Treść głównego artykułu

Abstrakt

W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie jaki jest, poza przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: u.z.k.w.), reżim prawny umowy o zakazie konkurencji uregulowanej w tejże ustawie, konieczne jest  przede wszystkim przeanalizowanie art. 8 ust. 2 u.z.k.w. Niestety ustalenie reżimu prawnego umowy o zakazie po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji przez członka organu zarządzającego nie jest intuicyjnie i może nastręczać wielu trudności. Na tym tle widoczne są również duże wątpliwości interpretacyjne w nauce prawa, co tylko wzmaga potrzebę dokładnych badań. W niniejszym opracowaniu szczegółowo określono, które przepisy prawa pracy znajdą zastosowanie do tytułowej konstrukcji prawnej, a także określono pozostałe obszary normatywne, które stanowią o jej reżimie prawnym.

Słowa kluczowe

zakaz konkurencji, prawo pracy, prawo cywilne, reżim prawny, osoby kierujące niektórymi spółkami non-competition, labour law, civil law, legal regime, managers of certain companies

Szczegóły artykułu

Biogramy autorów

Michał Barański - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Michał Piotr Barański - doktor nauk prawnych, lider Zespołu Badawczego Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; posiada także tytuł zawodowy radcy prawnego. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej”. Członek Europejskiej Sieci na Rzecz Monitorowania Regionalnych Rynków Pracy (EN RLMM), Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego (ISLSSL), Labor Law Research Network (LLRN), International Labour and Employment Relations Association (ILERA), International Lawyers Assisting Workers (ILAW) Network; członek oraz koordynator ds. kół naukowych Polskiej Sieci Naukowej Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE. W sferze naukowej zajmuje się prawem pracy, prawem ubezpieczeń społecznych oraz wybranymi aspektami prawa własności intelektualnej oraz prawa zobowiązań; autor licznych publikacji, m.in. współautor komentarzy do kodeksu cywilnego, prawa autorskiego oraz tzw. tarcz antykryzysowych w zakresie szczególnych regulacji w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych.

Mirosław Pawełczyk - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Mirosław Pawełczyk - radca prawny, założyciel Kancelarii Pawełczyk Radcowie Prawni i Adwokaci, Profesor uczelni w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Dyrektor Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego, Lider Zespołu Badawczego Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego, Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie (www.iuspublicum.pl), Członek Rady Programowej Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, a także Ekspert Krajowej Rady Radców Prawnych w procesach legislacyjnych. Jest również Członkiem Zespołu Ekspertów powołanych przez Prezesa Rady Ministrów, który opracowywał projekt „Konstytucji Biznesu”, a także współautorem reformy prawa holdingowego i nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych w ramach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełniąc funkcję Przewodniczącego Zespołu reformy prawa gospodarczego i zespołu konsultacyjnego. Zasiadał w radach nadzorczych największych spółek sektora energetycznego, kolejowego, infrastrukturalnego oraz finansowego. Autor oraz współautor ponad 200 publikacji naukowych, m.in. z zakresu prawa gospodarczego, prawa konkurencji, prawa sektorów infrastrukturalnych, prawa własności intelektualnej oraz prawa rynku kapitałowego.

Referencje

 1. Barański, Michał. „Nienazwane umowy o świadczenie pracy na gruncie prawa pracy”, Rejent nr 11 (2012): 9-29.
 2. Barański, Michał, Mądrzycki, Błażej, „Ustalanie liczby godzin wykonania umowy zlecenia lub nienazwanej umowy o świadczenie usług w celu zapewnienia minimalnej stawki godzinowej”, Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 3 (2017): 23-30.
 3. Błachnio-Parzych, Anna. „Przepisy odsyłające systemowo. Wybrane zagadnienia”, Państwo i Prawo nr 1 (2003): 43-54.
 4. Gazda, Maciej. „Komentarz do art. 8”. W Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Komentarz, Maciej Gazda, Rafał Adamus, pkt 25, Warszawa: Legalis, 2017.
 5. Jaśkowski, Kazimierz. „Komentarz do art. 1012”. W Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska, pkt 1.1. Warszawa: LEX/el., 2021.
 6. Kijowski, Andrzej. „Zakres swobody pracodawcy w korzystaniu z zatrudnienia cywilnoprawnego”. W Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, red. Maria Matey-Tyrowicz, Lesław Nawacki, Barbara Wagner, 217-231. Warszawa: Agencja MASTER, 2002.
 7. Lewandowicz-Machnikowska, Monika. Klauzula konkurencyjna w kodeksie pracy Warszawa: Zakamycze, 2004.
 8. Musiała, Anna. „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2008r., I UK 282/07”, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa nr 2 (2009): 103-109.
 9. Pisarczyk, Łukasz. „Wstęp do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – poszukując aksjologii prawa pracy” W Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. Michał Skąpski, Krzysztof Ślebzak, 149-162. Poznań: Ars boni et aequi, 2014.
 10. Prusinowski, Piotr. „Komentarz do art. 1011”. W Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Art. 1-113, red. Krzysztof Wojciech Baran, 861-867. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.
 11. Rzetecka-Gil, Agnieszka. Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Komentarz, Warszawa: Lex/el., 2017.