Treść głównego artykułu

Abstrakt

Abstrakt:


Przedmiotem artykułu jest analiza wprowadzonych na mocy art. 99a Kodeksu postępowania karnego formularzy (wzorów) uzasadnień, które w założeniu ustawodawcy mają w znaczący sposób doprowadzić do zwiększenia efektywności wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. W artykule dokonano oceny zasadności formularzy z perspektywy celów wskazanych w uzasadnieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1694) oraz możliwych konsekwencji wynikających z przyjętej ich struktury. W szczególności, w opracowaniu wskazano na rewolucyjny status wprowadzanych zmian, które wykraczać mogą poza aspekty stosowania prawa, ale – paradoksalnie – mogą oddziaływać także na naukę prawa, np. w zakresie uszczuplenia możliwości prowadzenia empirycznych analiz orzecznictwa sądowego w sprawach karnych. Ogólna ocena kierunku zmian jest jednak pozytywna, bowiem dotychczasowa praktyka uzasadniania orzeczeń w sprawach karnych była krytykowana przede wszystkim z powodu przesadnej objętości uzasadnień.


 

Słowa kluczowe

uzasadnienie, argumentacja, kontrola odwoławcza justification, argumentation, appealation control

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bator Andrzej, Zbigniew Pulka, Adam Sulikowski, „Czy koniec teorii prawa?”, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo, nr 312 (2011): 13-38.
 2. Castillo-Wyszogrodzka Sylwia, „Uzasadnienia decyzji stosowania prawa w systemie francuskim” [w:] Uzasadnienia decyzji stosowania prawa, red. Ewa Łętowska, Mateusz Grochowski, Iwona Rzucidło-Grochowska, 481-499. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 3. Grzegorczyk Tomasz, Janusz Tylman, Polskie postępowanie karne. Warszawa: LexisNexis, 2005.
 4. Jabłońska-Bonca Jolanta, Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki. Warszawa: Wolters Kluwer, 2002.
 5. Kodeks postępowania karnego. Komentarz praktyczny do nowelizacji 2019, red. Jarosław Zagrodnik, LEX 2020.
 6. Łętowska Ewa, „O nauczaniu opisowej wykładni prawa” [w:] Teoria i praktyka wykładni prawa, red. Piotr Winczorek, 245-260. Warszawa: Liber, 2005.
 7. Łętowska Ewa, „Pozaprocesowe znaczenie uzasadnienia.” Państwo i Prawo, z. 5 (1997): 3-17.
 8. Łętowska Ewa, Ada Paprocka, Iwona Rzucidło-Grochowska, „Podstawy uzasadniania w prawie konstytucyjnym i międzynarodowym” [w:] Uzasadnienia decyzji stosowania prawa, red. Ewa Łętowska, Mateusz Grochowski, Iwona Rzucidło-Grochowska, 15-42. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 9. Łętowska Ewa, Mateusz, Grochowski, Iwona Rzucidło-Grochowska, Uzasadnienia decyzji stosowania prawa. Warszawa: Wolters Kluwer SA, 2015.
 10. Mastalski Ryszard, „Wpływ orzecznictwa na stosowanie prawa podatkowego”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2 (2011): 113-128.
 11. Mioduski Kryspin, „Model postępowania rewizyjnego w polskim procesie karnym”, Państwo i Prawo, nr 89 (1968): 293-301.
 12. Przygucki Jacek, Sąd dla obywatela. Opracowanie zespołu ds. poprawy funkcjonowania sądownictwa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Warszawa: C.H. Beck, 2009.
 13. Rzucidło-Grochowska Iwona, „Brak obowiązku uzasadnienia i uzasadnienie skrócone a prawo do sądu”, Studia Prawnicze, z. 4 (2014): 61-71.
 14. Rzucidło-Grochowska Iwona, „Strategie i techniki formułowania uzasadnień orzeczeń sądowych”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2 (2017): 59-72.
 15. Rzucidło-Grochowska Iwona, „Wcześniejsza decyzja sądowa jako argumen uzasadnienia orzeczenia sądowego” [w:] Precedens sądowy w polskim porządku prawnym, red. Leszek Leszczyński, Bartosz Liżewski, Adam Szot, 241-254. Warszawa: C.H.Beck, 2018.
 16. Staśkiewicz Wiesław, Tomasz Stawecki, „Legal databases and their functions in the process of interpreting and applyin the law”, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, nr 1 (2012): 84-105.
 17. Stawecki Tomasz, „Dorobek nauki prawa w uzasadnieniach decyzji sądowych” [w:] Uzasadnienia decyzji stosowania prawa, red. Ewa Łętowska, Mateusz Grochowski, Iwona Rzucidło-Grochowska, 116-137. Warszawa:Wolters Kluwer, 2015.
 18. Stelmach Jerzy, „Typy uzasadniania prawniczych decyzji interpretacyjnych”, Państwo i Prawo, z. 5 (1993): 45-50.
 19. Stępień Mateusz, „Socjologiczna perspektywa badań uzasadnień sądowych” [w:] Uzasadnienia decyzji stosowania prawa, red. Ewa Łętowska, Mateusz Grochowski, Iwona Rzucidło-Grochowska,454-463. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 20. Szumiło-Kulczycka Dobrosława, Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania karnego
 21. oraz niektórych innych ustaw, druk poselski nr 3251. http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk8.nsf/0/B1D414A54E434AD7C12583CA00436ED5/%24File/i500-19.rtf.
 22. Wiliński Paweł. „Rzetelny proces karny w świetle Konstytucji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego” [w:] Rzetelny proces karny. Księga Jubileuszowa Profesor Zofii Świdy, red. Paweł Wiliński, 303-350. Warszawa: Wolters Kluwer, 2009.
 23. Wojciechowski Maciej, Spory sędziowskie. Zdania odrębne w polskich sądach. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019.
 24. Zajadło Jerzy, Po co prawnikom filozofia prawa? Warszawa: Wolters Kluwer, 2008.
 25. Zieliński Maciej, Zugmunt Ziembiński, Uzasadnianie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie. Warszawa: PWN, 1988.