Treść głównego artykułu

Abstrakt

Temat artykułu dotyczy zagadnienia prawnych uwarunkowań oświadczeń o odrzuceniu spadku składanych przez rodziców w imieniu małoletniego dziecka. Jego celem jest charakterystyka projektowanych zmian legislacyjnych zarówno w ujęciu teoretycznym jak i praktycznym czego wynikiem będzie przedstawienie oceny rozwiązań umożliwiających pogodzenie wymogu uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego na przyjęcie bądź odrzucenie spadku w imieniu dziecka (art. 101 § 3 k.r.o ) w terminie wyznaczonego treścią art. 1015 k.c. Przedmiotem analizy będzie więc projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych ustaw z dnia 14.07.2022 r., (Druk RCL nr UD 222, projekt MS) oraz jego ocena zarówno w odniesieniu do proponowanych zmian materialnych (k.c. k.r.o.) jak i regulacji o charakterze proceduralnym (k.p.c.)

Słowa kluczowe

małoletni spadkobierca, czynność przekraczająca zwykły zarząd, odrzucenie spadku, nowelizacja przepisów minor heir, act exceeding ordinary administration, rejection of inheritance, amendment of regulations

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Borysiak Witold, „Komentarz do art. 1012”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Witold Borysiak, nt 25. Warszawa, C. H. Beck, 2022.
 2. Ciepła Helena, „Komentarz do art. 101”, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Kazimierz Piasecki. nt 4. Warszawa: Lexis Nexis 2011.
 3. Czubik Paweł, „Refleksje na temat potrzeby przyjęcia de lege ferenda przepisów wyłączających czynności odrzucenia spadku imieniem małoletniego z kręgu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem” Nowy Przegląd Notarialny, nr 3 (2018): 5-12.
 4. Gorczyński Grzegorz, „Komentarz do art.1012”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. VI, Spadki (art. 922-1087), red. Mariusz Fras, Magdalena Habdas, nt 20. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 5. Jasiakiewicz Tomasz, „W poszukiwaniu środków ochrony prawnej małoletniego spadkobiercy przed mimowolnym przyjęciem spadku” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4 (2019): 125-137.
 6. Jędrek Grzegorz, „Komentarz do art. 101”, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Grzegorz Jędrejek. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 7. Justyński Tomasz, „Rodzicielskie oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku a termin zawity z art. 1015 k.c.” OSP, nr 3 (2020): 14-29.
 8. Kordasiewicz Bogudar, „Oświadczenie w sprawie przyjęcia lub odrzucenia spadku”, [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo Spadkowe, t. X, red. Bogudar Kordasiewicz. 510-552. Warszawa: C. H. Beck, 2015.
 9. Księżak Paweł, „Glosa do Postanowienia z dnia 20 listopada 2013 r., ICSK 329/13” Rejent, nr 5 (2014): 105-111.
 10. Partyk Aleksandra, „Bieg terminu na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Glosa do postanowienia SN z dnia 20 listopada 2013 r. I CSK 329/13”, Lex.
 11. Pazdan Maksymilian, „Komentarz do art. 1015 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny, t. II, Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, red. Krzysztof Pietrzykowski. nt 1. Warszawa: C. H. Beck, 2021.
 12. Pisuliński Jerzy, „Niektóre problemy związane z terminem do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku” Rejent, nr 6 (1992): 54-75.
 13. Słyk Jerzy, „Komentarz do art. 101 k.r.o.”, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, t. V, red. Konrad Osajda. nt 25. Warszawa: C. H. Beck 2013.
 14. Słyk Jerzy, „Orzekanie w sprawach o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka” Prawo w Działaniu, nr 21 (2015): 191-243.
 15. Sokołowski Tomasz, „Komentarz do art. 101 k.r.o.”, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Henryk Dolecki i Tomasz Sokołowski, nt 14 a. Warszawa: Wolter Kluwer Polska, 2013.
 16. Swaczyna Bartłomiej, „Odrzucenie spadku nabytego przez dziecko”, [w:] Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Małgorzata Podrecka. 569-583. Warszawa: Wolters Kluwer, 2013.
 17. Szpyt Kamil, „Komentarz do art. 1031”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Mariusz Załucki. nt 3. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 18. Trzewik Jacek, „Złożenie oświadczenia spadkowego przez przedstawiciela ustawowego spadkobiercy niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych- uwagi na tle uchwały składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego-Izby Cywilnej z 22 maja 2018 roku (III CZP 102/17)” Teka Komisji Prawniczej Pan Odział w Lublinie, nr 1 (2020): 339-454.
 19. Wolak Grzegorz, „Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2015 r., III CSK 352/14, OSNC nr 5, poz. 63” Przegląd Prawno-Ekonomiczny, nr 2 (2016): 192-209.
 20. Wolak Grzegorz, „Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2016 R. (IIII CSK 329/15)” Nowy Przegląd Notarialny, nr 2 (2017): 49-73.
 21. Żok Krzysztof, „Komentarz do art. 1015 k.c.”, [w:] Kodeks cywilny, t. II, Komentarz. Art. 627–1088, red. Maciej Gutowski. nt 28. Warszawa,
 22. C. H. Beck, 2019.