Treść głównego artykułu

Abstrakt

Tematem artykułu jest zagadnienie wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej w państwach Europy Wschodniej, oraz wskazanie zagrożeń cyberprzestrzeni i środków zapewniających jej ochronę. Celem artykułu jest ustalenie jak zastosowanie ICT wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy państw Europy Wschodniej. W związku z powyższym, w oparciu o przykłady naruszenia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, rozważenia wymaga skuteczność działań podejmowanych w celu ochrony czy minimalizacji negatywnych konsekwencji ataków. W pracy udzielono odpowiedzi na pytanie na ile istotna jest polityka bezpieczeństwa cybernetycznego w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego państw Europy Wschodniej? W badaniu zastosowano formalnoprawną i komparatystyczną metodologię badań, co umożliwi potwierdzenie hipotezy badawczej, zgodnie z którą rozwój społeczno-gospodarczy jest ściśle związany z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Przeprowadzone badanie ma szczególny wymiar, w ramach oceny rozwoju teleinformatycznego państw Europy Wschodniej. Metody badawcze obejmują analizę materiałów źródłowych - wybranych przypadków, podstawowych aktów prawa z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

Słowa kluczowe

cyberbezpieczeństwo, cyberprzestępczość, cyberterroryzm, informatyzacja, rozwój teleinformatyczny, technologie informacyjno-komunikacyjne cybersecurity, cybercrime, cyberterrorism, computerization, ICT development, information and communication technologies

