Treść głównego artykułu

Abstrakt

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest analiza prawna ustawowego zarządu powierzonego, która jest wykonywany przez spółdzielnię na podstawie art. 27 ust. 2  u.s.m. Powodem podjęcia tego tematu badawczego był spór o zakres kompetencji spółdzielni mieszkaniowej zarządzającej nieruchomością wspólną na podstawie powołanej regulacji. W punkcie 1 oraz 2 przedstawiono ewolucyjny zarys zmian w prawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz towarzyszące im zmiany poglądów doktryny oraz orzecznictwa (pkt 3 oraz pkt 4). Natomiast w pkt 5 oraz dokonano interpretacji obowiązujących przepisów prawnych obowiązujących od 2017 r. i wyciągnięto końcowe wnioski wskazujące na potrzebę rozróżnienia trzech poziomów zarządzania nieruchomością wspólną. Ten postulat jest uzasadniany w oparciu o analizę komparatystyczną trzech systemów prawnych w obszarze zarządzania nieruchomością wspólną (Niemcy, Austria oraz Szwajcaria). 

Słowa kluczowe

spółdzielnia mieszkaniowa, zarząd powierzony, nieruchomość wspólna housing cooperative, entrusted management, common property

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Barankiewicz Tomasz, Piotr Zakrzewski, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 5 lutego 2010 r. III CZP 127/09” Prawo i Więź, nr 3 (2013):103-113.
 2. Bärmann Johannes, Wohnungseigentumsgesetz, Gesetze über Wohnungseigentum und das dauerwohnrecht. Kommentar (München: C. H. Beck, 2010).
 3. Bończak-Kucharczyk Ewa, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, wyd. 3 (Warszawa: Wolters Kluwer, 2013).
 4. Bończak-Kucharczyk Ewa, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, wyd. 4 (Warszawa: Wolters Kluwer, 2018).
 5. Drozd Edward, „Zarząd nieruchomością wspólną według ustawy o własności lokali” Rejent, nr 4 (1995), 3-33.
 6. Dziczek Roman, „Autonomiczne zarządzanie spółdzielcze – kształt zarządu powierniczego wspólnym zasobem mieszkaniowym spółdzielni mieszkaniowych i ich członków (art. 27 ust. 2 u.s.m. w zw. z art. 18 ust. 1 u.w.l.)”, [w:] Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe, red. A. Herbet, J. Misztal-Konecka, P. Zakrzewski, 261- 272. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017.
 7. Dziczek Roman, Autonomiczne zarządzanie spółdzielcze, [w:] Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, red. Andrzej Herbet, Piotr Zakrzewski, 11-20. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014.
 8. Dziczek Roman, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych, wyd. 4 (Warszawa: Wolters Kluwer, 2018).
 9. Feil Erich, Karl Heinz Marent, Gerhard Preisl, Wohnungseigentumsgezetz. Praxiskommentar mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften sowie Eingabevertrags- und sonstigsten Mustern (Wien: Verlag Dr. Otto Schnidt, 2009).
 10. Głowacz Jakub, „Uprawnienia spółdzielni mieszkaniowych do dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną|” Rejent, nr 7 (2016): 45-61.
 11. Gniewek Edward, „Model wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni w zarządzaniu nieruchomością wspólną po ustanowieniu odrębnej własności lokali”, [w:] Podmiotowość cywilnoprawna w prawie polskim. Wybrane zagadnienia, red. E. Gniewek, 29-45. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.
 12. Gniewek Edward, Prawo rzeczowe (Warszawa: C. H. Beck, 2018).
 13. Ignatowicz Jerzy, Krzysztof Stefaniuk, Prawo rzeczowe (Warszawa: LexisNexis, 2012).
 14. Kalus Stanisława, Status prawny osób zajmujących się zawodowo rynkiem nieruchomości (Warszawa: LexisNexis, 2002).
 15. Kaźmierczyk Aneta, „Powstanie wspólnoty mieszkaniowej w świetle znowelizowanej w 2017 roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych” Kwartalnik Prawa Prywatnego, nr 2 (2018): 373-412.
 16. Królikowska Katarzyna, „Komentarz do wyroku SA w Łodzi z 19.11.2018 r. I ACa 1653/17, poz. 29” Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z zakresu Prawa Spółdzielczego oraz Prawa Spółek Handlowych za rok 2018, t. VII (2019): 287-289.
 17. Mazurek Mariusz, „Spółdzielcza forma wykonywania zarządu nieruchomością wspólną” Rejent, nr 9 (2014): 75-90.
 18. Nazar Mirosław, „Spółdzielcza forma zarządu nieruchomościami wspólnymi właścicieli lokali” Rejent, nr 18 (2003): 151-171.
 19. Niedenführ Werner, Eehbert Kümmel, Nicole Vandenhouten, WEG, Kommentar und Handbuch zum Wohnungseigentumsrecht (Heidelberg: C.F. Müller GmbH, 2010).
 20. Pietrzykowski Krzysztof, „Kontrola konstytucyjności a stosowanie prawa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego (zagadnienia wybrane)”, [w:] Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie
 21. Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, red. J. Królikowski, J. Podkowik, J. Sułkowski, 35-52. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 22. Pietrzykowski Krzysztof, Komentarz do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, wyd. 9., Warszawa 2018, komentarz do art. 27. Legalis.
 23. Pietrzykowski Krzysztof, Komentarz do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, wyd. 8, Warszawa 2016, komentarz do art. 27. Legalis.
 24. Pietrzykowski Krzysztof, Spółdzielcze prawo mieszkaniowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”, [w:] Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, red. Andrzej Herbet, Piotr Zakrzewski, 121-135. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014.
 25. Skąpski Jan, „Własność lokali w świetle ustawy z 24 czerwca 1994 r.” Kwartalnik Prawa Prywatnego, nr 2 (1996): 197-235.
 26. Stefaniak Adam, Prawo spółdzielcze, prawo o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz (Warszawa: Wolters Kluwer, 2018).
 27. Strzelczyk Ryszard, „Komentarz do orzeczenia, poz. 7” Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z zakresu Prawa Spółdzielczego oraz Prawa Spółek Handlowych, t. VII (2017): 81-87.
 28. Szymczak Iwona, „Ewolucja konstrukcji jurydycznych w prawie własności lokali w ujęciu prawnoporównawczym”, [w:] Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, red. Mirosław Nazar, 439-450. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.
 29. Szymczak Iwona, Wspólnota mieszkaniowa (Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2014).
 30. Wermelinger Amadeo, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Teilband IV 1c, Das Stockwerkeigentum, art. 712a - 712t ZGB, ZGB (Zürich: Schulthess, 2010).
 31. Wrzołek-Romańczuk Małgorzata, „Zmiany w ustawach spółdzielczych wprowadzone ustawa z 3 czerwca 2005 r. (cz. II)” Palestra, nr 9-10 (2005): 9-17.
 32. Wrzołek-Romańczuk Małgorzata, „Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych” Palestra, nr 1-2 (2003): 27-44.
 33. Zakrzewski Piotr, „Przekształcenia własnościowe w spółdzielniach mieszkaniowych w świetle wyroku TK z 9.5.2001 r.” Monitor Prawniczy, nr 4 (2005): 196-203.
 34. Zakrzewski Piotr., „Spółdzielnie mieszkaniowe po zmianach z 2017 r.” Kwartalnik Prawa Prywatnego, nr 1 (2018): 177-228.
 35. Zakrzewski Piotr, „Z zagadnień konstrukcji prawnej spółdzielni” Rejent, nr 9 (2004): 121-144.