Treść głównego artykułu

Abstrakt

Najnowsza nowelizacja Kodeksu cywilnego weszła w życie z dniem 30.06.2022 r. na mocy ustawy z 2.12.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2459 ) i zawiera zmiany w zakresie wymagania formy aktu notarialnego w przypadku gruntów wniesionych jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej mających stać się współwłasnością dotychczasowych właścicieli. We współczesnych realiach społeczno-gospodarczych wyjątek z art. 159 KC nie spełniał swoich celów. Zmiana pozwoli na zwiększenie pewności obrotu prawnego nieruchomościami, który będzie odbywał się na zasadach ogólnych, w formie aktu notarialnego, określonych w przepisie art. 158 Kodeksu cywilnego. Jednocześni ustawodawca nie przewidział przy tym uchylenia art. 277 § 2 Kodeksu cywilnego, wyłączającego obowiązek zachowania formy aktu notarialnego w odniesieniu do ustanowienia użytkowania na rzecz rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

Słowa kluczowe

rolnicza spółdzielnia produkcyjna, wkład gruntowy, akt notarialny, nowelizacja, użytkowanie farmers’ production cooperative, land contribution, contribution, notarized deed, amendment, usufruct

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bieluk Jerzy, „Spółdzielnie rolnicze”, [w:] Prawo Spółdzielcze. System prawa prywatnego, t. XXI, wyd. 1, red. Krzysztof Pietrzykowski. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 2. Bieniek Gerard, „W sprawie reformy przepisów kodeksu cywilnego o podmiotowych prawach rzeczowych” Przegląd Legislacyjny, nr 3 (1997): 206-222.
 3. Cioch Henryk, Prawo spółdzielcze, Warszawa: Wolters Kluwer, 2011.
 4. Dmowski Stanisław, „Władanie nieruchomościami rolnymi przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne”, [w:] Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci sędziego Stanisława Rudnickiego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 2005.
 5. Gersdorf Mirosław, Jerzy Ignatowicz, Prawo spółdzielcze. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1985.
 6. Gospodarstwa rolne. Obrót, dziedziczenie, podział. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1967.
 7. Ignatowicz Jerzy, Krzysztof Stefaniuk, Prawo rzeczowe. Warszawa: Wolter Kluwer, 2022.
 8. Ignatowicz Jerzy, Własność i inne prawa do gruntów stanowiących przedmiot wkładów do rolniczych spółdzielni produkcyjnych, Studia Prawnicze 1963, nr 2, s. 114.
 9. Jacyszyn Jerzy, „Przekazywanie zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe gminom i innym osobom prawnym na tle ustawy i praktyki notarialnej”, [w:] Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej. 51-60. Kraków: Zakamycze, 1997.
 10. Kodeks cywilny, t. I, Komentarz do art. 1–352, wyd. 3, red. Maciej Gutowski. Warszawa 2021.
 11. Kodeks cywilny. Komentarz (art. 159), red. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Anna Sylwestrzak, Lex 2022.
 12. Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany (art.159), red. Piotr Nazaruk, LEX/el 2022.
 13. Kodeks cywilny. Komentarz, red. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski.Warszawa: C. H. Beck, 2017.
 14. Kodeks cywilny. Komentarz, t. I-II, wyd. 4, red. Krzysztof Pietrzykowski. Warszawa: C. H. Beck, 2005.
 15. Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126-352), red. Mariusz Fras, Magdalena Habdas. Warszawa: 2018,
 16. Lex.
 17. Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Własność i inne prawa rzeczowe, wyd. 2, red. Andrzej Kidyba. Warszawa 2012.
 18. Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 10, red. Edward Gniewek, Piotr Machnikowski, Warszawa 2021, Legalis.
 19. Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 26, red. Konrad Osajda, Legalis.
 20. Paliwoda Józef, „Problemy prawne przekształceń własnościowych w majątku polskich spółdzielni produkcji rolnej” Studia Prawnicze, nr 3-4 (1992): 117-137.
 21. Pietrzykowski Krzysztof, „Ustawa – Prawo spółdzielcze a kodeks cywilny”, [w:] Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, red. Teresa Mróz, Mirosław Stec, Warszawa: Lex 2012.
 22. Pisuliński Jerzy, „Ograniczone prawa rzeczowe w wybranych systemach prawnych a przyszła regulacja tych praw w nowym Kodeksie cywilnym” Studia Prawa Prywatnego, nr 4 (2008): i-v.
 23. Popardowski Paweł, „Komentarz, art. 159 KC”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 30, red. Witold Borysiak. Warszawa: SIP Legalis 2022.
 24. Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego, t. IV, red. Edward Gniewek. Warszawa: C. H. Beck, 2021.
 25. Prawo spółdzielcze. Komentarz, wyd. 3. Warszawa: Lexis Nexis, 2014.
 26. Rudnicki Grzegorz, Rudnicki Stanisław, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, wyd. 10. Warszawa 2011.
 27. Skiba Henryk, Wkłady gruntowe w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1969.
 28. Stefaniak Adam, „Komentarz do ustawy – Prawo spółdzielcze”, [w:] Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz, wyd. 14. Warszawa 2018, Lex.
 29. Sylwestrzak Anna, „Użytkowanie spółdzielcze”, [w:] Użytkowanie. Konstrukcja prawna. Warszawa 2013, Lex.
 30. System prawa cywilnego, t. II, red. Jerzy Ignatowicz. Wrocław: Ossolineum, 1977.
 31. Zakrzewski Piotr, Majątek spółdzielni. Warszawa: Lexis Nexis, 2003.