Treść głównego artykułu

Abstrakt

Niniejsze opracowanie dotyka kontrowersyjnego zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie problemu tego, czy wspólnik przystępujący do spółki cywilnej odpowiada za zobowiązania tej spółki[1] istniejące w chwili przystąpienia do niej. Na ten temat, także i w ostatnich latach pojawiło się wiele głosów w nauce prawa. Nie doprowadziły one do rozstrzygnięcia sporu. Przedmiotem niniejszego artykułu jest rozwinięcie pojawiającej się już wcześniej koncepcji, że kluczem do rozstrzygnięcia jest odwołanie się do treści art. 554 k.c. stosowanego – w zależności od sytuacji albo wprost albo analogicznie.


 


[1] Oczywiście precyzyjnie rzecz ujmując spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, nie może być podmiotem praw i obowiązków, a zatem nie istnieją „zobowiązania spółki” lecz „zobowiązania wspólników związane z prowadzoną przez nich działalnością w formie spółki”. Ponieważ jednak pojęcie to występuje na gruncie art. 864 k.c., jest używane w doktrynie i w orzecznictwie, będzie stosowane w niniejszym artykule, ze świadomością, ze stanowi daleko idący skrót myślowy.

Słowa kluczowe

spółka cywilna, przystąpienie do spółki, odpowiedzialność za zobowiązania civil law partnership, accession to a partnership, liability for obligations

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Herbet Andrzej, „Spółka cywilna”, [w:] System prawa prywatnego, t. XVI, Prawo spółek osobowych, red. Andrzej Szumański. 711-997. Warszawa: C. H. Beck, 2016.
 2. Herbet Andrzej, Spółka cywilna. Konstrukcja prawna. Warszawa: C. H. Beck, 2008.
 3. Jędrzejewska Anna, „Typy spółki cywilnej” Przegląd Prawa Handlowego, nr 3 (1993): 10-14.
 4. Jurcewicz Witold, „Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej” Studia Prawnicze, nr 1-2 (1985).
 5. Jurga Robert, „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1995 r., IIII CZP 160/95 opublikowana z OSN z 1996 r. Nr 3, poz. 33” Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10 (1996): 15-17.
 6. Kodeks cywilny. Komentarz, red. Mariusz Załucki. Warszawa: C. H. Beck, 2021, Legalis.
 7. Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. Krzysztof Pietrzykowski. Warszawa: C. H. Beck, 2021.
 8. Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, red. Maciej Gutowski. Warszawa: C. H. Beck, 2021.
 9. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, red. Janusz Jankowski. Warszawa: C. H. Beck 2019, Legalis.
 10. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, red. Tomasz Szanciło. Warszawa: C.H. Beck 2019, Legalis.
 11. Komentarze prawa prywatnego, t. IIIb, Kodeks cywilny. Komentarz, red. Konrad Osajda. Warszawa: C. H. Beck, 2017.
 12. Kuropatwiński Jarosław, „Zbycie udziału w spółce osobowej – aspekty prywatnoprawne” Prawo spółek, nr 9 (2000): 4-17.
 13. Lic Jan, Spółka cywilna. Problematyka podmiotowości prawnej. Warszawa: C. H. Beck 2013.
 14. Naworski Jerzy P., „Zbycie członkostwa w spółce cywilnej. Uwagi na marginesie uchwały z dnia 21 listopada 1995 r., III CZP 160/19” Przegląd Prawa Handlowego”, nr 9 (1996): 32-40.
 15. Osajda Konrad, „Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej w razie zmiany w składzie wspólników” Monitor Prawniczy, nr 1 (2015): 18-21.
 16. Podleś Marcin, Lidia Siwik, Spółka cywilna w obrocie gospodarczym. Warszawa: Wolters Kluwer 2015.
 17. Wojciech Pyzioł, Andrzej Szymański, Ireneusz Weiss, Prawo spółek. Bydgoszcz-Kraków: Branta 2002.
 18. Wolter Aleksander, Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej. Warszawa, Wolters Kluwer, 2020.