematy bioetyki w pracach Rady Europy. Słowo wstępne, [w:] Prawa pacjentów i problemy etyczne współczesnej medycyny w dokumentach Rady Europy, Warszawa 1994.
 23. Safjan M., Prawo polskie a Europejska Konwencja Bioetyczna, „Prawo i Medycyna” nr 5, 2000.
 24. Safjan M., Wyzwania dla państwa prawa, Warszawa 2007.
 25. Salako S.E., The Council of Europe Convention on Human Rights Biomedicine: A New Look at international biomedical law and ethic, „Medical Law” nr 27, 2008.
 26. Shelton D., Law, Non-Law and the Problem of „Soft Law”, [w:] Commitment and Compliance: The Role of Non-Binding Norms in the International Legal System, red. D. Shelton, Oxford 2000.