Treść głównego artykułu

Abstrakt

Studenci i doktoranci to członkowie społeczności akademickiej, którzy za zachowania sprzeczne z prawem obowiązującym na uczelni oraz uchybiające godności odpowiednio studentom lub doktorantom podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej. Procedura dyscyplinarna, w wyniku której może zostać orzeczona kara dyscyplinarna prowadzona w trybie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przy odpowiednim stosowaniu Kodeksu postępowania karnego, respektuje zasadę dwuinstancyjności postępowania. Prawomocne orzeczenia wydane przez odwoławczą komisję dyscyplinarną podlegają jurysdykcji sądów administracyjnych. Przy czym wątpliwości pojawiają się już w związku z  użyciem zwrotu "prawomocne orzeczenia" w odniesieniu do przedmiotu skargi do sądu. Ponadto ustawodawca zrezygnował z odrębnego uregulowania przebiegu kontroli sądowoadministracyjnej w przypadku skargi na przedmiotowe orzeczenia, co z jednej strony może być źródłem trudności dla podmiotów, których orzeczenie dotyczy, a z drugiej -  rodzi pytania o zakres uprawnień jurydycznych sądów administracyjnych.


 

Słowa kluczowe

postępowanie dyscyplinarne sądowa kontrola orzeczeń dyscyplinarnych ostateczność a prawomocność orzeczeń odpowiedzialność dyscyplinarna studenta/ doktoranta disciplinary proceedings, judicial control of disciplinary decisions, finality and legality of decisions, disciplinary responsibility of a student / Ph.D. student

