Treść głównego artykułu

Abstrakt

The authors discuss selected legal problems related to intellectual property and artificial intelligence, mostly the principle of a territorialism of intellectual property. The need to reformulate the conflict-of-law rules for intellectual property was identified as the most urgent legislative task. They end the article with a critical assessment of the Rome II Regulation
concerning the proper law for liability arising from infringement of intellectual property rights.

Słowa kluczowe

intellectual property, AI, conflict of laws intellectual property, AI, conflict of laws

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Abbott Ryan, „I Think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law” Boston College Law Review, 57, no. 4 (2016): 1079-1126. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2727884.
 2. Arcari Maurizio, „New Technologies in International (and European) Law – Contemporary Challenges and Returning Issues”, [in:] Use and Misuse of New Technologies. Contemporary Challenges in International and European Law, ed. Elena Carpanelli. 355-362. Cham: Springer, 2019.
 3. Auleytner Aleksandra, Marcin Stępień, „Dostęp do sztucznej inteligencji – równość i inne aspekty prawne dostępu do systemów sztucznej inteligencji” [Access to Artificil Intelligence – Equality and Other Legal Aspects of the Access to Artificial Intelligence Systems], [in:] Prawo nowych technologii dane osobowe i cyberbezpieczeństwo, Internet i media, handel elektroniczny, prawo IT, technologie [The Law of New Technologies, Personal Data and Cyber Security, the Internet and Media, Electronic Commerce, IT Law, Technologies], ed. Xawery Konarski, addendum of Monitor Prawniczy 21 (2019). DOI: 10.32027/MOP.19.21.8.
 4. Prawo autorskie. System prawa prywatnego [Copyright Law. A Private Law System], vol. 13, ed. Janusz Barta. Warsaw: C. H. Beck, 2017.
 5. Barta Janusz, Ryszard Markiewicz, Główne problemy prawa komputerowego [The Key Problems of Computer Law]. Warsaw. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1993.
 6. Basedow Jürgen, „Foundations of Private International Law in Intellectual Property”, [in:] Intellectual Property in the Global Arena, ed. Jürgen Basedow, Toshiyuki Kono, Axel Metzger. 3-30. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010.
 7. Białos Iga, „Sztuczna inteligencja i jej wynalazki – studium przypadku” [Artificial Intelligence and Its Inventions – a Case Study] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1 (2020): 95-115.
 8. Biczysko-Pudełko Katarzyna, Dariusz Szostek, „Koncepcje dotyczące osobowości prawnej robotów – zagadnienia wybrane” [Concept Concerning the Legal Personality of Robots – Selected Problems] Prawo mediów elektronicznych, 2 (2019): 9-15.
 9. Blok Peter Hendrik, „The Inventor’s New Tool: Artificial Intelligence – How Does it Fit in the European Patent System?” European Intellectual Property Review, 39, no. 2 (2017): 69-73.
 10. Bond Toby, Sarah Blair, „Artificial Intelligence & Copyright: Section 9 (3) or Authorship Without an Author” Journal of Intellectual Property Law & Practice, 14, no. 6 (2019): 423. https://doi.org/10.1093/jiplp/jpz056.
 11. Bridy Annemarie, „Coding Creativity: Copyright and the Artificially Intelligent Author” Stanford Technology Law Review, 5 (2012): 1- 28.
 12. Chłopecki Aleksander, Sztuczna inteligencja – szkice prawnicze i futurologiczne [Artificial Intelligence – Legal and Futurological Drafts]. Warsaw. C. H. Beck, 2018.
 13. de Vareilles-Sommières Pascal, „Rationale of the Exclusion of Choice of Law by the Parties in Articles 6(4) and 8(3) of Rome II Regulation” Oslo Law Review, 6 (2019): 62-22. https://doi.org/10.18261/issn.2387-3299-2019-01-08.
 14. Dinwoodie Graeme B., „Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?” William & Mary Law Review, 51 (2009): 713-800.
 15. Fawcett James, Paul Torremans, International Property and Private International Law. Oxford: Oxford University Press, 2011.
