Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł stanowi wprowadzenie do problematyki finansowania sporów przez osoby trzecie (ang. third-party fundinglub litigation finance, zwane dalej również „TPF”), które nie było dotychczas bliżej analizowane w polskiej literaturze prawniczej. Autorka przestawia mechanizm działania TPF i wskazuje główne problemy, jakie na gruncie prawa polskiego może powodować zawarcie przez stronę tejże umowy. Chodzi tu w szczególności o dopuszczalność zawierania tego typu umów w polskim obrocie prawnym czy też możliwość zakwalifikowania finansującego jako interwenienta ubocznego w rozumieniu k.p.c.

Słowa kluczowe

third-party funding TPF litigation finance finansowanie sporu przez osobę trzecią umowa TPF third-party funding TPF litigation finance Poland TPF agreement

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Affaki Georges, „A financing is a financing is a financing...”, [w:] Third-Party Finding in International Arbitration, red. Bernardo M. Cremandes, Antonias Dimolits. Paryż: International Chamber of Commerce, 2013.
 2. Alrashid Meriam N., Jane Wessel, John Laird, „Impact of Third Party Funding on Privilege in Litigation and International Arbitration” Dispute Resolution International, nr 2 (2012): 101-29.
 3. Arbitraż handlowy. System Prawa Handlowego, red. Andrzej Szumański, t. VIII, Warszawa: C.H. Beck, 2015. Legalis online.
 4. Brekoulakis Stavros, Jonas von Goeler, „It’s all about the Money: The Impact of Third-Party Funding on Costs Avards and Security for Costs in Iternational Arbitration”, Austrian Yearbook on International Arbitration, 2017.
 5. Goldsmith Aren, Lorenzo Melchionda, „Third party funding in international arbitration: everything you ever wanted to know (but were afraid to ask): Part 1” International Business Law Journal, nr 1 (2012): 53-76.
 6. Hoffmann-Nowotny Urs, Louis Burrus. „Switzerland”, The Third Party Litigation Funding Law Review, 2019.
 7. Horodyski Dominik, Maria Kierska, „Third Party Funding in International Arbitration – Legal Problems and Global Trends with a Focus on Disclosure Requirement” Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Społeczne, nr 19 (2017): 63-80.
 8. Chan Melody, „Hong Kong” The Third Party Litigation Funding Law Review, nr 1 (2017): 78-86.
 9. International Council for Commercial Arbitration. „Report of the ICCA-Queen Mary Task Force on Third-Party Funding in International Arbitration”, 2018.
 10. http://www.arbitration-icca.org/media/10/40280243154551/icca_reports_4_tpf_final_for_print_5_april.pdf.
 11. Kodeks cywilny. Komentarz, red. Gniewek Edward, Piotr Machnikowski, wyd. 8. Warszawa: C. H. Beck, 2017.
 12. http://sip-1legalis-1pl-13ysyp6sg04bf.hansolo.bg.ug.edu.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3
 13. damjxgazdknroobqxalrugmydqnzzg4za.
 14. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska, wyd. 9. Warszawa: C.H. Beck, 2017. Legalis online.
 15. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. Elwira Marszałkowska-Krześ, wyd. 21. Warszawa: C.H. Beck, 2018. Legalis online.
 16. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-505[38], red. Małgrzata Manowska, wyd. 3, Warszawa: Wolters Kluwer, 2015. Lex online.
 17. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, red. Tadeusz Ereciński, wyd. 5. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016. Lex online.