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bahrini Raéf, Qaffas Alaa A., „Impact of Information and Communication Technology on Economic Growth: Evidence from Developing Countries” Economies, nr 21 (2019): 1-13. https://doi.org/10.3390/economies7010021.
 2. Bossler Adam M., Berenblum Tamar, „Introduction: new directions in cybercrime research” Journal of Crime and Justice, nr 5 (2019): 495-499. https://doi.org/10.1080/0735648X.2019.1692426.
 3. Cybersecurity Exposure Index (CEI) 2020. https://passwordmanagers.co/cybersecurity-exposure-index/#europe.
 4. Fuchs Christian, „Information Technology and Sustainability in the Information Society” International Journal of Communication, nr 11 (2017): 2431-2461.
 5. Gapiński Kamil, „Blackout w zachodniej Ukrainie – cyberatak o wymiarze międzynarodowym”. https://pulaski.pl/komentarz-blackout-w-zachod-niej-ukrainie-cyber-atak-o-wymiarze-miedzynarodowym/.
 6. Gherghina Sergiu, Joakim Ekman, Olena Podolian, „Democratic Innovations in Central and Eastern Europe: expanding the Research Agenda” Contemporary Politics, nr 25 (2019): 1-19. https://eprints.gla.ac.uk/173343/7/173343.pdf.
 7. https://doi.org/10.1080/13569775.2018.1543752. [dostęp: 07.07.2020].
 8. Gołębiowska Marlena, „COVID-19 a cyfryzacja Europy Środkowej” Komentarze Instytutu Europy Środkowej, nr 162 (2020). https://ies.lublin.pl/pub/publikacje/komentarze/ies-komentarze-162-65-2020.pdf. [dostęp: 03.07.2020].
 9. Gołębiowski Marcin, „Rola i kompetencje prezydenta Ukrainy w zakresie kształtowania reżimu prawnego ochrony cyberprzestrzeni. Analiza teoretycznoprawna regulacji prawnych z zakresu cyberbezpieczeństwa Ukrainy” Teka of Political Science and International Relations – OL PAN/UMCS, nr 2 (2018): 129-141. http://dx.doi.org/10.17951/teka.2018.13.2.129-141.
 10. Holtgrewe Ursula, „Invited Commentary New Technologies: The Future and the Present of Work in Information and Communication Technology” New Technology, Work and Employment, nr 1 (2014): 9-24. https://doi.org/10.1111/ntwe.12025.
 11. Jastrzębska Karolina, Elektroniczna administracja jako narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych. Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o., 2018.
 12. Klepner Tomasz, „Współpraca transgraniczna państw Grupy Wyszehradzkiej na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa granic” Poliarchia, nr 2 (2014): 99-122. https://doi.org/10.12797/Poliarchia.02.2014.03.06.
 13. Kos-Łabędowicz Joanna, „Wykorzystanie ICT w wybranych państwach zachodniej hemisfery” Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 336 (2017): 118-133.
 14. Latoszek Ewa, „Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i jej wpływ na wybrane polityki Unii Europejskiej” Studia Europejskie, nr 3 (2017): 97-116.
 15. Nath Hiranya K., „The Information Society” Space and Culture, India, nr 3 (2017): 19-28. http://dx.doi.org/10.20896/saci.v4i3.248.
 16. Nojeim Gregory T., „Cybersecurity and Freedom on the Internet” Journal of National Security Law & Policy, nr 1 (2010): 119-137.
 17. Piskorska Beata, „Partnerstwo Wschodnie po 10 latach: sukces czy porażka, realizm czy iluzja?” Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, nr 17, z. 2 (2019): 9-39. https://doi.org/10.36874/ RIESW.2019.2.1.
 18. Polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej, Cele V4. https://www.gov.pl/web/V4prezydencja.
 19. Raport Polskiego Przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Lipiec 2012 – Czerwiec 2013, Warszawa 2013.
 20. https://www.visegradgroup.eu › report--pl-v4-pres-07.
 21. Rozkrut Dominik, Monika Rozkrut, „Umiejętności cyfrowe jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy” Studia i prace wydziału
 22. nauk ekonomicznych i zarządzania, nr 42 (2015): 75-88. https://doi.org/10.18276/sip.2015.42/1-05.
 23. Sibiga Grzegorz, „Informatyzacja administracji publicznej w Polsce” Edukacja Prawnicza, nr 3 (2011): 3-7.
 24. Skoczylas Dominika, „Postępowanie administracyjne a bezpieczeństwo systemów informatycznych e-administracji”, [w:] Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, red. Wojciech Jakimowicz, Mariusz Krawczyk, Iwona Niżnik-Dobosz. 772-784. Warszawa: Wolters Kluwer, 2019.
 25. Skoczylas Dominika, „Znaczenie cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej”, [w:] Wzorce i działania współczesnej administracji publicznej, red. Barbara Jaworska-Dębska, Przemysław Kledzik, Janusz Sługocki. 942-955. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.
 26. Skorupinska Aleksandra, Joan Torrent-Sellens, „The Role of ICT in the Productivity of Central and Eastern European countries: Cross-Country Comparisons, Conference Paper 2013”. Conference: XV Reunión de Economía Mundial, At Santander (Spain). https://www.researchgate.net/publication/268576747_The_role_of_ICT_in_the_productivity_
 27. of_Central_and_Eastern_European_countries_cross-country_compa-rison.
 28. Smętkowski Maciej, Piotr Wójcik, Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe. Warszawa: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytet Warszawski, 2008.
 29. Stępniak Kamil, „Walka z terroryzmem i cyberterroryzmem a ochrona konstytucyjnych praw i wolności jednostki”, [w:] Internet. Strategie bezpieczeństwa, red. Grażyna Szpor, Agnieszka Gryszczyńska. 119-127. Warszawa: C. H. Beck, 2017.
 30. Szkudlarek Piotr, Aleksandra Milczarek, „Rola społeczeństwa informacyjnego w kreowaniu zrównoważonego rozwoju” Ekonomia i Środowisko, nr 3 (2014): 231-242.
 31. Szpor Grażyna, Jawność i jej ograniczenia, t. I, Idee i pojęcia. Warszawa: C. H. Beck, 2016.
 32. Tumkevič Agnija, „Cybersecurity in Central Eastern Europe: From Identifying Risks to Countering Threats” Baltic Journal of Political Science, nr 5 (2016): 73-88. https://doi.org/10.15388/bjps.2016.5.10337.
 33. Ziemba Ewa, „Discussion on a Sustainable Information Society” Business Informatics, nr 1 (2014): 13-25.
 34. https://doi.org/10.15611/ie.2014.1.01.
 35. Ziemba Paweł, Jarosław Becker, „Analysis of the Digital Divide Using Fuzzy Forecasting” Symmetry, nr 2 (2019): 1-34.
 36. https://doi.org/10.3390/sym11020166.