 16. Flisak Damian, „Wpływ rozwoju nowoczesnych technologii na proces stanowienia prawa w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej” [The impact of the development of modern technologies on the process of adoption of law in Poland and selected countries of the European Union] Zeszyty Prawnicze BAS, 3, no. 63 (2019): 194–211. DOI: 10.31268/ZPBAS.2019.53.
 17. Frohlich Anita B., „Copyright Infringement in the Internet Age – Primetime for Harmonized Conflict-of-Laws Rules?” Berkeley Technology Law Journal, 24 (2019): 851-896.
 18. Ginsburg Jane C., „People not Machines: Authorship and What it Means in the Berne Convention” IIC, 49 (2018): 131-135.
 19. https://doi.org/10.1007/s40319-018-0670-x.
 20. Grimmelmann James, „Copyright for Literate Robots” Iowa Law Review, 101, no. 2 (2016): 657-681.
 21. Grzybczyk Katarzyna, „Rozdział XV. Prawo właściwe dla powstania i ochrony praw własności intelektualnej” [Chapter XV. Proper Law for Emergence and Protection of Intellectual Property Rights], [in:] System prawa prywatnego [Private Law System], vol. 20C, ed. Maksymilian Pazdan. 1- 37. Warsaw: C. H. Beck, 2015.
 22. Guadamuz Andrés, „Do Androids Dream of Electric Copyright? Comparative Analysis of Originality in Artificial Intelligence Generated Work” Intellectual Property Quarterly, 2 (2017): 169-186.
 23. Husovec Martin, „Injunctions Against Innocent Third Parties: Case of Website Blocking” Journal of Intellectual Property, Information Technology and Electronic Commerce Law, 4 (2013): 116-129.
 24. Ihalainen Jani, „Computer Creativity: Artificial Intelligence and Copyright” Journal of Intellectual Property Law Practice, 13 (2018): 724-728.
 25. https:// doi.org/10.1093/jiplp/jpy031.
 26. Jankowska Marlena, „Podmiotowość prawna sztucznej inteligencji” [Legal subjectivity of artificial intelligence], [in:] O czym mówią prawnicy, mówiąc o podmiotowości [What do Lawyers Mean When They Talk About Subjectivity], ed. Agnieszka Bielska-Brodziak. 171-196. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015.
 27. Juściński Przemysław Piotr, „Prawo autorskie w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji” [Copyright in the Face of Development of Artificial Intelligence] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 1 (2019): 5-45.
 28. Konieczna Agata, „Problematyka sztucznej inteligencji w świetle prawa autorskiego” [The Problem of Artificial Intelligence in Light of the Copyright Law] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 4 (2019): 104-116.
 29. Krasuski Andrzej, Status prawny sztucznego agenta. Podstawy prawne zastosowania sztucznej inteligencji. Warsaw: C. H. Beck, 2020.
 30. Kur Annette, „Choice of Law and Intellectual Property Rights”, Oslo Law Review, 6 (2019): 43-61.
 31. https://doi.org/10.18261/issn.2387-3299-2019-01-0.
 32. Kurowska-Tober Ewa, Łukasz Czynienik, Magdalena Koniarska, „Aspekty prawne sztucznej inteligencji – zarys problematyki” [Legal Aspects of Artificial Intelligence – an Outline of the Problem], [in:] Prawo nowych technologii dane osobowe i cyberbezpieczeństwo, Internet i media, handel elektroniczny, prawo IT, technologie, ed. Xsawery Konarski [The Law of New Technologies, Personal Data and Cyber Security, the Internet and Media, Electronic Commerce, IT Law, Technologies], addendum of Monitor Prawniczy 21 (2019).
 33. DOI: 10.32027/MOP.19.21.8.
 34. Lauber-Rönsberg Anne, Swen Hetmank, „The concept of authorship and inventorship under pressure: Does artificial intelligence shift paradigms?” Journal of Intellectual Property Law & Practice, 14, No. 7 (2019): 570-579. https://doi.org/10.1093/jiplp/jpz061.
 35. Markiewicz Ryszard, „Sztuczna inteligencja i własność intelektualna” [Artificial Intelligence and Intellectual Property], [in:] 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce: księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, ed. Alicja Adamczak. 1434-1458. Warsaw: Wolters Kluwer, 2018.
 36. Markiewicz Ryszard, Ilustrowane prawo autorskie [Illustrated Copyright Law]. Warsaw. Wolters Kluwer, 2018.
 37. Miernicki Martin, Irene Ng (Huang Yin) „Artificial Intelligence and Moral Rights” AI & Society, 36, (2020): 319-329.
 38. https://doi.org/10.1007/s00146-020-01027-6.
