Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule autor podejmuje próbę zanalizowania sytuacji prawnej amerykańskiego więzienia w Abu Ghraib przez pryzmat filozofii prawa Carla Schmitta. Stawia tezę, iż właśnie ten jest właściwy, ponieważ traktuje prawo jako przypisane do terytorium geograficznego. Analizuje instytucję unlawful combatant jako realizację schmittiańskiego konceptu partyzanta.

Słowa kluczowe

Carl Schmitt Abu Ghraib geografia polityczna Carl Schmitt Abu Ghraib political geography

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Abraham David, „The Bush Regime from Elections to Detentions: A Moral Economy of Carl Schmitt and Human Rights” University of Miami Law Review, nr 249 (2008): 249-274.
 2. Agamben Giorgio, Raulff Ulrich, „An Interview with Giorgio Agamben” German Law Journal, nr 5 (2004): 609-614.
 3. Amann Diane Marie, „Abu Ghraib” University of Pennsylvania Law Review, nr 6 (2005): 2085-2141.
 4. Azubuike Lawrence, „Status of Taliban and Al Qaeda Soldiers: Another Viewpoint” Connecticut Journal of International Law, Vol. 19 (2003): 127-154.
 5. Bybee Jay, Standards for Conduct for Interrogation under 18 U.S.C. §§ 2340-2340A. https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB127/02.08.01.pdf.
 6. Cover Robert, „Violence and the Word” Yale Law Journal, nr 8 (1986): 1601-1629. Criddle Evan, Fox-Decent Evan, Fiduciaries of Humanity. How International Law Constitutes Authority (Oxford: Oxford University Press 2016).
 7. de Benoist Alain, Carl Schmitt today. Terrorism, „just” war, and the state of emergency, przeł. A. Jacob (London: Arktos, 2013).
 8. Detter Ingrid, Law of War, (Burlington: Ashgate, 2013).
 9. Dyzenhaus David, „Humpty Dumpty Rules or the Rule of Law: Legal Theory and the Adjudication of National Security” Australian Journal of Legal Philosophy, nr 28 (2003): 1-42.
 10. Elden Stuart, „Reading Schmitt geopolitically: nomos, teritorry and Grossraum”, [w:] Spatiality, sovereignty and Carl Schmitt: geographies of the Nomos, red. S. Legg, 91-106. New York: Routledge, 2015.
 11. Gasché Rodolpho, „The partisan and the philosopher” CR: The New Centennial Review, nr 4 (2004): 9-34.
 12. Gonzales Alberto, Memorandum for the President, January 25, 2002. https:// nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB127/02.01.25.pdf.
 13. Herrero Montserrat, The Political Discourse of Carl Schmitt. A Mystic of Order (London-New York: Rowman & Littlefield 2015).
 14. Hersh Seymour, Chain of Command. The Road from 9/11 to Abu Ghraib (New York: Harper Collins, 2004).
 15. Hooker William, Carl Schmitt’s International Thought: Order and Orientation (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).
 16. Hooks Gregory, Mosher Clayton, „Outrages against Personal Dignity: Rationalizing Abuse and Torture in the War on Terror” Social Forces, nr 4 (2005): 1267-1645.
 17. International Committee of the Red Cross, Report of the International Committee of the Red Cross (ICRC) on the Treatment by the Coalition Forces of Prisoners of War and Other Protected Persons by the Geneva Conventions in Iraq during Arrest, Internment and Interrogation www.globalsecurity.org/military/library/report/2004/icrc_report_iraq_feb2004.htm.
 18. Jones Anthony, Fay George, Investigation of Intelligence Activities at Abu Ghraib, Washington 2004. http://news.findlaw.com/hdocs/docs/dod/fay82504rpt.pdf.
 19. Kutz Chistopher, „Torture, Necessity and Existential Politics” California Law Review, nr 1 (2007): 235-276.
 20. Locke John, Dwa traktaty o rządzie, przeł. Z. Rau (Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2015).
 21. Offe Claus, „Rekonstruktion oder Dekonstruktion des ‘Westens’”, [w:] Souveränität, Recht, Moral: die Grundlagen politischer Gemeinschaft, red. C. Offe, 168-197. Frankfurt: Campus Verlag, 2007.
 22. Ralph Jason, „The laws of war and the state of the American exception” Review of International Studies, nr 35 (2009): 631-649.
 23. Salter M. G., Neo-fascist egal theory on trial: an interpretation of Carl Schmitt’s defence at Nuremberg from the perspective of Franz Neumann’s critical theory of law, „Res Publica” nr 5, 1999: 161-193.
 24. Scheuerman William, „Carl Schmitt and the Road to Abu Ghraib” Constellations, t. XII (2006): 108-124.
 25. Schmitt Carl, „Ex Captivitate Salus”, przeł. A. Kluba Przegląd Polityczny, nr 127/128 (2014): 110-134.
 26. Schmitt Carl, „O trzech rodzajach myślenia w nauce prawa”, przeł. J. Zajadło, [w:] J. Zajadło, Schmitt, 53-119. Sopot: Wydawnictwo Arche, 2016.
 27. Schmitt Carl, „Pojęcie polityczności”, [w:] idem, Teologia polityczna i inne pisma, przeł. M. A. Cichocki, 252-298. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2013.
 28. Schmitt Carl, Nomos ziemi w prawie międzynarodowym ius publicum Europaeum, przeł. K. Wudarska (Warszawa: Fundacja Augusta Hrabiego Cieszkowskiego, 2019).
 29. Schmitt Carl, Porządek wielkoobszarowy w prawie międzynarodowym z zakazem interwencji dla sił obcych w danym obszarze. Przyczynek do pojęcia Rzeszy w prawie międzynarodowym, przeł. B. Baran (Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2015).
 30. Schmitt Carl, Teoria partyzanta. Uwagi na marginesie „Pojęcia polityczności”, przeł. B. Cymbrowski (Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2017).
 31. Schulzke Marcus, „Carl Schmitt and the mythological dimensions of partisan war” Journal of International Political Theory, nr 3 (2016): 345-364.
 32. Simmons Oliver, „Carl Schmitt’s Spatial Rhetoric”, [w:] The Oxford Handbook of Carl Schmitt, red. Meierhenric Jens, Simmons Oliver, 776-803. Oxford: Oxford University Press, 2016.
 33. Strathausen Carsten, „Myth or Knowledge?” Télos, nr 153 (2010): 7-29.
 34. Värk René, „The Status and Protection of Unlawful Combatants” Juridica International, nr 10 (2005): 191-198.
 35. Vermuele Adrian, „Our Schmittian Administrative Law” Harvard Law Review, nr 4 (2009): 1098-1141.
 36. Wielomski Adam, „Podmioty uprawnione do prowadzenia wojen w teorii Carla Schmitta”, [w:] Oblicza współczesnych wojen, red. M. Kubiak, R. Wróblewski, 244-265. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR; Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2018.
 37. Zajadło Jerzy, „Filozofia (teoria) prawa Carla Schmitta?” Przegląd Sejmowy, nr 4 (2016): 65-94.