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Barnat Tadeusz, „Ostateczność i prawomocność decyzji administracyjnych a ich wykonalność” Państwo i Prawo, z. 9 (1984): 76-85.
 2. Celińska-Grzegorczyk Katarzyna, „Kompetencje sądów administracyjnych”, [w:] System prawa administracyjnego, t. X, red. Roman Hauser, Zbigniew Niewiadomski, Andrzej Wróbel. 146. Warszawa: C. H. Beck, 2014.
 3. Chróścielewski Wojciech, Zbigniew Kmieciak, Jan Paweł Tarno, „Reforma sądownictwa administracyjnego a standardy ochrony praw jednostki” Państwo i Prawo, z. 12 (2002): 32-44.
 4. Cieślak Marian, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia. Warszawa: PWN, 1994.
 5. Czarnecki Paweł, „Model postępowania dyscyplinarnego w polskim systemie prawa”, [w:] Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, red. Paweł Czarnecki. 253. Warszawa: C. H. Beck, 2016.
 6. Dębek Anna, Michał Fajst, Sławomir Góźdź, Agnieszka Jasiakiewicz, Aleksandra Kowalak, Małgorzata Łojkowska, Marta Nowicka, „Sprawy dyscyplinarne studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Przyczynek do dyskusji o postawach młodzieży akademickiej” Studia Iuridica, XLII (2003): 19-59.
 7. Dudka Katarzyna, „Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz zakres stosowania przepisów k.p.k. w postępowaniu dyscyplinarnym wobec nauczycieli akademickich” Studia Iuridica Lublinensia, nr 9 (2007): 9-24.
 8. Ereciński Tadeusz, Karol Weitz, „Efektywność ochrony prawnej udzielanej przez sądy w Polsce” Przegląd Sądowy, nr 3 (2005): 3-36.
 9. Flaga-Gruszyńska, Katarzyna, „Dostęp do sądu a postulat humanizacji procesu cywilnego”. [w:] Aurea praxis. Aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. II, red. Karol Weitz, Jacek Gudowski. 2783-2806. Warszawa: Lexis Nexis, 2011.
 10. Garlicki Lech, „Prawo do sądu”, [w:] Prawa człowieka: model prawny, red. Roman Wieruszewski. 537-560. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1991.
 11. Gelger Wacław, „Domniemanie ważności aktu administracyjnego w kodeksie postępowania administracyjnego” Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny, z. 4 (1962): 50.
 12. Giętkowski Radosław, Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów. Kraków-Legionowo: edu-Libri, 2021.
 13. Grzegorczyk Paweł, „Niedopuszczalność odrzucenia pozwu z powodu uznania się przez organ administracji publicznej za niewłaściwy (art. 199[1] KPC)” Monitor Prawniczy, nr 3 (2017): 149-150.
 14. Haber Jan, „Istota prawomocności w prawie procesowym karnym” Zeszyty Prawnicze Polskiej Akademii Nauk, nr 1 (1960): 165.
 15. Haber Jan, „Prawomocność orzeczenia a jego motywy w prawie procesowym karnym” Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny, nr 4 (1961): 51-61.
 16. Hochberg Leo, Andrzej Murzynowski, Leon Schaff, Komentarz do kodeksu karnego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1955.
 17. Izdebski Hubert, Jan Michał Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 18. Jakimowicz Wojciech, „O publicznych prawach podmiotowych” Państwo i Prawo, z. 1 (1999): 36-50.
 19. Jakimowicz Wojciech, Publiczne prawa podmiotowe. Kraków: Wolters Kluwer, 2002.
 20. Jaworska-Dębska Barbara, „O podstawach do wznowienia postępowania administracyjnego” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, seria I, z. 106 (1974): 83-90.
 21. Kmieciak Zbigniew, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie. Warszawa: Wolters Kluwer, 2010.
 22. Kmiecik Zbigniew R., „Charakter prawny rozstrzygnięć organów szkół wyższych podejmowanych w sprawach studenckich”, [w:] Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, red. Jan Paweł Tarno, Adam Szot, Piotr Pokorny. 293. Lublin: Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, 2016.
 23. Korzan Kazimierz, „Roszczenie procesowe jako przedmiot postępowania cywilnego w kontekście prawa do sądu i prawa do powództwa”, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Witolda Broniewicza. Symbolae Vitoldo Broniewicz dedicatae, red. Andrzej Marciniak. 182. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998.
 24. Korzeniowska-Lasota, Anna, „Zróżnicowanie modeli postępowania dyscyplinarnego”, [w:] Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 3, red. Hubert Izdebski, Paweł Skuczyński. 129. Warszawa: Lexis Nexis, 2013.
 25. Kulesza Cezary, „Ewolucja wybranych procedur dyscyplinarnych w świetle konwencyjnego i konstytucyjnego standardu prawa do sądu” Białostockie Studia Prawnicze, nr 1 (2017): 11-22.
 26. Kusowska Ewelina, „O postępowaniach dyscyplinarnych – uwagi na tle Uchwały Sądu Najwyższego I KZP 18/12 z dnia 24 stycznia 2013 roku” Adam Mickiewicz University Law Review, vol. 3 (2014): 151-165.
 27. Leoński Zbigniew, „Czy postępowanie dyscyplinarne jest szczególną procedurą administracyjną czy też postępowaniem odrębnym?”, [w:] Procedura administracyjna wobec wyzwań współczesności, Profesorowi zwyczajnemu dr. hab. Januszowi Borkowskiemu przyjaciele i uczniowie, red. Barbara Adamiak. 181. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004.
 28. Łętowska Ewa, „Prawo do sądu – rozmaite perspektywy”, [w:] Aurea praxis. Aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. II, red. Karol Weitz, Jacek Gudowski. 2872. Warszawa: Lexis Nexis, 2011.
 29. Maciołek Magdalena, „O publicznym prawie podmiotowym” Samorząd Terytorialny, nr 1-2 (1992): 3-15.
 30. Orłowska Dorota, Marta Tomkiewicz, „Materialnoprawne podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów”, [w:] Odpowiedzialność dyscyplinarna. Podstawy, procedura i orzecznictwo w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2000-2005, red. Paweł Skuczyński, Piotr Zawadzki. 55 i n. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.
 31. Skuczyński Paweł, „Granice odpowiedzialności dyscyplinarnej”, [w:] Odpowiedzialność dyscyplinarna: podstawy, procedura i orzecznictwo w sprawach studentów UW 2000–2005, red. Paweł Skuczyński, Piotr Zawadzki. 11-14. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.
 32. Steinborn Sławomir, Prawomocność części orzeczenia w procesie karnym. Warszawa: Wolters Kluwer, 2011.
 33. Szot Adam, „Charakter stosunku prawnego łączącego studenta i uczelnię”, [w:] Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, red. Jan Paweł Tarno, Adam Szot, Piotr Pokorny. 225-233. Lublin: Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, 2016.
 34. Wasilewski Andrzej, „Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych (ustawodawstwo polskie na tle standardów Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności ora z Konstytucji RP)” Przegląd Sądowy, nr 9 (2001): 11-25.
 35. Wilczyńska Agnieszka, „Prawo do sądu w sprawach z zakresu administracji publicznej (wybrane zagadnienia)”, [w:] O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje, red. Barbara Jaworska-Dębska, Zofia Duniewska, Michał Kasiński, Ewa Olejniczak-Szałowska, Ryszarda Michalska-Badziak, Piotr Korzeniowski. 609-638. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.
 36. Wilczyńska Agnieszka, Przemysław Wilczyński, „Sankcja administracyjna w działalności szkoły wyższej”, [w:] Sankcje administracyjne, red. Małgorzata Sthal, Renata Lewicka, Marek Lewicki. 431. Warszawa: Wolters Kluwer, 2011.
 37. Zieliński Andrzej, „Prawo do sądu a struktura sądownictwa” Państwo i Prawo, z. 4 (2003): 20-31.
 38. Ziółkowska Agnieszka, „Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej” Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana Batorego Piotrków Trybunalski, nr 5 (2008):19-34.
 39. Ziółkowska Agnieszka, „Sądowoadministracyjna kontrola kar administracyjnych na Słowacji – przyczynek do dyskusji o potrzebie zmian w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi” Zeszyty Prawnicze BAS, nr 3 (2021): 11-36.