Treść głównego artykułu

Abstrakt

Pełnienie funkcji członka zarządu instytucji finansowej jest obszarem szczególnego zainteresowania Komisji Nadzoru Finansowego, czego przejawem jest
m.in. wskazanie w przepisach wymogów, które musi spełnić członek zarządu, w tym obowiązku wyrażenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na powołanie prezesa zarządu. Artykuł prezentuje przełomowe stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, zawarte w wyroku z dnia 31 października 2019 r. (sygn. akt II GSK 2725/17), zgodnie z którym (wbrew dotychczasowej linii orzeczniczej) osoba podlegająca takiemu zatwierdzeniu posiada interes prawny, ponieważ treść rozstrzygnięcia Komisji Nadzoru Finansowego kształtuje bezpośrednio sytuację osoby fizycznej (kandydata na stanowisko członka zarządu lub prezesa zarządu). Tym samym przyznano prezesom zarządów instytucji finansowych podlegającym procedurze zatwierdzenia podmiotowość w ramach postępowania administracyjnego.

Słowa kluczowe

Komisja Nadzoru Finansowego zarząd postępowanie administracyjne spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe The Polish Financial Supervision Authority management board administrative proceedings cooperative savings and credit unions

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Chróścielewski Wojciech [w:] Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, red. Wojciech Chróścielewski, Jan Paweł Tarno, 63-107. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2006.
 2. Hauser Roman, Andrzej Skoczylas, Strona w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Zagadnienia wybrane – materiał na konferencję sędziów NSA, Popowo 16-18 października 2000 r. Warszawa: 2000.
 3. Kawulski Arkadiusz, Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: LexisNexis, 2013.
 4. Kosiński Hubert, [w:] Prawo bankowe. Komentarz, red. Hanna Gronkiewicz-Waltz, 94-160. Warszawa: C. H. Beck, 2013.
 5. Lemańska Joanna, Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016.
 6. Matan Andrzej, Komentarz do art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego. LEX 2010.
 7. Nowy Słownik Języka Polskiego, red. Elżbieta Sobol, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
 8. Torończak Michał, „Kandydat na stanowisko prezesa zarządu zakładu ubezpieczeń jako strona postępowania administracyjnego w sprawie wyrażenia przez KNF zgody na jego powołanie – glosa – VI SA/Wa 2124/17”, Monitor Prawniczy, nr 23 (2019): 1295-1301.
 9. Wajda Paweł, „Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie dwóch członków zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji – wybrane aspekty”, Wiadomości ubezpieczeniowe, nr 1 (2016): 79-98.
 10. Wróbel Andrzej [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. Małgorzata Jaśkowska, Andrzej Wróbel, 223-304. Kraków: Wolters Kluwer Polska, 2000.
 11. Zieliński Tadeusz, „Ochrona praw nabytych – zasada państwa prawnego”, Państwo i Prawo, z. 3 (1992): 3-11.