Treść głównego artykułu

Abstrakt

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej chroni własności i prawo dziedziczenia. Jest to jedno z podstawowych praw konstytucyjnych. Wszelkie zmiany ustawodawcze w tym zakresie powinny uwzględniać szeroką konstytucyjną ochronę tych praw. Niniejsze opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy proponowane zmiany w przepisach Księgi IV Kodeksu Cywilnego mieszczą się w ramach konstytucyjnej ochrony prawa własności i dziedziczenia.

Słowa kluczowe

konstytucja, własność, dziedziczenie constitution, property, inheritance

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Banasiński Cezary, „Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego”, [w:] Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, red. Marek Wierzbowski, Hanna Gronkiewicz-Waltz. 75-76. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009.
 2. Bednarek Małgorzata, Mienie. Komentarz do art. 44-55 Kodeksu cywilnego. Kraków: Wolters Kluwer, 1997.
 3. Bednarek Małgorzata, Przemiany własności w Polsce. Podstawowe koncepcje i konstrukcje normatywne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 1994.
 4. Boć Jan, Konstytucje Rzeczypospolitej oraz Komentarz do Konstytucji z 1997 roku. Wrocław: Kolonia Limited, 1998.
 5. Cisek Andrzej, „Podstawy prawa cywilnego i handlowego”, [w:] Podstawy prawa cywilnego i handlowego, red. Edward Gniewek.179. Wrocław: C. H. Beck, 1998.
 6. Czarnek Przemysław, Wolność gospodarcza – pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2014.
 7. Domańska Anna, Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego Polski na tle porównawczym. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2001.
 8. Garlicki Leszek, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa: Wolter Kluwer, 2021.
 9. Gniewek Edward, Prawo rzeczowe. Poznań-Kluczbork, 1999.
 10. Jarosz-Żukowska Sylwia, Konstytucyjna zasada ochrony własności. Kraków: Zakamycze, 2003.
 11. Kędzia Zdzisław, Burżuazyjna koncepcja praw człowieka. Wrocław: Ossolineum, 1980.
 12. Mazurek Franciszek Janusz, „Godność człowieka a prawa człowieka”, Roczniki Nauk Społecznych KUL, nr 8 (1980): 19-48.
 13. Rauscher Anton, „Szeroko rozproszony majątek produkcyjny a człowiek i społeczność przemysłowa”, [w:] Własność i demokracja, red. Piotr Kaczanowski. 20. Warszawa: Fundacja ATK, 1995.
 14. Safjan Marek, „Konstytucyjna ochrona własności” Rzeczpospolita, 12 lipca 1999 r.
 15. Stelmachowski Andrzej, Zarys teorii prawa cywilnego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN, 1998.
 16. Winczorek Piotr, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Warszawa: Liber, 2000.