Treść głównego artykułu

Abstrakt

Wielokrotnie w praktyce obrotu gospodarczego pojawia się problem oceny charakteru prawnego umów zawieranych w ramach procedur prawa zamówień publicznych. Wśród przedstawicieli doktryny funkcjonuje jednolita opinia, że umowy te mają charakter umów czysto cywilistycznych. Problem związany z obecną charakteru prawnego umów zawieranych w ramach procedur prawa zamówień publicznych dotyczy faktycznej swobody w kształtowaniu treści, możliwości umownych modyfikacji postanowień umowy, skutków zawarcia umowy oraz zasad realizacji samej umowy. Hipotezą niniejszego artykułu jest pytanie, czy prawo zamówień publicznych jest prawem cywilne pod „przymusem” prawa administracyjnego, czy też prawem administracyjnym na zasadach prawa cywilnego. Przy opracowaniu stawianego problemu wykorzystano dogmatyczną metodę badawczą, analityczną metodę badawczą oraz analizę orzecznictwa

Słowa kluczowe

zamówienia publiczne, umowa, swoboda umów, wykonawca public procurement, contract, contractual freedom, contractor×

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Adamus Rafał, „Kara umowna w umowie o zamówienie publiczne” Prawo Zamówień Publicznych, No. 3, 2015: 3-11.
 2. Bojkowski Tomasz, „Dochodzenie należności z tytułu kar umownych jako przykład prawidłowej oraz nieprawidłowej gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych”, [in:] Dyscyplina finansów publicznych. Narzędzia prawidłowej gospodarki sektora publicznego, ed. Marcin Smaga, Mateusz Winiarz, 45-52. Kraków: Wydawnictwo Publicus: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 3. Borowicz Andrzej, „Ilościowe i jakościowe problemy zamówień publicznych w procesie inwestycyjno-budowlanym”, [in:] Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, ed. Ryszard P. Krawczyk, Andrzej Borowicz, 195-208. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
 4. Florecka Joanna, „Przyczyny fali upadłości firm budowlanych w obliczu zamówień publicznych w sektorze infrastruktury (zagadnienia wybrane)”, [in:] Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Part 6, ed. Beata T. Bieńkowska, Dariusz Szafrański, 31-43. Warszawa: C. H. Beck, 2015.
 5. Gawrońska-Baran Andrzela, „Fakultatywne podstawy unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego” Prawo Zamówień Publicznych, No. 1, 2016: 38-46.
 6. Gordon Zbigniew, „Kara umowna jako instrument stymulujący realne wykonanie zobowiązań w systemie zamówień publicznych”, [in:] Zamówienia publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych.
 7. Materiały konferencyjne (Sopot, 17-18.09.2012 r.), ed. Elżbieta Adamowicz, Jacek Sadowy, 181-191. Gdańsk-Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2012.
 8. Grabarczyk Magdalena, „Negocjacyjne sposoby kontraktowania w zamówieniach publicznych w nowym ujęciu” Prawo Zamówień Publicznych, No. 2, 2016: 57-65.
 9. Horubski Krzysztof, „Kontrola udzielania zamówień publicznych a nadzór w materialnym prawie administracyjnym” Studia Prawa Publicznego, No. 4, 2015: 95-122.
 10. Jastrzębski Jacek, Karolina Pasko, „Odstąpienie od umowy a dochodzenie kar umownych” Przegląd Prawa Handlowego, No. 1, 2015: 4-18.
 11. Jurkowska-Gomułka Agata, „Konkurencja a przetargi – konieczność wielowymiarowego podejścia” Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, No. 1, 2017: 2-10.
 12. Kolasa Daniel, Tomasz Walach, „Prawo opcji w zamówieniach publicznych” Finanse Komunalne, No. 3, 2016: 41-49.
 13. Korzeniak Anna, „Relacja przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego dotyczących umowy o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych” Monitor Prawniczy, No. 8, 2016: 407-417.
 14. Kowalczyk Iwona, „Pozacenowe kryteria oceny ofert” Finanse Komunalne No. 1/2, 2016: 113-125.
 15. Lemonnier Mariola, Szymon Kisiel, „Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych – uwagi interdyscyplinarne”, [in:] Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego, ed. J. Kasprzak, W. Cieślak, I. Nowicka, 725-737. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2015.
 16. Niewęgłowski Adrian, „Note to the Supreme Court judgment of 12.12.2007, V CSK 333/07” Ius Novum, No. 1, 2011: 187-192.
 17. Nowak Justyna, „Kara umowna a rozwiązanie umowy” Edukacja Prawnicza, No. 3, 2015/2016: 14-17.
 18. Nowak Justyna, „Roszczenie o zapłatę kary umownej po rozwiązaniu umowy a przesłanka ważnego zobowiązania” Przegląd Prawa Handlowego, No. 7, 2016: 39-43.
 19. Nowicki Henryk, „Środki ochrony prawnej w systemie kontroli zamówień publicznych” Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 17, 2015: 163-180.
 20. Pasternak Łukasz, „Przestępstwo nadużycia zaufania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego” Przegląd Sądowy, No. 7/8, 2016: 48-58.
 21. Potyraj Marek, „Umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych” Acta Iuris Stetinensis, No. 15, 2016: 58-86.
 22. Robaczyński Wojciech, „Umowna modyfikacja zamówienia publicznego. Nowe rozwiązania ustawowe” Kontrola Państwowa, No. 6, 2016: 103-121.
 23. Różowicz Konrad, „Charakter prawny wyroków wydawanych przez Krajową Izbę Odwoławczą” Studia Prawa Publicznego, No. 2, 2016: 147-167.
 24. Śmieja Andrzej, „Odpowiedzialność z art. 471 k.c. a kara umowna. Wady i zalety z punktu widzenia przedsiębiorcy” Acta UWr. Przegląd Prawa i Administracji, No. 103, 2015: 277-288.