 39. Nadin Mihai, „Machine Intelligence: A Chimera” AI & Society, 34 (2019): 215-242. https://doi.org/10.1007/s00146-018-0842-8.
 40. Nevejans Nathalie, Traité de droit et d’ éthique de la robotique civile, Bordeaux. Les Etudes Hospitalières edition, 2017.
 41. Noto La Diega Guido, „The European Strategy on Robotics and Artificial Intelligence: Too Much Ethics, Too Little Security” European Cybersecurity Journal, 6 (2017): 6-10.
 42. Olesiuk Inga, „Założenia aksjologiczne autorskoprawnej ochrony twórczości w świetle rozwoju sztucznej inteligencji” [The Axiological Assumption of the Copyright Protection of Creation in the Light of the Development of Artificial Intelligence] Acta Iuris Stetinensis, 18 (2017): 245-262. https://doi.org/10.18276/ais.2017.18-14.
 43. Peukert Christian, „The Next Wave of Digital Technological Change and the Cultural Industries” Journal of Cultural Economics, 43 (2019): 189-210. https://doi.org/10.1007/s10824-018-9336-2.
 44. Popiołek Wojciech, „»Terytorializm« praw autorskich w nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym” [»Territorialism« of Copyrights in the New Polish Act on International Private Law], [in:] Spory o własność intelektualną: księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi [Disputes Over Intellectual Property: A Jubilee Book Dedicated to Professors Janusz Barta and Ryszard Markiewicz], ed. Andrzej Matlak, Sybilla Stanisławska-Kloc. 829-841. Warsaw: Wolters Kluwer, 2013.
 45. Ricketson Sam, „People or Machines. The Berne Convention and the Changing Concept of Authorship” Colum – VLA J L- Arts, 16 (1991): 21-22.
 46. Schack Haimo, „The Law Applicable to Unregistered IP Rights After Rome II”, Ritsumeikan Law Review, 26 (2009): 129-144.
 47. Schafer Burkhard, David Komuves, Jesus Manuel Niebla Zatarain, Laurence Diver, „A Fourth Law of Robotics? Copyright and the Law and
 48. Ethics of Machine Co-Production” Artificial Intelligence Law, 23 (2015): 217-240. https://doi.org/10.1007/s10506-015-9169-7.
 49. Schuster Michael, „Artificial Intelligence and Patent Ownership”, Washington & Lee Law Review, 75, No. 4 (2018): 1945-2004.
 50. Sewerynik Aleksandra, Utwór muzyczny jako przedmiot prawa autorskiego [Musical Work as an Object of Copyrights]. Warsaw. C. H. Beck, 2020.
 51. Sikorski Rafał, „Prawo właściwe dla naruszeń praw własnosci intelektualnej w świetle postanowień rozporządzenia Rzym II” [Proper Law for Infringements of Intellectual Property Rights in Light of the Provisions of the Rome II Regulation], [in:] Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne [European Civil Procedural and Conflict-of-Law Legislation], ed. Paweł Grzegorczyk, Karol Weitz. 441-466. Warsaw: Wolters Kluwer, 2012.
 52. Świerczyński Marek, „Electronic Torts/Delicts in the Rome II Regulation”, [in:] Tort Law in Poland, Germany and Europe, ed. Bettina Heiderhoff, Grzegorz Żmij. 171-186. Munich: Sellier, 2009.
 53. Uliasz Marcin, „Sztuczna inteligencja jako sztuczna osoba prawna” [Artificial Intelligence as an Artificial Legal Person], [in:] Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane [Artificial Intelligence, Blockchain, Cyber Security, and Personal Data. Selected Problems], ed. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek. 23-39. Warsaw: C. H. Beck, 2019. van Eechoud Mireille, Choice of Law in Copyright and Related Rights: Alternatives to the Lex Protectionis. The Hague. Wolters Kluwer, 2003.
 54. Vasilescu Dragos-Cristian, Michael Filzmoser, „Machine Invention Systems: An (R)Evolution of the Invention Process?” AI & Society, 36 (2021): 829-837. https://doi.org/10.1007/s00146-020-01080-1.
 55. Wojciech Machała, „Jeśli nie Rembrandt, to co? Perspektywy rozwoju prawa autorskiego w najbliższych kilkunastu latach” [If not Rembrandt Then What? The Prospects of Development of Copyrights in the Next Dozen or so years] Monitor Prawniczy, 2 (2019): 76-78. DOI: 10.32027/MOP.19.2.3.
 56. Yanisky-Ravid Shlomit, „Generating Rembrandt: Artificial Intelligence, Accountability and Copyright – The Human-Like Workers Are Already Here – A New Model” Michigan State Law Review, (2017): 659-726. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2957722.