Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł porównuje zakres prawno- międzynarodowej ochrony dobra dziecka i jego wolności od przemocy do regulacji polskich, w tym zwłaszcza w zakresie pojęcia władzy rodzicielskiej i praw rodziców do opieki, czy kontaktu z dzieckiem. Prawidłowe funkcjonowanie rodziny wydaje się kluczowym w procesie zagwarantowania dziecku prawa, jakim jest jego dobro, gwarantowane, jako podstawowa zasada (zasada dobra dziecka). Z tego też względu analizie poddano również pytanie, czy polskie prawo zachowuje pierwszeństwo zasady dobra dziecka i czy w prawie, doktrynie i orzecznictwie władza rodziców rozumiana jest w ujęciu odpowiedzialności rodzicielskiej za realizację prawa do dobra dziecka i jego najlepszego rozwoju, zaś prawo skutecznie chroni dzieci w sytuacji dysfunkcji rodziny, czy zachowania rodzica zagrażającego dobru dziecka.


 

Słowa kluczowe

dobro dziecka, władza rodzicielska, odpowiedzialność rodzicielska, prawa dziecka, kary cielesne best interests of the child, parental responsibility, children’s rights, corporal punishment

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Białas Jacek, Górczyńska Marta, Witko Daniel, Badanie dobra dziecka w postępowaniach detencyjnych. Standardy międzynarodowe i krajowe orazpropozycja procedury badania dobra dziecka w postępowaniach dotyczących umieszczania cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych w Polsce. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2020.
 2. Bieszczad Maciej, „Dobro dziecka jako klauzula generalna: ustalenie znaczenia pojęcia dobra dziecka w XXI w.” Monitor Prawniczy, nr 17 (2019): 946-950.
 3. Boele-Woelki Katharina, „A European Model for Harmonizing the Law on Parental Responsibilities: The Family Law Persepctive”, [w:] Shared Physical Custody. Interdisciplinary Insights in Child Custody Arrangements, red. Laura Bernardi, Dimitri Mortelmans. 51-72. Hamburg: Springer, 2021.
 4. Boele-Woelki Katharina, „The Principles of European Family Law: Its Aims and Prospects” Utrecht Law Review, nr 2 (2005): 160-168.
 5. Boele-Woelki Katharina, Ferrand Frédérique, González-Beilfuss Cristina, Jänterä-Jareborg Maarit, Lowe, Dieter Martiny Nigel, Pintens Walter, Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities. Cambridge: Intersentia, 2007.
 6. Gromek Krystyna, „Granice władzy rodzicielskiej” Monitor Prawniczy, nr 8 (2021): 425-433.
 7. Jarosz Ewa, Przemoc w wychowaniu – czas z tym skończyć! Raport Rzecznika Praw Dziecka, 2017, 93-115.
 8. Kamińska Katarzyna, „Dobro dziecka jako nadrzędna wartość przysposobienia zagranicznego” Przegląd Sądowy, nr 2 (2021): 33-43.
 9. Kicińska Lucyna, Jolanta Palma, Zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży. Raport za lata 2012-2021 na podstawie danych Komendy Głównej Policji. 2022.
 10. Michalak Marek, Paweł Jaros, „Prawo dziecka do obojga rodziców” Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, nr 3 (2014): 11-55.
 11. Partyk Aleksandra, Dobro dziecka jako wartość nadrzędna przy orzekaniu o władzy rodzicielskiej, LEX/el. 2020.
 12. Partyk Aleksandra, Osobista styczność rodziców z dzieckiem a władza rodzicielska, linie orzecznicze, LEX, 2014.
 13. Stojanowska Wanda, „Prawo dziecka do wychowywania się w środowisku rodzinnym przewidziane w Konwencji o prawach dziecka (artykuł recenzyjny)” Państwo i Prawo, nr 1 (2019): 117-131.
 14. Stojanowska Wanda, ks. Mirosław Kostek, „Dobro dziecka a kolejne nowelizacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego” Ius Matrimoniale, nr 4 (2018): 41-56.
 15. Warecka Katarzyna, Strasburg: adopcja dla dobra dziecka nie narusza praw podstawowych biologicznej matki. Zambotto Perrin przeciwko Francji – wyrok ETPC z dnia 26 września 2013 r., skarga nr 4962/11, LEX/el. 2014.
 16. Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem. Komentarz, red. Jacek Ignaczewski. Warszawa: C. H. Beck, 2019.